IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172035 “Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

 • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
 • Војнотехнички институт у Београду
 • Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
 • Институт за онкологију и радиологију у Београду
 • Институт техничких наука САНУ у Београду
 • Универзитет Сингидунум у Београду
 • Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду
 • Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду
 • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
 • Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Александар Николић, виши научни сарадник

Тема и циљ пројекта:

Пројекат је мултидисциплинаран. У овом пројекту ће се радити на неколико узајамно повезаних тема. Студираће се једињења структурно сродна са онима за које се зна да имају физиолошко дејство. Органска синтеза и физичкохемијска карактеризација физиолошки активних супстанци, координационих једињења са потенцијалним физиолошким дејством и прекурсора наноматеријала. Структура нових једињења ће бити утврђена спектроскопским и хроматографским техникама. Она добијена у облику добрих кристала биће подвргнута ренгеноструктурној анализи. Радиће се молекулско моделовање и QSAR анализа да би се планирала циљана синтеза. За молекуле биће рађена семиемпиријска и Аb initio MO израчунавања. За одабране молекуле биће симулирано доковање на активна места ензима. Биће настављен развој ММ метода за комплексе прелазних метала. Проучити ће се конзеквенце интеракција малих молекула (холестрол,лекови) и хемоглобина на његову хем-посредовану функцију. За наноматеријале планиране у овом пројекту очекује се да поседују занимљива функционална суперпроводна, луминесцентна, фероелектрична својства. Пројекат је релевантан за бар 2 приоритета дефинисана Стратегијом НРРС: Биомедицина и Наноматеријали. Публиковаће се бар 30 радова у светски водећим научним часописима. Неки резултати биће заштићени патентима. Бар 4 докторске дисертације и магистарскe тезе биће довршенe. Прошириће се сарадња са истраживачима у свету и са колегама на другим пројектима у земљи. Нова опрема и софтвер биће набављени.