IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Dr Olga G. Cvetković

Naučni savetnik

 

 

 

 

Adresa:

Centar za hemiju, Hemijski fakultet, Akademski trg 14-16; Lab 629/III;
11158 Beograd 118, PAK 105104
(Njegoševa 12: 11000 Beograd 6, PAK 125213)
Telefon: +381 11 333 66 82
Faks: +381 11 26 36 061
Mobilni telefon: +381 64 26 24 347
Elektronska pošta: olgacvet@chem.bg.ac.rs; olgacvet54@mail.com

   

Obrazovanje:

1979. dipl.hemičar - Odsek za hemijske i fizičko-hemijske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu.
1991. magistar hemijskih nauka; Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu ("Proučavanje stepena promenjenosti kerogena pri bakterijskoj depiritizaciji").
1997. doktor hemijskih nauka; Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu ("Proučavanje uticaja hemijske i bakterijske demineralizacije sedimenata na sastav i strukturu kerogena").

Zvanja:

1980. Istraživač pripravnik
1981. Istraživač saradnik
1998. Naučni saradnik
1999. Viši naučni saradnik
2005. Naučni savetnik

Članstva u društvima:

 1. Član naučnih i organizacionih odbora za organizovanje simpozijuma iz oblasti hemije životne sredine, u zemlji i inostranstvu, od 1993.
 2. Član Srpskog hemijskog društva i član Upravnog odbora Društva od 1979 - 2012.
 3. Član B.EN.A. (Balcan Environment Assocoation) od 2000.
 4. Član Komisije za otpad Saveznog instituta za standardizaciju, za oblast otpada i opasnog otpada Republike Srbije, od 2000. Član
 5. Član Komisije za standarde B238 Čvrsta biogoriva Saveznog instituta za standardizaciju, Republike Srbije, od 2014.
 6. Tehnički ocenjivač kod Akreditacionog tela Srbije prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 i SRPS ISO/IEC 17020:2002, od 2002.
 7. Član Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), 2010.- 2014. i 2014.-2018.

Profesionlno iskustvo:

1980 – do danas; Centar za hemiju Naučne ustanove IHTM, Univerzitet u Beogradu

1980 - 2009. HONORARNI RAD

 • asistent na Rudarsko-geološkom (1994/95) i Poljoprivrednom fakultetu (1995/96, 1996/97) Univerziteta u Beogradu, za predmet Analitička hemija;
 • 1997 - 2002. profesor (izbor 1996) Više tehnološke tekstilne škole Univerziteta u Beogradu za predmete: Hemija i Opšta hemija, sa punim fondom časova;
 • Konsultant tokom izrade diplomskih radova studenata (13) na Katedri za primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; (1980 – 2000)
 • Član komisije za izradu i odbranu magistarskih teza (7); master radova (2) i jedne doktorske disertacije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu; (1997- 2013)
 • 2008/09 nastavnik za predmet »Goriva« na poslediplomskim studijama Katedre za primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (http//www.chem.bg.ac.rs)
 • Konsultat za izradu ekoloških procena – studija peduzeća u procesu privatizacije, u konsultantskoj kući »FACTIS« od 2008.

Nagrade i priznanja:

1997. Povelja za veliki doprinos radu i razvitku Srpskog hemijskog društva 
2001. Izbor za zaslužnog člana Srpskog hemijskog društva 
2013. Zahvalnica za uspešnu saradnju i doprinos razvoju sistema akreditacije u Republici Srbiji (Akreditaciono telo Srbije – ATS)
2013. Zahvalnica 259. Raketne brigade PVD Vojske Srbije za pomoć u uništavanju oksidatora i tečnog goriva raketnog sistema “DVINA”

Oblasti interesovanja:

- Geohemija: sastav i strukture kerogena, treset, izvorne stene za naftu, nafta, škriljci, ugalj.
- Hemija životne sredine: biogoriva; zemljište, voda, sediment i zagađivači zemljišta i vode - organski i neorganski.
- Sinteze materijala na bazi čestica nano veličine i njihova primena u proizvodnji mikrotalasnih linkova i u materijala za prečišćavanje voda zagađenih organskim zagađivačima.

Stručne veštine:

Poznavanje principa rada instrumenata različitih proizvođača za ispitivanje (kalorimetrija; gasna hromatografija - GC; GC-MS; HPLC; TOC; IR; AAS sa različitim tehnikama; ICP) organskih i neorganskih supstanci, pa samim tim i tumačenjem njihovih rezultata, kao rezultat višedecenijskog istraživačkog rada.

Znanje jezika: Engleski

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:

1980 - 2003 Ministarstvo nauke Republike Srbije, rukovodilac D. Vitorović
2003- 2005 Ministarstva nauke Republike Srbije, Projekta 1727, rukovodilac Olga Cvetković »Hemodinamika zagadjujućih supstanci akvatičnih sistema i vodnih resursa (površinske i podzemne vode, sedimenti) u funkciji zaštite«.
2006 - 2009 Ministarstva nauke Republike Srbije, Projekta PTR 2002.B, rukovodilac Branka Jokanović »Nova generacija milimetarskih linkova na bazi nano-strukturnih kompozitnih materijala«.
2006-2010 Ministarstva nauke Republike Srbije, Projekta 146006 rukovodilac B. Jovančićević.
2010-2014 Ministarstva nauke Republike Srbije, Projekta 176006 rukovodilac B. Jovančićević.

