IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172032 “Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: НУ Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у  Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
  • Медицински факултет Универзитета у Београду
  • Пољопиривредни факултет Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Слађана Костић-Рајачић, научни саветник

Тема и циљ пројекта:

Истраживања у оквиру овога пројекта базираће се на синтези и проучавању молекула који имају фармаколошко дејство на рецепторе централног нервног система. Планиране активности на пројекту могу се поделити у три дела. Први део је базиран на синтези и карактеризацији нових једињења, потенцијалних допаминергичко-серотонергичких лиганада који имају фармаколошке карактеристике атипичних антипсихотика или су агонисти за D2 допаминске рецепторе, као и лиганада опиоидних рецептора, посебно агониста и антагониста NOP рецептора. Предвиђен је развој нових синтетских метода или оптимизација постојећих за синтезу кључних прекурсора у синтези лиганада. Фармаколошка карактеризација синтетисаних лиганада (афинитет везивања за различите класе рецептора, испитивање антагонистичке или агонистичке активности, неуропротективно деловање, in vivo тестови на животињама)је други део пројекта. Прорачуни у оквиру молекулског моделовања- QSAR анализа, молекулска динамика, семиемпиријски и ab initio прорачуни као и докинг анализа интеракција лиганд-рецептор чине трећи део пројекта. Предвиђено је и прављење базе података арилпиперазинских лиганада за допаминске и серотонинске рецепторе. Комбиновањем ова три правца очекује се синтеза лиганада са побољшаним фармаколошким карактеристикама (потенцијалних фармацеутика). Као резултат ових истраживања очекује се публиковање најмање 12 научних радова као и завршетак три докторске дисертације.