IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ИИИ 43007 “Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ пројекат)

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Шумарски факултет Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Ратко Кадовић, редовни професор

Реализатори пројекта:

Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду

Институт за нуклеарне науке “Винча”
Институт за физику у Београду
Институт за филозофију и друштвену теорију у Београду
Институт за шумарство у Београду
Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду
Институт за водопривреду “Јарослав Черни” а.д.у Београду
ПКБ Агроекономик д.о.о. Београд
Архитектонски факултет у Београду
Географски факултет у Београду
Грађевински факултет у Београду
Електронски факултет у Нишу
Машински факултет у Београду
Медицински факултет у Београду
Медицински факултет у Новом Саду
Криминалистичко полицијска академија, Београд
Пољопривредни факултет у Београду
Пољопривредни факултет у Новом Саду
Природноматематички факултет у Косовској Митровици
Природноматематички факултет у Новом Саду
Рударско-геолошки факултет у Београду
Факултет ветеринарске медицине у Београду
Факултет политичких наука у Београду
Факултет техничких наука у Косовској Митровици
Факултет техничких наука у Новом Саду
Физички факултет у Београду
Филозофски факултет у Београду
Хемијски факултет у Београду
Шумарски факултет у Београду
Српска академија наука и уметности
Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО
Геоекономски факултет у Београду
ИХИС Тецхно еxпертс д.о.о.Београд
Факултет за примењену екологију "Футура", Универзитет Сингидунум у Београду
Универзитет Унион - Рачунарски факултет
Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион у Београду
Универзитет Едуконс
Алфа Универзитет Београд

Партиципанти:

ЈП Електорипривреда Србије ДСИ

Тема и циљ пројекта:

  • Развој регионалног система за моделирање геофизичког система (Regional Earth Modeling System – REMS) интегрисањем атмосферских, хидролошких, океанских и аеросолних процеса. • Развој нових технологија у биљној производњи као последица климатских промена; модела за бољу контролу животне средине и ширења инвазивних врста и тропских болести. • Укључење у европску мрежу LIDAR-a; примена методе PTR-MS за мерење VOCs у ваздуху, медицини и биологији; процена ризика по здравље од тешких метала, радионуклида и органских једињења. • Климатски модели прилагођени и имплементирани за продукцију на суперрачунарској платформи “Плави Дунав”. Стручњаци из климатологије обучени за рад на Националној суперрачунарској инфраструктури. • Aсимилација сателитских и радарских података, пројектовање просторно-временске базе података и израдa GIS-a и WebGIS портала за приказ и анализу података о климатским променама. • Утврђивање утицаја климатских промена на садржај органске материје у земљишту, фенолошку динамику, квалитет и принос воћака и винове лозе; препорукa оптималних агротехничких мера и сортимента. • Примена обновљивих извора енергије на смањење емисије CO2 из конвенционалних извора (применом топлотних пумпи, когенерације и биомасе). Израда и примена модела за квантификацију резултата. • Трендови учесталости појава поплава и суша у условима климатских промена; квантификација појаве екстремних (катастрофалних) хидролошких ситуација (поплава и суша) у условима климатских промена – апсолутне величине, просторно распостирање, трајање и учесталост. • Oптимални начин коришћења земљишног простора у циљу заштите земљишта и вода од деградације; процедура за брза реаговања у ситуацијама појаве бујичних поплава. • Развојем регионалног климатског модела, биће проучене интеракције између климе и различитих аспеката развоја и биодиверзитета шума, здравственог стања и управљања шумским екосистемима. • Сорте шумског дрвећа за пошумљавање у измењеним климатским условима и одговарајуће технологије; системи управљања шумама фокусирани на везивање угљеника (pro-C). • Ефекти украсних и инвазивних биљака на екосистеме града у условима климатских промена; оптимални технолошки поступци производње украсних биљака, примена и одржавање. • Хипо- и хипертермије и коагулопатија, концентрација јона у ваздуху и трауматизам, ваздушни притисак и спонтаног пнеумоторакс, биометеоролошке фазе и плућна и кадиоваскуларна обољења. • Климатске промене и просторни развој; планирање и прилагођавање променама и њихово ублажавање; анализа могућих праваца промена стратешког и регулаторног оквира у Србији. • Демографски модел; економска оцена животне средине и штета; ЦЕРТ модел; WOCAT мрежа; модели одрживог и институционалног управљања; модел еколошког маркетинга. • Утврђивање деонтологије етике животне средине; праћење иновативних технологија и техника заштите животне средине; антиципација трајних облика политика развоја и алтернативних институција. • Дисеминација резултата."