Primenjena istraživanja:

1979 – 1981 Projekat za sintezu cink fosfatnog pigmenta u saradnji sa fabrikom “Crvena zvezda” iz Gornjeg Milanovca (Rukovodilac D. Vitorović).
1983 - 1987 Primena aleksinačkog bituminoznog škriljca kao energetske sirovine i kao komponente za dobijanje cementa (Projekat Regionalne zajednice Republike Srbije; rukovodilac D. Vitorović).
2002-2006 „Optimizacija postupaka degradacije polihlorovanih bifenila (PCB) iz transformatorskih ulja u laboratorijskim uslovima“ (Projekat - Rafinerija nafte Pančevo; rukovodilac O. Cvetković)
2006-2009 „PCB inventar“ i „PCB akcioni plan“ (Rukovodilac projektnih zadataka na »POPs projektu« GEF/2732-03-4652 - Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije).
2010. „Uticaj vremenskih uslova na poljoprivredu Srbije i modaliteti protivgradne zaštite“ USAID - Serbia Agribusiness Project; I. Gržetić , O. Cvetković, G. Vukelić, L. Lazić, D. Radivojević; COBISS.SR-ID 222394124; ISBN 978-86-914667-0-1.
2012. Projekat „Istraživanja negativnih uticaja vremenskih uslova na kvalitet životne sredine u Вeogradu sa predlogom mera za njihovo smanjenje“, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, br. 4011-2: I. Gržetić , O. Cvetković, G. Vukelić, L. Lazić, COBISS.SR-ID 222394124.

Patenti – 4

 1. “Pirometarska sonda od sinterovane ultra čiste alumine i postupak izrade”, Lj. Zeković, I. Belča, O.Cvetković, M. Simić, Isprava o Patentu Br.49754/07. 04 . 2008. u Registru patenata Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
 2.  “Postupak za proizvodnju cink-fosfatnih pigmenata", Isprava o Patentu Br. 50105 / 23.01.2009. u Registru patenata Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
 3. “Postupak degradacije transformatorskog ulja polihlorovanih bifenila oleumom”, Isprava o patentu Br.51240/ 03.01. 2011. u Registru patenata Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
 4. “Postupak degradacije transformatorskog ulja polihlorovanih bifenila alkalnim metalom”; Isprava o patentu Br.51241/03.01. 2011. u Registru patenata Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Poglavlja u knjigama - 3

 1. Jankes G, Cvetković O, Glumičić T. (1997) Determination of different forms of sulphur in Yugoslav soft brown coals, in: European Coal Geology and Technology (Eds. Gayer A.R. and Pesek J.) Spec. Pub. No. 125, 269-272.
 2. Aleksić R.B, Ercegovac D.M, Cvetković G.O, Marković Ž.B, Glumičić L.T, Aleksić D.B, Vitorović K.D. (1997) Conversion of low rank coal into liquid fuels by direct hydrogenation, in: European Coal Geology and Technology (Eds. Gayer A.R. and Pesek J.) Spec. Pub. No. 125, 357-363.
 3. Miladinović D.L., Ilić, B.S., Miladinović L.C., Kocić B.D, Ćirić V.M, Stankov-Jovanović V.P., Cvetković O.G., 2013. Antibacterial activity of Thymus pulegioides essential oil and its synergistic potential with antibiotics: a chemometric approach, in: Govil, J.N., (Ed.), Recent Progress in Medicinal Plants: Essential Oils III and Phytopharmacology, vol. 38. Studium Press LLC, Houston, pp. 101–136.

