IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA MALE VREDNOSTI - NABAVKA PRENOSIVOG BIPOTENCIOSTATA/GALVANOSTATA JNMV 7/18

Naručilac

(JN br. 7/18) - Postupak u toku

datum unosa: 23.11.2018.

datum posednje izmene: 04.12.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 – Laboratorijska, optička i druga precizna oprema (osim naočara)
Rok za podnošenje ponuda 03.12.2018. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 03.12.2018. u 14:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

23.11.2018.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 23.11.2018.
 
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 04.12.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU