IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172020 “Експериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Државни универзитет у Новом Пазару

Руководилац пројекта: Др Марија Баранац-Стојановић, ванредни професор

Тема и циљ пројекта:

Истраживање наше групе обухвата неколико области органске хемије, а посебно интересовање је усмерено ка испитивању хетероцикличних push-pull молекула, с обзиром да показују занимљиве физичке и хемијске особине. У оваквим једињењима, опште формуле D-pi-A, постоји јака донор-акцептор (D-A) интеракција преко C=C двоструке везе и она су предмет бројних истраживања због својих занимљивих оптичких особина. Наше истраживање, базирано на модерним експерименталним и теоријским методама, је замишљено да обухвати: i) синтезу серије 5-супституисаних и 5-несупституисаних 4-оксотиазолидина 1 са трисупституисаном егзоцикличном двоструком везом у положају C-2, ii) утврђивање структуре добијених једињења и iii) динамике хемоселективних реакција на прекурсорима 1. Наша група ће такође радити и на дизајну, синтези и карактеризацији нових хетероцикличних система, изведених из супстрата 1, са циљем добијања нових биолошки активних једињења. У оквиру органометалне хемије се планира испитивање реакција низа метал-карбонил комплекса са 2-(1-бромалкилиден)-4-оксотиазолидинима као модел једињењима како би се упоредила брзина депротоновања киселог лактамског водониковог атома и брзе халоген-метал замене. Овакве реакције, до којих долази нападом нуклеофила на атом халогена док је карбањон одлазећа група се називају халофилне реакције и знатно су мање испитане од класичних реакција нуклеофилне супституције (до којих долази нападом нуклеофила на угљеников атом).