Radovi u medjunarodnim časopisima - 45

 1. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O. (1988) Characterization of kerogen from  Messel shale based on multistage alkaline permanganate degradation, Fuel, 67 (7), 983-993.
 2. Vitorović D., Aleksić R.B., Kontorovič I.S., Aleksić D.B., Ercegovac D.M., Marković Ž.B., Bogdanov S.S., Cvetković G.O. (1991) Liquefaction of brown coal prepared by grinding under different conditions, Fuel, 70 (7), 849-855.
 3. Vitorović D., Amblès A., Milojković D., Bajc S., Cvetković O. (1991) Oxidation of kerogen from Scottish Pumpherston oil shale, AOSTRA Journal of Research, 7 (4) 225-239.
 4. Cvetković O., Dragutinović V., Vrvić M.M., Curiale A.J., Vitorović D. (1993) Evidence of stable kerogen composition during bacterial depyritization of an oil shale, Organic Geochemistry, 20 (1), 57-68.
 5. Vitorović K.D., Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Aleksić D.B., Kontorovič I.S., Marković Ž.B., Cvetković G.O., Mitrovski M.S. (1994) Liquefaction behaviour of Kolubara soft brown coal, Fuel, 73 (11), 1757-1766.
 6. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Polić P. (1994) Kerogen diversity demonstrated by oxidation. I. Type I kerogens, J. Serb. Chem. Soc., 59 (2) 75-85.
 7. Vitorović D., Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Marković Ž.B., Cvetković O., Aleksić D.B. (1996) Catalytic hydrogenation of Tamnava (Yugoslavia) soft brown coal, J. Serb. Chem. Soc., 61 (3) 129-136.
 8. Vitorović D., Amblès A., Cvetković O., Bajc S., Polić P. (1996) Kerogen diversity demonstrated by oxidation. II. Type II kerogens, J. Serb. Chem. Soc. 61 (3) 137-147.
 9. Dragutinović V., Vrvić M.M., Cvetković O., Vučetić J., Vitorović D. (1997) Bacterial depyritization of oil shale by Thiobacillus ferrooxidans. The effect of initial pH value, J. Serb. Chem. Soc. 62 (4) 343-348.
 10. Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Aleksić D.B., Vitorović K.D. (1998) Direct hydroliqufaction of a low rank soft brown coal, Fuel Processing Technology, 58, 33-43.
 11. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O.,  Polić P. (1998) Kerogen diversity demonstrated by oxidation. III. Type I-II kerogens, J. Serb. Chem.Soc. 63 (6) 419-431.
 12. Ercegovac D.M., Aleksić R.B., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Aleksić D.B., Vitorović K.D. (1999) Comparative study of liquefaction behaviour of Yugoslav soft brown  coals, Bulletin of the Czech Geological Survey, Praha, 74 (2) 175-180.
 13. Cvetković O., Curiale A.J., Dragutinović V., Vrvić M.M., Jarvie D., Vitorović D. (2001) Evidence of stability of sedimentary organic matter during bacterial desilicification of an oil shale, J. Serb. Chem. Soc. 66 (2) 95-99.
 14. Jovančićević B., Wehner H., Scheeder G., Stojanović K., Šajnović A., Cvetković O., Ercegovac M., Vitorović D. (2002) Search for source rocks of Drmno depression crude oils (southern part of the Pannonian Basin, Serbia), 67 (8-9) 553-566.
 15. Radulović Dj.M., Cvetković G.O., Vrvić M.M., Polić S.P., Jakovljević M.D. (2002) Peat (Vlasina Lake, Yugoslavia) as a substrate for pullulan biosynthesis with Aureobasidium pullulans strain CH-1, Journal of Environmental Protection and Ecology 3 (1) 205-209.
 16. Esposito M., Polić P., Bartolomei P., Benzi V., Martellini M., Cvetković O., Damjanov V., Simić M., Žunić Z., Živančević B., Simić S., Jovanović V. (2002) Survey of natural and anthropogenic radioactivity in environmental samples from Yugoslavia, Journal of Environmental Radioactivity, 61, 271-282.                                                 
 17. Stojanović K., Jovančićević B., Golovko A., Golovko J., Pevneva G., Cvetković O., Vitorović D. (2002) Phenanthrene and methylphenanthrene isomers in maturity assessment of biodegraded crude oils (Sakhalin, Russia), Eurasian Chemico/Technological Journal, 4, 213-220.
 18. Vrvić M.M., Dragutinović V., Matić V., Spasić S., Cvetković O., Vitorović D. (2003) A kinetic study of the depyritization of oil shale HCl-kerogen concentrate by Thiobacillus ferrooxidans at different temperatures, 68 (4-5) 417-423.
 19. Šajnović A., Stojanović K., Filipović I., Cvetković O., Jovančićević B., Vitorović D. (2004) Interpretation of Serbian surface sediments’ maturation parameters based on factor analysis, 69 (8-9) 611-624. 
 20. Đurka D., Pfendt P., Jovančićević B., Cvetković O., Wehner H. (2005) Natural bitumens versus oil pollution in the Vlasina lake peat, Environmental Chemistry Letters, 3: 39-42.
 21. Antić A., Cvetković O., Jovančićević B., Blagojević S., Nikolić-Mandić S. (2006) Eco-chemical characterisation of fluvisol of Velika Morava river valley (Serbia) based on the physicochemical parameters and distribution of heavy metals Fresenius Envir. Bull. 15, 1434-1441.
 22. Đorđević Lj., Gržetić I., Cvetković O. (2007) "Eko-chemical status of the Korbevačka River South-Eastern Serbia" FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 16 (11a):  1412-1421.
 23. Bajc S., Cvetković O., Amblès A., Vitorović D. (2008) Characterization of type III kerogen from Tyrolean shale (Hahntennjoch, Austria) based on its oxidation products, Journal of the Serbian Chemical Society, 73 (4) 463-478.     
 24. Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B, Cvetković O.
