IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172030 “Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизација инструменталних техника за праћење ефикасности”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
  • Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Драган Манојловић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Планирана истраживања у оквиру овога пројекта се могу поделити у три основна дела: (i) примена унапређених оксидационих процеса за уклањање органских загађивача у отпадним водама, (ii) синтеза и примена наноструктурисаних материјала као сорбената и хетерогених катализатора и (iii) развој и оптимизација инструменталних аналитичких техника за праћење ефикасности процеса уклањања токсичних супстанци. Први део би се односио на примену DBD (dielectric barrier discharge - диелектричног бариjерног пражњења) реактора као генератора хидрокси-радикала и озона који би се користио у третману органских загађивача у отпадним водама и предтретману сирових вода оптерећених високим садржајем арсена. Упоредо са испитивањем ефикасности DBD реактора, за истраживање би био коришћен и класични тип озонизатора у комбинацији са UV фотолизом применом нових типова хомогених и хетерогених катализатора на бази наноструктурисаних материјала. Други део би се односио на синтезу нових наноструктурисаних оксидних материјала униформне честичне расподеле и њихову примену као сорбената са посебним освртом на сорпцију арсена. У оквиру трећег дела пројекта је планирaн развој нових типова електрохемијских сензора, као и оптимизација спектроскопских техника у циљу снижења детекционог лимита, одређивања различитих облика неорганских загађивача и побољшање ефикасности раздвајања код сепарационих техника. Резултати добијени током ових истраживања биће презентовани у познатим међународним часописима.