IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

ИИИ 43009 “Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ пројекат)

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Антоније Оњиа, научни саветник

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Институт за нуклеарне науке “Винча”Универзитета у Београду
  • Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду
  • Институт за водопривреду “Јарослав Черни” а.д.у Београду
  • Грађевински факултет Универзитета у Београду
  • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
  • Природноматематички факултет Универзитета у Нишу
  • Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
  • Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
  • Шумарски факултет Универзитета у Београду

Партиципанти:

Анахем д.о.о.
Аналyсис д.о.о.
Национална организација потрошача Србије
ЈП Нуклеарни објекти Србије
Агенција за хемикалије
Агенција за заштиту животне средине
Градска општина Стари град

Тема и циљ пројекта:

Истраживања на наведеном пројекту резултираће овладавањем новим софистицираним методама и техникама за мониторинг и контролисање присутности хемијског и радиоактивног загађења. Практични резултати ће бити остварени кроз примену проучаваних техника и метода у решавању реалних аналитичких и инжењерских потреба. Из ових истраживања ће проистећи увођење методологије за мерење извесних штетних супстанци (различите форме арсена, органокалајна једињења, канцерогене боје, осиромашени уранијум, диоксини, ...) које до сада у Србији нису разматране или су врло мало анализиране од стране институција из иностранства. За скоро све наведене еколошке параметре стални мониторинг је законом обавезујућ у USA, Јапану и Европској унији, а са приближавањем националног законодавства ЕU законодавству, поуздана методологија за мониторинг постаје од ургентне вазности. Као резултат истраживања добиће се потпунији увид у степен контаминације истраживаних простора и потребе за њиховом ремедијацијом и заштитом. Биће описан утицај еколошких карактеристика истраживаних простора на усвајање загађујућих супстанција од стране живог света. Очекује се примена модела за процену хемијског и радијационог оптерећења живих организама у различитим сегментима животне средине. Један део истраживања допринеће освајању технологија припреме нових чврстих матрица и вишефазних система са побољшаним својствима који ће имати улогу у имобилизацији токсичних метала, органских полутаната и радионуклида, као компоненте инжењерских баријера у одлагалиштима опасних материја, за пречишћавање ваздуха и воде, за ремедијацију земљишта контаминираног токсичним супстанцама и радионуклидима, за заштитне баријере у пољу јонизујучег и не-јонизујућег зрачења, али и као антидот материјали. Биће развијене и методе и поступци за смањење радијационог оптерећења популације, са посебним освртом на потребе система за рану најаву нуклеарних акцидената и специфичне високодозне праксе и посебних популационих група. Резултати ће имати и научни аспект кроз опште повећање научно-истраживачког капацитета кроз обуку младих истраживача, израду докторских дисертација, као и кроз сарадњу са истраживачима из врхунских међународних лабораторија. Резултати истраживања биће презентовани на међународним и домаћим научним и стручним скуповима, објављени у облику радова у међународним и домаћим монографијама и часописима, и реализовани у пракси као патенти и техничка решења.