 25. Šajnović A., Simić V., Jovančićević B., Cvetković O., Dimitrijević R., Grubin N. (2008) Sedimentation History of Neogene Lacustrine Sediments of Susicka Bela Stena Based on Geochemical Parameters (Valjevo-Mionica Basin, Serbia), Acta Geologica Sinica, 82, 6, 1201-1212.
 26. Radulović, M.D., Cvetković O.G., Nikolić D.S., Djordjević S.D., Jakovljević, D.M.,Vrvić M.M. .
 27. Životić D., Wehner H., Cvetkovic O., Jovancicevic B., Grzetic I., Scheeder G., Vidal A., Šajnovic A., Ercegovac M., Simic V. (2008) The petrological, organic geochemical and geochemical characteristics of coal from the Soko mine, Serbia. International Journal of Coal Geology, 73(3-4), 285-306.  CODEN: IJCGDE  ISSN:0166-5162. AN 2008:58808 CAPLUS.
 28. Jankes G., Cvetković O., Milovanović N., Egcegovac M., Adžić M., Stamenić M. (2009) Rapid pyrolysis of Serbian soft brown coals, Thermal Science
 29. Životić D., Jovancicević B., Schwarcbauer J., Cvetković O., Gržetić I., Ercegovac M., Stojanović K., Šajnović A. (2010) The Petrographical and organic geochemical composition of coal from the East field, Bogovina basin (SERBIA), International Journal of Coal Geology 81 (4): 227-241.
 30. Nikolić P.N., Vujatović S.S., Paraskevopoulos K.M., Pavlidou E., Zorba T.T., Ivetić T., Cvetković O., Aleksić O.S., Blagovjević V., Nikolić M. V. (2010) Far infrared properties of PbTe doped with Hg, Optoelestronics and Advanced Materials-Rapid Communications 4 (2): 151-153.
 31. Nikolic P. M., Vujatovic S. S., Ivetic T., Nikolic, M. V., Cvetkovic O., Aleksic O. S.; Blagojevic V.,  Brankovic G., Nikolić N. (2010) Thermal Diffusivity of Single Crystal Bi0.9Sb0.1; Science of sintering,  42 (1): 45-50.
 32. Nikolić P.M., Paraskevopoulos K.M., Pavlidou E., Zorba T.T., Ivetić T., Vujatović S.S., Aleksić O.S., Nikolić N., Cvetković O., Blagojević V., Nikolić M.V. (2011) Temperature dependence of In1-xGaxSb reflectivity in the far infrared; Materials Chemistry and Phusics, Vol. 125 (1-2): 72-76.
 33. Dragutinović V., Cvetković O., Vitorović D. (2011) Zimogenic Bacillus sp. Revealed in aleksinac (Serbia) oil shale, Journal of Environmental Protection and Ecology Book 4, Vol. 11, 151-156.
 34. Dostanic  M.J.; Loncarevic R.D.; Bankovic T.P.; Cvetkovic G. O.; Jovanovic, M.D.; Mijin Z. D. (2011) Influence of process parameters on the photodegradation of synthesized azo pyridone dye in TiO2 water suspension under simulated sunlight,  Journal of Environmental Science and Health Part a-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering Vol 46 (1): 70-79.
 35. Nikolic, P. M.; Paraskevopoulos, K. M.; Zachariadis, G.; Valasiadis, O.; Zorba, T. T.; Vujatovic, S. S.; Nikolic, N.; Aleksic, O. S.; Ivetic, T.; Cvetkovic, O.; Blagojevic,V.;Nikolic,M.V. (2012) Far infrared study of local impurity modes of Boron-doped PbTe; JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE  47 (5):2384-2389.
 36. Dragutinović V., Vrvić M.M., Swiecicka I., Cvetković O., Berić T., Stanković S.culans strain isolated from oil shale, Food Techn. Biotechnol. 50 (1) 123-127.
 37. Vranković J., Labus-Blagojević S., Csanyi B., Makovinska J., Cvetković O., Gačić Z., Blagojević D., Paunović M. (2012) Antioxidant enzymes and GST activity in natural populations of Holandriana holandrii from the Bosna River, Turkish Journal of Biology 36 (4): 477-485.
 38. Miladinović L.D., Ilić S. B., Mihajlov-Krstev T.M., Nikolić D. N., Miladinović C.Lj., Cvetković G.O. (2012) Investigation of the chemical composition-antibacterial activity relationship of essential oil by chemometric methods; Anal. Bianalitytical Chemistry Analytical and Bioanalyti​cal Chemistry, 403 (4):1007-1018.
 39. Stojanović K., Životic D., Šajnovic A., Cvetković O., Nytoft H. P., Scheeder G. (2012)
  Drmno lignite field (Kostolac Basin, Serbia): origin and palaeoenvironmental implications from petrological and organic geochemical studies, Journal of the Chemical Society ,  77 (8): 1109-1127.
 40. Dimitrijević R., Cvetković O., Miodragović Z., Simić M., Manojlović D. Jović V. (2013) SEM/EDX and XRD Characterization of Silver Nanocrystalline Thin Film Prepared from Organometallic Solution Precursor; Journal of Minning and Metallurgy, 49 (1) B; 91-95.
 41. Miladinović L. D., Ilić B.B., Najman J.S., Cvetković G. O., Šajnović M.A., Miladinović D. M., Nikolić D.N. (2013) Antioxidative responses to seasonal changes and chemiluminescence assay of Astragalus onobrychis leaves axtract, Central European Journal of Chemistry 11
 42. Zivotic R. D., Stojanovic A.K,Grzetic A.I.,Jovancicevic S. B., Cvetkovic G.O.,Šajnovic M. A.,Simic M.V., Stojakovic R.,Scheeder G. (2013) Petrological and geochemical composition of lignite from the D field, Kolubara basin (Serbia) International Journal of Coal Geology, Vol. 111, 5-22.
 43. lic B., Kocic B., Ciric V., Cvetkovic O. and Miladinovic D. (2014) An in vitro synergistic interactiinatiial oil and its main constituents with chloramphenicol" Scientific World Journal; 826219: 1-12.
 44. Miladinovic D. L., Ilic B.S., M.K. Tatjana M., Nikolic D. M., Cvetkovic O.G., Markovic M. S., Miladinovic Lj. C. (2013) Antibacterial Activity of the Essential Oil of Heracleum sibiricum. Natural Product Communications  8 (9): 1309-1311.
 45. Đoković N., Mitrović D., Životić D., Španić D.M., Troskot-Čorbić T., Cvetković O., Stojanović K. (2014) Preliminary organic geochemical study of lignite from the Smederevsko Pomoravlje field (Kostolac Basin, Serbia) – reconstruction of geological evolution and potential for rational utilization (Ref. No. 5957-EC).

