IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Uputstvo za prijavu za izbor u stručna, istraživačka i naučna zvanje

Potrebni dokumenti koje treba dostaviti pri prijavi:

1. Potpisana molba sa predlogom komisije za pisanje Izveštaja o kandidatu – tri do pet članova komisije, bar jedan član mora biti van IHTM.

2. Biografija.

3. Bibliografija, složena prema Pravilniku Ministarstva za prosvetu i nauku.

4. Separati radova označeni prema Pravilniku Ministarstva za prosvetu i nauku.

5. Kopija doktorske diplome kod naučnog zvanja (kod onih koji su doktorirali pre manje od 6 meseci potvrda o odbranjenoj doktorskoj disertaciji)

6. Potvrda o upisu doktorskih studija i potvrda o prijavljenoj temi kod izbora u zvanje istraživač saradnik.

7. Potvrda o upisu doktorskih studija kod izbora u zvanje istraživač pripravnik.

8. Uverenje o izboru ili reizboru u prethodno zvanje za izbor u naučna zvanja, osim za izbor u zvanje naučni saradnik.

9. Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih uslova prema Pravilniku.
- potvrde o mentorstvu na disertacijama
- potvrde o rukovođenju projektima/potprojektima/zadacima
- pozivna pisma za predavanja po pozivu (isključivo na vaše ime)
- dokazi o nagradama

10. Predlog rezimea potpisan od strane kandidata – u tri primerka.

Materijal treba dostaviti u papirnoj i elektronskoj formi.

Materijal u papirnoj formi, složen u registrator ili fasciklu prema gore navedenom redosledu, dostavlja se pravniku IHTM-a, Jeleni Ivanović (Njegoševa 12).
Pre dostavljanja ovog materijala, celokupni materijal potrebno je dostaviti u elektronskoj formi (pdf format) korišćenjem onlajn obrasca koji se nalazi OVDE.
(papirna verzija materijala ne može biti primljena u proceduru pre toga)

  1. Molba.pdf
  2. Biografija.pdf
  3. Bibliografija.pdf
  4. Lista citata. pdf
  5. Predlog rezime.pdf
  6. Separati radova.pdf
  7. Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih kriterijuma.pdf
  8. Kopije tehničkih rešenja i patenata.pdf

Komisija za izbor u istraživačka i stručna zvanja dostavlja:

Jedan primerak potpisanog Referata (Izveštaja) u originalu i dve (2) kopije, kao i
Jedan primerak potpisanog Rezimea u originalu i dve (2) kopije.
Elektronsku kopiju Izveštaja i Rezimea (u pdf formatu)

Komisija za izbor u naučna zvanja dostavlja:

Dva primerka potpisanog Referata (Izveštaja) u originalu i pet (5) kopija, kao i
Dva primerka potpisanog Rezimea u originalu i dvadeset (20) kopija.
Elektronsku kopiju Izveštaja i Rezimea (u pdf formatu)

Po dostavljanju IZVEŠTAJA materijali se stavljaju na uvid javnosti u dužini od mesec dana.

Nakon isteka tog roka o kandidatu odlučuje Naučno veđe IHTM.
Za istraživačka i stručna zvanja odluka Naučnog veća je konačna, dok se materijal za kandidate za izbore u naučna zvanja koji su dobili pozitivno mišljenje Naučnog veća prosleđuje Ministarstvu prosvete i nauke.

Za dodatne informacije i obaveštenja kontakt osoba je Jelena Ivanović, tel 011 36 40 240