IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Набавка опеме за лабораторијска истраживања ЈНМВ 11/16

Наручилац

(ЈН бр. 11/2016) - Поступак завршен

датум уноса: 06.12.2016.

датум последње измене: 26.04.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра мале вредности
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 38000000 – Лабораторијска, оптичка и друга прецизна опрема (осим наочара)
Рок за подношење понуда 14.12.2016. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 14.12.2016. у 16:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

06.12.2016.

pdfКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 06.12.2016.
pdfОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА 09.12.2016.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20.12.2016. 
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 26.04.2017.