Radovi u domaćim časopisima - 18

 1. Pfendt P., Čučković J., Cvetković O. (1980) Alifatične monokarbonske i dikarbonske kiseline u savskom mulju u blizini Reni-bunara, Vodoprivreda, 1-2 (12) 63-64.
 2. Pfendt P., Janković B., Šaban M., Čučković J., Cvetković O., Tešić Ž., Tot-Božičković M. (1982) Dijagnostički značaj odnosa HPK/BPK5, Vodoprivreda, 4-5 (14) 78-79.
 3. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Djordjević M. (1988) The feasibilities of alkaline permanganate degradation method for the characterization and classification of kerogens, J. Serb. Chem. Soc., 53 (4) 175-189.
 4. Vitorović D., Amblès A., Joffre J., Bajc S., Cvetković O. (1990) Characterization and classification of kerogen from North Korean (N. Pyongan) oil shale based on its oxidation products, J. Serb. Chem. Soc., 55 (8) 425-440.
 5. Cvetković O., Bajc S., Amblès A., Polić P., Vitorović D. (1990) Strukturne razlike medju kerogenima tipa II, Bitumen i asfalt, Znanstveni savjet za naftu JAZU, Knj. 9, 297-302.
 6. Bajc S., Cvetković O., Amblès A., Polić P., Vitorović D. (1990) Proučavanje strukture dva kerogena prelaznog tipa I-II, Bitumen i asfalt, Znanstveni savjet za naftu JAZU, Knj. 9, 291-295.
 7. Vitorović D., Svetel D., Bajc S., Cvetković O., Milovanović T. (1990) Utrošak bitumena  za izradu asfaltnih mešavina sa bituminoznim škriljcem kao punilom - uticaj granulometrijskog sastava i sadržaja organske supstance punila, Bitumen i asfalt, Znanstveni savjet za naftu JAZU, Knj. 9, 331-335.
 8. Jankes G.G., Glumičić L.T., Cvetković O., Milovanović M.N. (1995) Istraživanje promene lignita “Kolubara” u uslovima brze devolatilizacije, Hemijska industrija, 49 (7-8) 317-321.
 9. Glumičić L.T., Cvetković G.O., Šaban M.M., Dogović P.N., Vitorović K.D. (1995) Hidropiroliza aleksinačkog bituminoznog škriljca, Hemijska industrija, 49 (5), 220-224.
 10. Ercegovac M., Aleksić R.B., Cvetković O., Marković B., Aleksić D.B., Vitorović D. (1998) Petrographic changes of the Kostolac Mine soft brown coal during catalytic hydroliquefaction, Ann. Geolog. de la Penins. Balkanique, LXII, 375-389.
 11. Ercegovac M., Aleksić B., Cvetković O., Marković B., Aleksić B., Hagemann H., Vitorović D. (1999) Micropetrographic characteristics of the Kosovo soft brown coal and their changes during catalytic hydroliquefaction, Ann.Geolog. de la Penins. Balkanique, 63, 237-252.
 12. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O. (1999) Characterization and classification of kerogen from Whitby (England) oil shale based on its oxidation products, Bulletin de l’Academie Serbe des Sciences et des Arts, tome CXIX,  Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Science Naturelles, 39, 37-5.
 13. Aleksić D. B., Aleksić R. B., Marković Ž. B., Cvetković G. O., Ercegovac D. M., Vitorović K. D. (2000) Direct liquefaction of the soft brown coal from Kosovo Basin, Hemijska industrija, 54 (6) 265-269.
 14. Jovančićević S.B., Šainović M.A., Cvetković G.O., Filipović T.I., Ašanin M.P., Vitorović K.D. (2002) Ispitivanje pretercijarnih i tercijarnih površinskih sedimenata Srbije - organsko-geohemijska interpretacija, Hemijska industrija, 56 (1) 25-29.
 15. Manojlović D., Cvetković O., Nikolić S. (2003) Mogućnost bezbedne degradacije PCB-a u zemlji primenom hemijskih postupaka, VI savetovanje  bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, Neum, (R.C3.05) 1-5.
 16. Cvetković O., Vrvić M.M., Dragutinović V., Vitorović D. (2003) Preparation of sedimentary organic matter concentrates by microbiological methods, Acta Biologica Jugoslavica serija B Mikrobiologija, 40 (1-2).
 17. Radulović Dj. M., Nastasović B. A., Cvetković G. O., Djordjević S. D., Nikolić-Mandić D. S., Nikolić D. N. (2003) The correlation between biosorption with Aureobasidium pullulans strain CH-1 and polymer sorption on poly(GMA-co-EGMA)-en of heavy metals from waste waters, Acta Biologica Jugoslavica serija B Mikrobiologija, 40 (1-2).
 18. Radojičić V., Cvetković O. (2004) Heavy metal content in flue cured and air cured tobaccos from main production areas in Serbia, Journal of Agricultural Sciences, 49 (2) 159-167.

