IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ИИИ 45001 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ пројекат)

Трајање пројекта:

2011–2014

Координатор пројекта:

Универзитет у Београду – Институт за хемију, технологију и металургију, Центар за катализу и хемијско инжењерство

Реализатори пројекта:

Универзитет у Београду –  Институт за хемију, технологију и металургију, Центар за катализу и хемијско инжењерство, Универзитет у Београду – Институт за хемију, технологију и металургију, Сектор за екологију и техноекономију, Институт техничких наука Српске академија наука и уметности, Универзитет у Нишу – Технолошки факултет Лесковац,  Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију

Руководилац пројекта::

Душан Јовановић, Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију – Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд, Србија

Број истраживача:

45

Тема и циљ пројекта:

Пројекат обухвата: синтезу вишекомпонентних катализатора применљивих у индустријским процесима производње хране и синтезу новог типа катализатора у индустријској производњи биодизела; модификацију бентонита и комерцијалних материјала супституентима, активним компонентама и промоторима у циљу синтезе наноматеријала применљивих у процесима синтезе катализатора, заштите животне средине, фотокаталитичким и електрокаталитичким процесима; синтезу композита, нанокомпозита  и геотекстила типа полимер/текстил - бентонит за примену у заштити животне средине и сорпционим процесима; коришћење наткритичних флуида у синтези нано и субмикронских честица нових композитних материјала, као и ефикасних носача-адсорбенаса (индустрија хране, фармацеутика и козметички препарати); моделирање механизма реакција на граници фаза током синтезе катализатора и нелинеарних адсорпционих и каталитичких процеса на композитним материјалима са фракталном структуром пора применом стехиометријске мрежне анализе и техно-економску анализу актуелног и прогнозираног тржишта, идентификација фактора који детерминишу пројектовану потрошњу и анализа цена према асортиману понуде са компаративном анализом варијантних технолошких решења процеса и постројења са аспекта техничке изводљивости и економске ефикасности и посебна анализа подобности процеса и постројења са аспекта подобности микро- и макро-локације производног објекта и утицаја процеса и постројења на животну средину за два селектована производна програма.

Најзначајнији резултати:

Синтеза катализатора за процесе хидрогеновања биљних уља и масти за потребе у прехрамбеној индустрији са могућношћу суспституције увозних. Добијање катализатора за производњу биодизела трансестерификационим поступком са метанолом или етанолом и освајање технологије сепарације глицерола. Модификацијом бентонита синтетисаће се сорбенти за истовремено уклањање органских и неорганских загађивача; катализатори у процесу оксидације органских загађивача вода; сензори и биосензори; електрокатализатори у процесима оксидације фенола, толуена, бензена, различитих текстилних боја; синтеза композита за фотокаталитичку деградацију боја; синтеза композита са полимерима и геотекстила. Добијање аерогела и других носача катализатора, као и адсорбенаса тј. активних једињења са могућом применом у синтези биогорива, прехрамбеној индустрији и козметици. Техноекономска аналитика и израда пројектне документације обезбедиће подлогу за превођење резултата истраживања у економски оправдану индустријску праксу.

Публикације:

 1. Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, A. Abu Rabi- Stanković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, “Electrooxidation of phenol on different organo bentonite-based electrodes ”, Applied Clay Science, 53 (2011) 331–335.
 2. Z. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Electrocatalytic behavior of nickel impregnated zeolite electrode”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 13343-13351.
 3. Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Phenol determination on HDTMA–bentonite-based electrodes”, Journal of Hazardous Materials 194 (2011) 178–184.
 4. A. Z. Ivanović-Šašić, V. M. Marković, S. R. Anić, Lj. Z. Kolar-Anić and Ž. D. Čupić, Structures of chaos in open reaction systems, Physical Chemistry Chemical Physics, 13 (2011) 20162-20171.
 5. Z. Sandić, A. Nastasović, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, „Sorption of textile dye from aqueous solution by macroporous amino functionalized copolymer” , Journal of Applied Polymer Science, 121(1) (2011) 234-242.
 6. S. Marinović, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Vuković, D. Maksin, A. Nastasović, D. Jovanović, “Porous Glycidyl Methacrylate-Bentonite Composite”, Russian Journal of Physical Chemistry A, 85(13) (2011) 2386-2391.
 7. J. P. Maksimović, Ž. D. Čupić, D. Lončarević, N. Pejić, D. Vasiljević-Radović, S. Anić: “Kinetics of the Bray-Liebhafsky Oscillatory Reaction Perturbed by Polymer Supported Cobalt Catalyst”, Science of Sintering, 43 (2011) 55-62.
 8. A. Milutinović-Nikolić, J. Dostanić, P. Banković, N. Jović-Jovičić, S. Lukić, B. Rosić, D. Jovanović „A new type of bentonite-based non-woven composite“, J Serb Chem Soc, 76(10) (2011) 1411-1425.
 9. S. M. Blagojević, S. R. Anić, Ž. D. Čupić, “Influence of most important radicals on the numericaly simulated BelousovZhabotinsky oscillatory reaction under batch conditions” Russ J Phys Chem A, 85 (2011) 2274-2278.
 10. N. Begović, Z. Marković and S. Anić, “Kinetics of thermal reaction HOCl a reversible arrow H((2)S)+OCl(X(2)I(i)) in gas phase” Russ J Phys Chem A, 85 (2011) 2283–2287.
 11. N. Pejić, M. Vujković, J. Maksimović, A. Ivanović, S. Anić, Ž. Čupić, Lj. Kolar-Anić, “Dynamic behavior of the Bray-Liebhafsky oscillatory reaction controlled by sulfuric acid and temperature” Russ. J. Phys. Chem. A, 85 (2011) 2310-2316.
 12. V. M. Marković, Ž. Čupić, A. Ivanović, Lj. Kolar-Anić, “The Stability of the Extended Model of Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis examined by Stoichiometric Network Analysis (SNA)” Russ. J. Phys. Chem. A, 85 (2011) 2327-2335.
 13. V. M. Marković, Ž. Čupić, V. Vukojević, Lj. Kolar-Anić “Predictive Modeling of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (Hpa) Axis Response to Acute and Chronic Stress” Endocrine Journal, 58 (2011) 889-904.
 14. J. Dostanić, N. Valentić, G. Uščumlić, D. Mijin, Synthesis of 5-(substituted phenylazo)-6-hydroxy-4-methyl-3-cyano-2-pyridones from ethyl 3-oxo-2-(substituted phenylazo)butanoates, Journal of the Serbian Chemical Society 76 (4) (2011) 499-504.
 15. J. Dostanić, D. Lončarević, P. Banković, O. Cvetković, D. Jovanović, D. Mijin, Influence of process parameters on the photodegradation of synthesized azo pyridone dye in TiO2 water suspension under simulated sunlight, Journal of Environmental Science and Health Part A - Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering 46(1) (2011) 70-79.
 16. J. Dostanić, B. Grbić, N. Radić, P. Stefanov, Z. Šaponjić, J. Buha, D. Mijin, Photodegradation of an azo pyridone dye using TiO2 films prepared by the spray pyrolysis method, Chemical Engineering Journal, 180 (2012) 57-65.
 17. D. D. Maksin, A. B. Nastasović, A. D. Milutinović-Nikolić, Lj. T. Suručić, Z. P. Sandić, R. V. Hercigonja, A. E. Onjia, „Equilibrium and kinetics study on hexavalent chromium adsorption onto diethylene triamine grafted glycidyl methacrylate based copolymers“, Journal of Hazardous Materials, 209-210 (2012) 99-110.
 18. P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, V. Dondur, D. Jovanović, „Al,Fe-Pillared clays in catalytic decolorization of aqueous tartrazine solutions“, Applied Clay Science, 58 (2012) 73-78.
 19. Z. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Abu Rabi-Stanković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, "Carbon Monoxide Electrooxidation on Pt and PtRu Modified Zeolite X", Journal of Porous Materials, 19 (2012) 695-703.
 20. T. M. Mudrinić, Z. D. Mojović, A. S. Abu Rabi-Stanković, A. Z. Ivanović-Šašić, A. D. Milutinović-Nikolić, D. M. Jovanović, Oxidation of hydroxide ions at platinum modified zeolite electrode, Hemijska industrija, Vol., 66 (2012) DOI:10.2298/HEMIND111223027M.
 21. A. Abu Rabi-Stanković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, D. Jovanović, Electrooxidation of p-nitrophenol on organobentonite modified electrodes, Clays and Clay Minerals, 60(3) (2012) 291–299.
 22. P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Perović, V. Spasojević, D. Jovanović, „Synthesis and characterization of bentonites rich in beidellite with incorporated Al or Al-Fe oxide pillars”, Microporous & Mesoporous Materials, 165 (2013) 247–256.

Монографије:

 1. J. Krstić, Z. Mojović, A. Abu Rabi, D. Lončarević, N. Vukelić, D. Jovanović, “Adsorption of Methylen Blue from Aqueous Solution onto Bentonit”, Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, Editors: Hüsein Gökçekuş, Umut Türker, James W. LaMoreaux, Springer, 2011, pp.1097-1106.
 2. A. Nastasović, Z. Sandić, D. Maksin, A. Onjia, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, „Macroporous and non-porous amino-functionalized glycidyl methacrylate based copolymers for hexavalent chromium sorption“, Chapter 8 in "Chromium: Environmental, Medical and Materials Studies", Nova Science Publishers, 2011, pp. 155-172.
 3. Željko Čupić, Vladimir Marković, Ana Ivanović, Ljiljana Kolar-Anić, “Modeling of the Complex Nonlinear Processes: Determination of the Instability Region by the Stoichiometric Network Analysis” in: Christopher R. Brennan, Ed. Mathematical Modelling, Nova Science Publishers Inc., New York, in press, ISBN: 978-1-61209-651-3.
 4. M. Davidović, M. Kutin, S. Linić, U. Mioč, Z. Nedić, S. Sredić, A. Nikolić, D. Jovanović, P. Pissis, „Nanocomposite Based on Natural Materials”, Advances in Diverse Industrial Applications of Nanocomposites, Edited by Boreddy S. R. Reddy, Published by InTech, Rijeka, Croatia, March 2011, pp. 37 – 56.

Контакт:

Његошева 12, 11000 Београд, Р Србија, Електронска пошта: dusanmj@nanosys.ihtm.bg.ac.rs, dusanmj@yahoo.com