IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Uputstvo za prijavu za izbor u stručna, istraživačka i naučna zvanja

Stručna zvanja

Rokovi, procedura i potrebni dokumenti za izbor u stručna zvanja su detaljno navedeni OVDE.(HTMLpdfpdf)

Istraživačka i naučna zvanja (pdfpdf)

Važni datumi i rokovi:

U skladu sa članom 92. Zakona o nauci i istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br.49/2019) i članom 34. Pravilnika o sticanju naučnih zvanja („Sl. glasnik RS“, br. 159 od 30. decembra 2020.) istraživač sa naučnim, odnosno istraživačkim zvanjem, ili naučnoistraživačka organizacija u kojoj je istraživač zaposlen, pokreću postupak za sticanje višeg zvanja, odnosno reizbora, šest do osam meseci pre isteka perioda na koji je istrazivač biran u određeno zvanje. Postupak pokrenut u ovom periodu smatra se redovnim postupkom.

Da bi se omogućilo blagovremeno pokretanje postupka za izbor u zvanje mole se Kandidati da najkasnije dve nedelje pre isteka roka od šest meseci dostave svu neophodnu dokumentaciju.

Za datum pokretanja postupka smatra se datum odluke Naučnog veća o formiranju komisije.

Postupak za sticanje višeg zvanja može se pokrenuti i ranije, na obrazložen zahtev naučnoistraživačke organizacije ili istraživača, ali tek nakon isteka tri godine od prvog sticanja prethodnog naučnog zvanja. U tom periodu kandidat mora da ispuni za 50% više minimalnih kvantitativnih rezultata, kao i kvalitativne uslove predviđene Pravilnikom Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije (MPNTR RS) za izbor u odgovarajuće naučno zvanje. Postupak prevremenog izbora može se pokrenuti samo jednom u toku naučne karijere istraživača.

Potrebni dokumenti koje treba dostaviti pri prijavi:

Procedura i potrebni dokumenti za izbor u zvanje istraživač saradnik su detaljno navedeni u Uputstvu za istraživače pripravnike.

Za sva ostala zvanja neophodno je da se dostavi:

1. Potpisana molba upućena Naučnom veću sa predlogom komisije za pisanje Izveštaja o kandidatu – tri do pet članova komisije, bar jedan član mora biti van IHTM. Kod izbora u stručna i istraživačka zvanja svi članovi komisije mogu biti iz IHTM.

2. Biografija.

3. Bibliografija, složena prema Pravilniku MPNTR RS i modelu koji je priložen na sajtu.

4. Separati radova označeni prema Pravilniku MPNTR RS - Dostaviti sve rezultate (M11-M124) prema redosledu kako su navedeni u bibliografiji.

(separati saopštenja sa naučnih skupova moraju da sadrže stranu sa naslovom skupa, datumom i mestom održavanja, strane sa naučnim i organizacionim odborima, kao i stranu sa ISBN brojem ukoliko postoji ili linkom prema sajtu konferencije).

5. Kopija doktorske diplome kod naučnog zvanja (kandidati koji su doktorirali ali još uvek nemaju diplomu dostavljaju potvrdu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, a kandidati koji su doktorirali u inostranstvu moraju da dostave i potvrdu o nostrifikaciji diplome).

6. Uverenje o izboru ili reizboru u prethodno zvanje kod izbora u naučna zvanja.

7. Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih uslova prema Pravilniku:

 • odluke NNV fakulteta ili NV instituta o mentorstvu ili komentorstvu na disertacijama uz navođenje zajedničkih radova proisteklih iz teze;
 • potvrde o rukovođenju projektima ili Izjava rukovodioca projekta o rukovođenju potprojektima/projektnim zadacima;
 • dokazi o međunarodnoj saradnji sa navođenjem imena kandidata, stranog partnera i zajedničkih radova (ugovori o međunarodnim projektima, studijski boravci u inostranstvu i sl.);
 • pozivna pisma za predavanja po pozivu (isključivo na vaše ime);
 • dokazi o nagradama;
 • odluke nadležnih MNO o verifikaciji monografija, poglavlja u knjigama, tehničkih rešenja.

8. Predlog rezimea potpisan od strane kandidata – jedan (1) primerak.

Materijal treba dostaviti u papirnoj i elektronskoj formi.

Kandidatima se savetuje da pre dostavljanja materijala kontaktiraju jednog od članova Naučnog odbora iz njihove oblasti istraživanja radi provere kompletnosti dokumentacije i tačnosti navoda. Spisak članova Naučnog odbora IHTM se nalazi OVDE.

Materijal u papirnoj formi, složen u registrator ili fasciklu prema gore navedenom redosledu, dostavlja se sekretaru NV IHTM Jeleni Ivanović (Njegoševa 12).

Pre dostavljanja ovog materijala, celokupni materijal potrebno je dostaviti u elektronskoj formi (pdf format) korišćenjem on-lajn obrasca koji se nalazi OVDE.

(papirna verzija materijala ne može biti primljena u proceduru pre toga)

 • Molba.pdf
 • Biografija.pdf
 • Bibliografija.pdf
 • Lista citata. pdf (podatke o vrednosti h-indeksa i citiranosti, bez autocitata, preuzeti iz baze Scopus)
 • Predlog rezimea.pdf
 • Separati radova.pdf
 • Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih kriterijuma.pdf
 • Kopije tehničkih rešenja i patenata.pdf

Komisija za izbor u istraživačka zvanja dostavlja:

 1. Jedan (1) primerak potpisanog Izveštaja u originalu i dve (2) kopije, kao i
 2. elektronsku verziju Izveštaja (u pdf formatu, poslati na adresu elektronske pošte NV IHTM: nv@ihtm.bg.ac.rs).

Komisija za izbor u zvanje naučni saradnik dostavlja:

 1. Dva (2) primerka potpisanog Izveštaja u originalu i dve (2) kopije, zatim
 2. dva (2) primerka potpisanog Rezimea u originalu i dve (2) kopije, kao i
 3. elektronsku verziju Izveštaja i Rezimea (u pdf formatu, poslati na adresu elektronske pošte NV IHTM: nv@ihtm.bg.ac.rs). 

Komisija za izbor u zvanje viši naučni saradnik i naučni savetnik dostavlja:

 1. Dva (2) primerka potpisanog Izveštaja u originalu i pet (5) kopija, zatim
 2. dva (2) primerka potpisanog Rezimea u originalu i dvadeset (20) kopija, kao i
 3. elektronsku verziju Izveštaja i Rezimea (u pdf formatu, poslati na adresu elektronske pošte NV IHTM: nv@ihtm.bg.ac.rs).

Po dostavljanju IZVEŠTAJA materijali se stavljaju na uvid javnosti u dužini od najmanje 30 dana.

Nakon isteka tog roka o kandidatu odlučuje Naučno veće IHTM.

Za istraživačka i stručna zvanja odluka Naučnog veća je konačna, dok se materijal za kandidate za izbore u naučna zvanja koji su dobili pozitivno mišljenje Naučnog veća prosleđuje odgovarajucem Matičnom odboru i/ili Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u zavisnosti za koje se zvanje predlaže izbor, odnosno reizbor.

Za dodatne informacije i obaveštenja kontakt osoba je sekretar NV IHTM Jelena Ivanović, tel.: 011 36 40 240, imejl: jelenai@ihtm.bg.ac.rs