Saopštenje na međunarodnim skupovima - 63

 1. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O.
 2. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O. (1987) Complexity of kerogen structure as demonstrated by chemical degradation studies, Fifth European Symposium on Organic Chemistry, Jerusalem.
 3. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Milojković D. (1988) Structural characterization of the kerogen from Pumpherston oil shale, Proceedings, International Conference on Oil Shale and Shale Oil, Chemical Industry Press, Beijing, 110-111.
 4. Šaban M., Glumičić T., Cvetković O., Jovančićević B., Hollerbach A. (1989) Oil-oil and oil-potential source rock correlation on the basis of geochemical fossils of the saturated hydrocarbon types, VI ESOC - Belgrade, Book of Abstracts, 440.
 5. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Polić P. (1989) Advanced structural characterization and differentiation of kerogens based on their multistep oxidation products, VI ESOC - Belgrade, Book of Abstracts, 507.
 6. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Polić P. (1991) Structural differences between kerogens of the same conventional type demonstrated by their oxidation products, in: Organic Geochemistry-Advances and Applications in Energy and the Natural Environment (Ed. D.A.C. Manning), Manchester and New York, 464-469.
 7. Dragutinović V., Vrvić M.M., Cvetković O., Vučetić J., Vitorović D. (1994) The effect of the substrate and quantity of bitumen on the efficiency of oil shale bacterial demineralization, 7th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division, Prague, Czesh Republic, Abstract Book, 287.
 8. Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Glumičić L.T., Aleksić D. B., Vitorović K.D. (1995) Conversion of the low rank coal into liquid fuels by direct hydrogenation, European Coal Conferences ¢95, Prague, Czech Republic, Book of Abstracsts, 1.
 9. Jankes G., Glumičić T., Cvetković O.¢95, Prague, Czech Republic, Book of Abstracsts, 81.
 10. Vučelić D., Kićanović M., Krsmanović D.V., Pfendt A.P., Cvetković O., Vučelić V., Vitorović D. (1995) Improved thermogravimetric method for rapid determination of organic matter in oil shales, Symposium on Thermal Analysis, Book of Abstracts, PO 28.
 11. Vučelić D., Kićanović M., Cvetković O., Pfendt P., Vučelić V., Krsmanović V., Vitorović D. (1995) Thermoanalytical characterization of the kerogen of oil shales from Yugoslavia, Symposium on Thermal Analysis, Book of Abstracts, PO 29.
 12. Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Marković Ž.B., Cvetković G.O., Aleksić D.B., Glumičić L.T., Vitorović K.D. (1995) Catalytic hydrogenation of the low rank coal of Kostolac (Serbia) into liquid fuels, 47th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ICCP, Krakow, Poland.
 13. Cvetković O., Glumičić T., Dragutinović V., Vitorović D. (1995) Determination of different forms of sulphur in Aleksinac oil shale and evaluation of their pollution potential, I Regional Symposium “Chemistry and the Environment”, Proceedings I, 107-110.
 14. Polić P., Jovančićević B., Cvetković O. (1996) Sequential extraction of oil shales - geochemical and ecochemical implications, 30th International Geological Congress, Beijing, China, Book of Abstracts, 889.
 15. Bajc S., Cvetković O., Vitorović D. (1996) Structural characterization of kerogen, YU    ’96-XII Jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Herceg Novi, Zbornik radova i izvoda, PB-12, 176.
 16. Ašanin P., Jovančićević B., Tasić Lj., Cvetković O., Vitorović D. (1997). Organic-geochemical investigation of Serbian surface sediments - estimation of oil-gas potential, Yugoslav Oil Industry and changes in Central and Eastern Europe, Vrnjačka Banja, Proceedings (P1) 5-12.
 17. Jankes G., Glumičić T., Cvetković O., Milovanović N., Ercegovac M., Adžić M. (1997) Rapid pyrolysis of Yugoslav soft brown coal, Fourth International Conferences of Technologies and Combustion for a Clean Environment, Lisabon-Portugal (Ed. Calouste Gulbenkian Foundation), Vol.I, 21-27.
 18. Dragutinović V., Cvetković O., Matić V., Vitorović D., Vrvić M.M., Potkonjak B. (1997) Desilicification of an oil shale by zymogenous siliceous microorganisms, in: Proceedings, International Symposium on Environmental Biotechnology, Part II (Eds. Verachtert H. and Verstraete W.), Technological Institute, Ostende, 439-442.
 19. Dragutinović V., Vrvić M.M., Cvetković O., Potkonjak B., Matić V. Vitorović D. (1997) Bacterial removal of the mineral components from an oil shale, 11th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, A 243, 84.
 20. Cvetković O.G., Curiale J.A., Dragutinović V.V., Vitorović D.K. (1998) New way in isolation of native organic matter from sediments: bacterial demineralization, 1st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece, Book of Abstracts, Vol. I, PO 176.
 21. Ercegovac D.M., Aleksić R.B., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Aleksić D.B., Vitorović K.D. (1998) Comparative study of liquefaction behaviour of Yugoslav soft brown coals, 8th Coal Geology Conference, Prague, Book of Abstracts, 1.
 22. Dragutinović V., Cvetković O., Matić V., Vujin S., Potkonjak B., Stanković S., Vrvić M.M. (1999) Isolation and characterisation of a new strain for desilicification, Branche Belge de la Societe de Chimie Industrielle-ISBN 805215-1-5 (ECB9 CD ROM Proceedings, Edited by Marcel Hofman-5/5.
 23. Cvetković O., Aleksić D.B., Aleksić R.B., Marković B., Ercegovac M., Vitorović D. (1999) Study of a low rank coal reactivity in direct liquefaction. Extended Abstracts, 19th International Meeting on Organic Geochemistry, Istanbul, Turkey, Tubitak, Marmara Research Center Earth Sciences Research Institute, Part II, PC24, 505-506.
 24. Dragutinović V., Cvetković O., Vujin S., Potkonjak B., Stanković  S.,Vrvić M.M. (1999) Isolation and characterisation of a new strain for desilicification, 9th European Congress of Biotechnology,Brussels, Belgium, Book of Abstarcts, ECB 9/2857.
 25. Bosanac B.B., Cvetković G.O., Radulović Dj.M., Trifunović S.S. (2000) 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece, Book of Abstracts, Vol I, PO 086.
 26. Dragutinović V., Radulović M., Jakovljević D., Cvetković O., Vrvić M.M. (2000) 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece Book of Abstracts, Vol I, PO 092.
 27. Radulović Dj. M., Cvetković G. O., Vrvić M. M., Polić S. P., Jakovljević M. D. (2000) The peat (Vlasina Lake) as a substrate for pullulan biosynthesis with Aureobasidium pullulans CH-1, 3rd International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Bucharest, Romania.
 28. Stojanović K., Jovančićević B., Golovko A., Pfendt P., Cvetković O.,Vitorović D. (2001) Phenanthrene and methylphenanthrene isomers in maturity estimation of biodegraded crude oils (Sakhalin, Russia), 20thInternational Meeting on Organic Geochemistry, Nancy, France, Book of Abstracts Vol 1, 399-400.
 29. Cvetković O., Radulović M., Polić P. (2001) The Vlasina Lake (Southeastern Serbia) as a potential major tourist center-preliminary ecochemical data, 2nd   International Conference of Pieria »Management of touristic environment in the frame of sustainable development in Europe«, Katerini.
 30. Radulović Dj.M., Cvetković G.O., Djordjević S.D., Vrvić M.M., Polić S.P. (2001) Biosorption of metals by Aureobasidium pullulans CH-1, International Symposium and Exhibition, Municipl and Industrial Wastes and their Treatment in 20S, Turkey, Book of Abstracts, 166.
 31. Dragutinović V., Cvetković O., Vrvić M.M., Matić V., Potkonjak B., Vitorović D. (2001) Bacterial desilicification of an oil shale by Bacillus circullans, 10th  European Congress on Biotechnology, Biotehnological Challenges in the New Millennium, Abstract II, ENV - 26, 127.
 32. Radulović Dj.M., Cvetković G.O., Djordjević S.D., Vrvić M.M.
 33. Manojlović D., Simić M., Cvetković O., Todorović M., Krsmanović D.V., Pfendt A.P.
