IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА СТАНДАРДНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЈНМВ - 6/17

Наручилац

(ЈН бр. 6/17) - Поступак у току

датум уноса: 14.12.2017.

датум последње измене: 04.01.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра мале вредности
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24000000 – хемијски производи
Рок за подношење понуда 14.12.2017. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 14.12.2017. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

14.12.2017.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 14.12.2017.
docОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА - 1 15.12.2017.
pdfОдлука о обустави јавне набавке за Партије 7, 10, 11 27.12.2017.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 27.12.2017.
pdfДопунска одлука за ЈНМВ 6-17 04.01.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