IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

1796 Електрокатализа на наноматеријалима: од модел система до реалних катализатора

Министарстви науке и заштите животне средине, Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Trajanje projekta

2001. - 2005.

Координатор пројекта:

ИХТМ – Центар за електрохемију, Универзитет у Београду

Реализатори пројекта:

 • ИХТМ – Центар за електрохемију, Универзитет у Београду;
 • Хемијски факултет Универзитет у Београду;
 • Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду

Руководилац пројекта:

Др Амалија Трипковић, научни саветник, ИХТМ – Центар за електрохемију

Број истраживача:

15

Тема и циљ пројекта:

Предмет истраживања је добијање нанокатализатора: модел система и реалних катализатора. Модел катализарори обухватају Пт монокристалне електроде ниских и високих Милерових индекса и биметалне нанокатализаторе (добијене спонтаном и електрохемијском депозицијом племенитих метала на Пт(111) и Ау(111) монокристале). Реални катализатори се добијају наношењем каталитичког слоја племенитог метала нано димензија и макро цикличних комплекса прелазних метала на носаче развијених површина (стакласти угљеник). Ови катализатори су окарактерисани електрохемијским, спектроскопским и мокроскопским техникама. Њихове електрокаталитичке особине су испитиване у реакцијама које се одигравају у горивим спреговима метанол/кисеоник, мравља киселина/кисеоник и водоник/кисеоник.Успостављена је корелација активности реалних катализатора са катализаторима који чине модел системе.

Оригиналност истраживања у пројекту је компаративни приступ који се састоји у поређењу резултата добијених на модел катализаторима и реалним катализаторима.

Најзначајнији резултати:

Циљ истраживања је био разумевање електрокатализе, кинетике И механизма реакција оксидације метанола, мравље киселине И смеше угљенмоноксида И водоника И редукције кисеоника на нанокатализаторима. Коришћење класичних електрохемијских техника у комбинацији са најсавременијим техникама за карактеризацију струцтуре нанокатализатора (АФМ, СТМ, XРД, ТЕМ, ХРТЕМ) омогућило је успостављање корелације између врсте, величине и распореда честица на површини и њихове каталитичке активности. Добијени резултати су омогућили избор најбиљих катализатора који се даље могу тестирати у реалним условима рада горивог спрега.

Испитивани катализатори се могу користити и у развоју технологија пречишћавања отпадних вода и електроорганских синтеза.

Најзначајније публикације:

 1. A.V. Tripković, K.Đ. Popović, J.D. Lović, "The influence of the oxygen-containing species on the electrooxidation of the C1 – C4 alcohols at some platinum single crystal surfaces in alkaline solution", Electrochimica Acta, 46 (2001) 3163-3173.
 2. A. Dekanski, J. Stevanović, R. Stevanović, B.Ž. Nikolić, V.M. Jovanović: ²Glassy Carbon – Electrochemical Characterisation², Carbon, 39 (2001) 1195-1205.
 3. A.V. Tripković, K.Đ. Popović, B.N. Grgur, B. Blizanac, P.N. Ross, N.M. Marković, “Methanol electrooxidation on supported Pt and Pt-Ru catalysts in acid and alkaline aolutions”, Electrochimica Acta, 47 (2002) 3707-3714.
 4. A.V. Tripković, S. Štrbac, K.Đ. Popović, “Effect of temperature on the methanol oxidation at supported Pt and PtRu catalysts in alkaline solution”, Electrochemistry Communications, 5 (2003) 484-490.
 5. M.D. Obradović, B.N. Grgur, Lj.M. Vračar, "Adsorption of oxygen containing species and their effect on oxygen reduction on Pt3Co electrode", Journal of Electroanalytical Chemistry, 548 (2003) 69-78.
 6. S.Lj. Gojković, T.R. Vidaković, D.R. Đurović, "Kinetic study of methanol oxidation on carbon-supported PtRu electrocatalyst", Electrochimica Acta, 48 (2003) 3607-3614.
 7. V.M. Jovanović, S. Terzić, A.V. Tripković, K.Đ. Popović, J.D. Lović, "The effect of electrochemically treated glassy carbon on the activity of supported Pt catalyst in methanol oxidation", Electrochemistry Communications, 6 (2004) 1254-1258.
 8. A.V. Tripković, K.Đ. Popović, J.D. Lović, V.M. Jovanović, A. Kowal, "Methanol oxidation at platinum electrodes in alkaline solution: comparison between supported catalysts and model system", Journal of Electroanalytical Chemistry, 572 (2004) 119.
 9. S.Lj. Gojković, "Mass transfer effect in electrochemical oxidation of methanol at platinum electrocatalysts", Journal of Electroanalytical Chemistry, 573 (2004) 271-276.
 10. J.D. Lović, A.V. Tripković, S.Lj. Gojković, K.Đ. Popović, D.V. Tripković, P. Olszewski, A. Kowal, "Kinetic study of formic acid oxidation at carbon-supported platinum electrocatalyst", Journal of Electroanalytical Chemistry, 581 (2005) 294-302.

Контакт:

Др Амалија Трипковић, ИХТМ-Центар за електрохемију, 11000 Београд, Његошева 12,
E-mail: amalija@tmf.bg.ac.rs