 34. Stojanović K., Šajnović A., Cvetković O., Jovančićević B., Wehner H., Ercegovac M., Vitorović D. (2002) Organic geochemical characterisation of Drmno depression sedimentary rocks and crude oils, YUNG (Jugslovenska asocijacija za naftu i gas) Jugoslovensko savetovanje sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Zbornik radova P-1, 195-200.
 35. Dragutinović V., Cvetković O., Gojgić-Cvijović G., Vrvić M. (2002) Bacillus circulans isolated from an oil shale: biochemical and taxonomic characteristics, B-555, Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Paris, France, Book of Abstracts, 188.
 36. Radulović Dj.M., Nastasović B.A, Cvetković G.O., Đorđević S.D., Nikolić N.N., Vrvić M.M. (2002) The correlation between biosorption with aureobasidium pullulans and polymer sorption (poly GMA – CO – EGMA) – EN of heavy metals from galvanic waste waters, 5rd International Conference of Balkan Environmental Association
 37. Cvetković O., Nikolić S., Simić M., Manojlović D., Hadži-Perić S. (2003) Cleaning treatment improvement of  “spent” caustic from rafineries, Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts, 171.
 38. Cvetković G.O., Nikolić-Mandić D.S., Simić B.M., Manojlović D., Hadži-Perić S. (2003) Cleaning treatment improvement of the »spent« caustic from the refineries, http:
 39. Radojičić V., Cvetković O., Djukić M. (2003) Influence of agroecology conditions of growth on metal contents in burley type tobacco, II Regional Symposium “Chemistry and Environment”, Kruševac, Serbia and Montenegro, Proceedings, II-4, 155-157.
 40. Đurka D., Pfendt P., Jovančićević B., Cvetković O., Wehner H. (2003) The three-stage diagenesis of Vlasina Lake peat: biogenic or anthropogenic associated bitumens, II Regional Symposium “Chemistry and Environment”, Kruševac, Serbia and Montenegro, Proceedings, II-28, 203-205.
 41. Cvetković O., Vitorović D., Curiale A.J., Jović V., Jarvie D. (2004) Sedimentary organic matter concentrates prepared by simulation of bacterial demineralization, 32nd International Geological Congress, Florence, Book of Abstracts, 1390.
 42. Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B., Cvetković O., Vitorović D. (2004) Factor analysis application in interpretation of maturation parameters of Serbian sediments, 32nd International Geological Congress, Florence, Book of Abstracts, 1392.
 43. Nikolić-Mandić S., Cvetković O., Šipka V. (2004) Optimization of gas-diffusion FIA method with amperometric detection for determination of suphide and mercaptide in waste water, EMEC5, Bari, Italy, http://www.emec5.uniba.it
 44. Ercegovac M., Aleksić R.B., Cvetković G.O., Aleksić B.D., Životić D., Vitorović D. (2005) Micropetrographic characteristics of solid residues after catalytic hydrogenation of the serbian low rank coals, 57 th Annual Meeting of the International Committeee for Coal and Organic Petrology-ICCP, Abstarcts book 38, 18-23rd September, University of Patras, Patras, Greece.
 45. Ercegovac M., Životić D., Aleksić B., Aleksić B., Cvetković O., Marković B., Vitorović D. (2005) Brown coals of Serbia: a review of properties, uses and future perspectives, 6th European coal conference Belgrade, Abstract Book, 26-29 September, Belgrade.
 46. Životić D., Wehner H., Cvetković O., Jovančićević B., Gržetić I., Hiltman W., Scheeder G., Vidal A., Šajnovć A. (2005) Organic geochemical and coal petrology of Tertiary brown coal in the Soko mine, Soko Banja basin. Serbia and Montenegro, 22th International Meeting on Organic Geochemistry, Seville (Spain), 12-16 September 2005, Book of abstracts, 569-570.
 47. Ilić M., Zlatanović S., Cvetković O., Pavelkić V., Blagojević S. (2005) Inorganic CO2 separations membranes,The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, December 6-10, 122.
 48. Antić A., Cvetković O., Jovančićević B., Nikolić S., Blagojević S., Zdravković M. (2005) Distribution of someheavy metals in soils from Velika Morava River Valley, The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, December 6-10, 158.
 49. Dragutinović V., Cvetković O., Vrvić M.M. (2005) Zimogenous strain of Bacillus Circulans from Aleksinac oil shale properties and interactions with siliceous substrates, The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, December 6-10, 303.
 50. Todorović Z., Cvetković O., Ilić S., Konstantinović S. (2005)  Zinc Distribution in recent accumulation water and sediments, 6 th Symposium “Novel technologies and economic development”, Leskovac, Serbia and Monenegro, October, 21-22.
 51. Šajnović A., Cvetković O. and Jovančićević B. (2006) The application of r-mode factor analysis in geochemical and ecochemical study Valjevo-Mionica sediment basin (Srbia), 7th European Meeting of Environmental Chemistry, Brno, Szech Republic, December 6-9, 2006, The Book Abstracts, 109.
 52. Cvetković O., Nikolić S., Manojlović D., Miodragović Z. Simić M. (2006) Optimization of degradation methods of transformer oil on the basis of polychlorinated biphenyles (PCB), 7th European Meeting of Environmental Chemistry, Brno, Szech Republic, December 6-9, 2006, The Book Abstracts, 149.
 53. Djordjević Lj., Gržetić I., Cvetković O. (2006) Eco-chemical status of the Korbevačka River (South-Eastern Serbia), 7th European Meeting of Environmental Chemistry, Brno, Szech Republic, December 6-9, 2006, Book Abstracts, 231.
 54. Životić D., Wehner H., Ostertag-Henning C., Ercegovac M., Scheeder G., Jovančićević B., Cvetković O., Gržetić I., Milivojević J., Stojanović K. and Šajnović A. (2007) The organic geochemical-petrographical and palynological composition of coal from the Kovin deposit (Serbia), 23rd International Meeting of Organic Geochemistry, Torquay, England , 9th-14th September, Book of Abstracts, 565-566.
 55. Đurka D., Cvetković O., Jovančićević B. (2008) 9th European Meeting of Environmental Chemistry, Girona, Spain, December 6-9, 2008, Book of Abstracts, 231.
 56. Životić D., Jovančićević B., Schwarzbauer J., Cvetković O., Gržetić I., Ercegovac M., Stojanović K., Šajnović A. (2008) Prelimilary study of coal petrology and organic geochemistry of Tertiary coal in the east field, Bogovina Basin, Serbia, International Conference On Coal and Organic Petrology ICCP – TSOP, Oviedo, Spain, September 21-27, Book of Abstracts,
 57. Šajnović A., Stojanović K., Simić V., Jovančićević B., Cvetković O. (2009) Geochemical characteristics of sediments from hypersaline and alkaline environments (Valjevo-Mionica basin, Serbia),  24th International Meeting of Organic Geochemistry, Bremen, Nemačka.
 58. Vrvić M.M., Beškovski V., Cvetković O., Dragutinović V., Matić V., Spasić S., Vitorović D. Review of our Benefication of Oil Shale by Bioprcessing on labaratory Scale, International Oil Shale Symposium, Tallin, Estonia, 8-11. June, 2009.
 59. Banković P., Cvetković O., Šajnović A., Milutinović-Nikolić A., Jovanović D. (2010) Effects of Al, Fe-pillared clay catalysta in the purification of dye cintaining waste watwer, European Meeting of Environmental Chemistry – EMEC 11, Book of Abstracts, 213pp.
 60. Životić D., Stojanović K., Šajnović A., Cvetković O., Hans Peter Nytoft, Scheeder G.; Characterization of lignites from the drmno field, Kostolac basin, Serbia, based on biomarker composition; 25th International Meeting of Organic Geochemistry –25th  IMOG, 18 – 23. September 2011, Interlaken, Switzerland.
 61. Stojanović K.,  Životić D., Šajnović A., Cvetković O; Upper miocene serbian lignites - insights from petrological and biomarker composition, 26 th International Meeting of Organic Geochemistry –26 th  IMOG, 16-20 September, 2013, Costa Adeje, Tenerife, Canary Islands, Spain.
 62. Cvetković O., Životić D., Stojanović K., Mrkić S., Ilijević K., Šajnović A., Gržetić I. Characterization of the Kovin lignite deposit (SERBIA) based on petrological and organic geochemical studies;  26 th International Meeting of Organic Geochemistry –26 th  IMOG, 16-20 September, 2013, Costa Adeje, Tenerife, Canary Islands, Spain.
 63. Beškoski V., Gojgić - Cvijović G., Cvetković O., Dragutinović V., Spasić S., Vitorović D., Vrvić M. (2013) Possibilities of siliceous bacteria of biological agents for silicate removal; 20th International Biohydrometallurgy Symposium, October  8-11.  Antofagasta, Chile, IBS2013.

