IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

172013 Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла

Министарство за образовање, науку и технолошkи развој Србије

Врста пројекта:

Основан истраживања

Трајање пројекта

2011-2014

Координатор пројекта:

Технолошко-металуршки факултет, Катедра за органску хемију, Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

 • Технолошко-металурски факултет, катедра за органску хемију Универзитета у Београду
 • ИХТМ, Центар за електрохемију Универзитета у Београду
 • Шумарски факултет Универзитета у Београду
 • Иновациони центар Технолошко металуршког факултета Универзитета у Београду
 • Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
 • Природно математички факултет Универзитета у Новом Саду

Руководилац пројекта:

Др. Душан Мијин, редовни профессор, катедра за органску хемију, Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду, Карнегијева 4, 11000 Београд

Број истраживача:

26

Тема и циљ пројекта:

Испитују се структуре, својства и активности новосинтетизованих и комерцијалних биолошки активних једињења као сто су лекови и ензими са аспектом електрохемијских, фармакокинетичких, биохемијских, спектроскопских, хроматографских истраживања као и тестирања на експерименталним животињама. Испитују се особине новосинтетизованих и комерцијалних органских боја као и могућности њихове деградације у циљу заштите околине из отпадних течности у току индустријских процеса. Испитује се утицај растварача и структуре на реактивност изабраних једињења.

Ради се електроаналитика лекова и клиничка дијагностика малигних обољења из телесних течности Uv-Vis спектроскопијом.

Најзначајнији резултати:

Високо значајне корелације установљене су између ретенционих константи и дескриптора биолошке активности који предвиђају апсорпцију лекова, дистрибуцију, елиминацију и токсичност код људи. Од испитиваних једињења, једињења са халогеним супституентима су идентификована као најбољи кандидати за одређене лекове због предвиђене одговарајуће фармакокинетике и одабрани су за даља истраживања. У оквиру пројекта развијен је нови поступак за синтезу арилазо пиридонских боја. Дијагностичка метода за брзу дијагнозу малигних болести из патолошких течности Ув-Вис спектроскопијом је део стандардног клиничког протокола. Урађена је електроаналитика низа макролидних антибиотика, неких антиепилептика, нестероидних антиинфламаторних лекова као и неких блокатора калцијумских канала.

Публикације:

 1. M.L. Avramov Ivic,S.D. Petrovic, P.M. Zivkovic, N.D. Nikolic,K.I. Popov, An electrochemical illustration of the mathematical modelling of chlorine impact and acidification in electrochemical tumour treatment and its application on agar-agar gel system, Journal of Electroanalytical Chemistry, 549(2003) 129-135
 2. M. Avramov Ivic, S. D. Petrovic, E. Kalman, T. Milosavljevic, I. Reljin, B. Reljin, G. Bogdanovic, V. VIT. Baltic and Z. Keresztes, AFM studies OF DNA structures extracted from adriamycin treated and non-treated Ehrlich tumor cells, J.Serb.Chem.Soc, 70 (6) 823-831(2005)
 3. M.L.Avramov Ivic, S.D.Petrovic, D.Z.Mijin, P.M.Zivkovic, I.M.Kosovic, K.M.Drljevic,M.B.Jovanovic, Studies on electrochemical oxidation of azithromycin and Hemomycin at gold electrode in neutral electrolyte, Electrochimica Acta. 51(2006) 2407-2416
 4. M.L. Avramov Ivić, S.D. Petrović, D.Ž. Mijin, J.Serb.Chem.Soc, A study of the electrochemical activity of some macrolide antibiotics on a gold electrode in neutral electrolyte, J. Serb. Chem. Soc, 72(12)72(12)1427-1436 (2007)
 5. M.L. Avramov Ivić, S.D. Petrović, F.Vonmoos, D.Ž. Mijin, P.M. Živković, K.M. Drljević, The qualitative electrochemical determination of clarithromycin an spectroscopic detection of its structural changes at gold electrode, Electrochem. Commun. 9 (2007) 1643
 6. rini S. Reljin, Branimir D. Reljin, Milka L. Avramov Ivic, Dusan V. Jovanovic, Goran I. Plavec, Slobodan D. Petrovic, Gordana M. Bogdanovic, Multifractal analysis of the UV/VIS spectra of malignant ascites:Confirmation of the diagnostic validity of a clinically evaluated spectral analysis, Physica A387(2008)3563-3573
 7. M.L.Avramov Ivic, S.D.Petrovic, D.Z.Mijin, F.Vonmoos,D.Z.Orlovic, D.Z. Marjanovic and V.V.Radovic,The electrochemical behavior of Erythromycin A on gold electrode, Electrochimica Acta, 54 (2008)649-654
 8. M.L. Avramov Ivić, S.D. Petrović, V.Vonmoos, D.Ž. Mijin, P.M. Živković, K.M. Drljević,The Electrochemical Behavior of Commercial Clarithromycin and Spectroscopioc detection of Its Structural Changes, Russ. J. Electrochem. 44,8,(931-936),2008
 9. A.V.Tomasevic, M.L.Avramov Ivic, S.D.Petrovic, B.M.Jovanovic and D.Z.Mijin, A study of the electrochemical behaviour of methomyl on a gold electrode in the neutral electrolyte, J.Serb.Chem.Soc 74 (5) 573-579(2009)
 10. К.M. Drljevic-Djurić, V.D. Jović, U C Lacnjevac, M.L. Avramov Ivic, S.D. Petrovic, D.Ž.Mijin, S.B.Djordjevic, Voltammetric and differential pulse determination of roxithromycin, Electrochimica Acta 56 (2010) 47–52
 11. Milka L. Avramov Ivić, Slobodan D. Petrović, Predrag M. Živković, Dušan Ž. Mijin, Katica M. Drljević: A study of the catalytic role of a gold electrode in the electrochemical activation of four macrolide antibiotics in sodium bicarbonate solution, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 16 (2)111-116 (2010)
 12. K.M.Drljevic-Djuric, M.L. Avramov Ivic, S. D. Petrovic, D. Z. Mijin And M. B. Jadranin,"A voltammetric method for quantative determination of midecamycin compared to its simultaneous HPLC determination, Russ. J. Electrochem 47(7) 833–838. (2011)
 13. Petar Bulat, Milka L. Avramov Ivić, Mića B. Jovanović, Slobodan D. Petrović, Dragan Miljuš, Tanja Todorović, Marica M. Miladinov-Mikov and Milka Bogdanović, Cancer Incidence in a Population Living Near a Petrochemical Facility and Oil Refinery, Collegium Antropologicum 35 (2) 377-383(2011)
 14. Milka L. Avramov Ivić, Slobodan D. Petrović, Dušan Ž. Mijin and Katica M. Drljević-Durić, The qualitative determination of oseltamivir phosphate in Tamifluâ capsule by cyclic voltammetry , Hem.ind.65(1)87-91(2011)
 15. Stoiljkovic, Z. Z M. L. Avramov ivic; Petrovic, S. D.; Mijin, D. Z.; Stevanovic, S. I.; Lacnjevac, U. C.; Marinkovic, A. D., Voltammetric and Square-Wave Anodic Stripping Determination of Amlodipine besylate on Gold Electrode, International Journal of Electrochemical Science 7 (3) (2012) :2288-230322.
 16. Dušan Ž. Mijin, Milka L. Avramov-Ivić, Antonije E. Onjia, Branimir N. Grgur, "Decolorization of textile dye CI Basic Yellow 28 with electrochemically generated active chlorine" Chemical Engineering Journal 204–206, (2012), Pages 151–15723.
 17. Nevena Ž. Prlainović, Dejan I. Bezbradica, Zorica D. Knežević-Jugović, Sanja I. Stevanović,Milka L. Avramov Ivić, Petar S. Uskoković, Dušan Ž.Mijin "Adsorption of Lipase from Candida rugosa on Multi Walled Carbon Nanotubes", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19(1), 279–285
 18. Bojan Dj. Bozic, Milka L. Avramov Ivic, Nemanja P. Trisovic, Slobodan D. Petrovic, and Gordana S. Uscumlic, Еlеctrochemical Characterization of Oxaprozin on Bare Gold Electrode and Electrode Modified with Bovine Serum Albumin International Journal of Electrochemical Science 7 (2012) 11609 - 11616

Контакт:

milka@tmf.bg.ac.rs