IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

О Нама

Центар за хемију и инжењеринг животне средине основан је марта 2016. године и састоји се из два тима:

-          Тим за хемију животне средине

-          Тим за инжењеринг животне средине 

Приоритетне области истраживања Тима за хемију животне средине су:

  • Проучавање миграција, трансформација и интеракција полутаната у животној средини (атмосферски аеросоли, земљишта и речни седименти) са проценом ризика по живи свет.
  • Процена мутагености и потенцијала природне биодеградације полутаната у екосистемима методама рачунарске хемије.
  • истраживање решења за уклањање полутаната на изворима емисија и изналажења нових поступака мерења и праћења судбине полутаната у животној средини.
  • комбинована експериментална и теоријска испитивања утицаја промене процесних параметара на структурна и морфолошка својства добијених мезопорозних нових материјала за фотокаталитичко уклањање органских загађивача из воде у циљу очувања природних ресурса

Приоритетне области истраживања Тима за инжењеринг животне средине су:

<ul>

  • поступци, процеси и пројектовање опреме за третман отпадних вода применом електричне струје за потпуно уклањање непожељних компоненти у отпадним водама или за смањење њихових концетрација испод дозвољених граница.
  • Рециклажа истрошених електродних система и репарација истрошених електродних материјала,
  • Синтезе умрежених полиуретана за примену у индустрији премаза, са добрим механичким, термичким и површинским својствима и добром хемијском отпорношћу са продуженим веком трајања у циљу смањења отпада.
  • Развијање нових површински модификованих наночестица титан-диоксида применом различитих врста модификатора.
  • Синтеза незасићених полиестарских или алкидних смола коришћењем производа добијених гликолизом отпадног поли(етилен терефталата).
  • Синтеза пољопривредних филмова из природних полимера и производња незасићених полиестерских смола из биомономера.

Научноистраживачки рад Центра за хемију и инжењеринг животне средине се организује кроз реализацију научноистраживачких мултидисциплинарних пројеката националног и међународног нивоа као и сарадњом са привредом.