Saopštenja na nacionalnim skupovima - 15

 1. Bajc S., Cvetković O., Vitorović D. (1988) Razrada postupka za analizu tečnih proizvoda likvefakcije ugljeva, V jugoslovenski simpozijum o analitičkoj hemiji, Ohrid, OM-24.
 2. Cvetković O., Bajc S., Vitorović D. (1988) Elementarna analiza kerogena u uzorcima sa velikim sadržajem pirita, V jugoslovenski simpozijum o analitičkoj hemiji, Ohrid, OM-34.
 3. Pfendt P., Cvetković O., Galebović Lj. (1988) Neke karakteristike fulvokiselina aluvijalnih sedimenata Save kod Novog Beograda, XXX savetovanje hemičara Srbije.
 4. Aleksić R.B., Aleksić D.B., Marković Ž.B., Cvetković G.O., Vitorović K.D. (1991) Uticaj nekih uslova katalitičke hidrogenizacije lignita na stepen njegove likvefakcije, XXXIII savetovanje hemičara Srbije, FH -7, 117.
 5. Bajc S., Cvetković O., Amblès A., Vitorović D. (1992) Strukturna karakterizacija kerogena škriljca Xin-Jang (NR Kina), IX jugoslovenski kongres hemije i hemijske tehnologije, Herceg Novi, Izvodi radova II-21.
 6. Cvetković O., Dragutinović V., Vrvić M.M., Curiale A.J., Ercegovac M., Vitorović D. (1992) Proučavanje stepena promenjenosti kerogena pri bakterijskoj depiritizaciji starih sedimenata, IX jugoslovenski kongres hemije i hemijske tehnologije, Herceg Novi, Izvodi radova II-22.
 7. Aleksić R.B., Aleksić D.B., Marković Ž.B., Cvetković O., Vitorović D. (1994) Likvefakcija uglja “Tamnava” katalitičkom hidrogenizacijom, XXXVI savetovanje hemičara Srbije, FH-19, 163.
 8. Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Marković Ž.B., Cvetković G.O., Aleksić D.B., Vitorović K.D. (1995) Katalitička hidrogenizacija mrkog uglja “Kostolac”, XXXVII savetovanje srpskog hemijskog društva, sa medjunarodnim učešćem, Novi Sad, 108.
 9. Stojanović A.K., Jovančičević S.B., Golovko K.A., Pfendt P., Cvetković O., Vitorović D. (2001) Primena parametra [2(2-MP+3-MP)+P]/1-MP u proceni maturisanosti sirovih nafti naftnih polja Sahalin, Rusija, XL savetovanje srpskog hemijskog društva, Novi Sad, OH-8u, 87.
 10. Ćurčić Č., Marinković K., Cvetković O., Pavlović M. (2000) Permanent magnets influence on the disel fuel viscosity and surface voltage, YUNG 4P 2000 -Jugoslovensko savetovanje sa medjunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, Prosidings, P4, 137-140.
 11. Djurka D., Jovančićević B., Cvetković O., Pfendt P., Wehner H. (2001) Transformacija bioloških markera tipa hopana u tresetu Vlasinskog jezera, IV jugoslovenski simpozijum “Hemija i zaštita životne sredine”, Zrenjanin, Prosidings, 202-20.
 12. Cvetković O., Rađenović V., Jovanović Đ. (2007) Inventar opreme i otpada koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) Prva regionalna naučno-stručna konferencija o upravljanju industrijskim otpadom, 22-25. oktobar, Kopaonik; ISBN 85013-04-1.
 13. Cvetković O. (2008) Polihlorovani bifenili u Srbiji - akcioni plan za eliminaciju PCB, 5. Simpozijum hemije i zaštite životne sredine, 27.-30. maj, Tara, Knjiga izvoda 172.
 14. Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B., Cvetković O., Simić V. (2009) Geohemijske karakteristike sedimentnih stena Valjevsko-mioničkog basena, XLVII Savetovanje srpskog hemijskog društva, Beograd, Knjiga izvoda, 81.
 15. Ilijević K., Mrkić S., Životić D., Šajnović A., Gržetić I., Stojanović K., Cvetković O. (2013) Characterization of potentiallyhazardous metals for the environment in ash of the soft brown coal from the Kovin deposit (Serbia), 6. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine; 21-24. Maja 2013. Vršac.