IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172036 “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Природноматематички факултет у Крагујевцу

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Природноматематички факултет Универзитета у Крагујевцу
  • Пољопривредни факултет, Лешак

Руководилац пројекта: Др Милош Ђуран, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Испитивање реакција Pt(II), Au(III) и Pd(II) јона, као и комплекса ових јона метала, са различитим пептидима који у бочном ланцу садрже L-аминокиселине метионин, хистидин и цистеин. Испитивање механизма ових реакција применом различитих спектроскопских (NMR, UV-Vis, IR) и електрохемијских метода. Реакције комплекса Pt(II), Au(III) и Pd(II) са пептидима изучаваће се у широком pH интервалу (2,0 < pH < 10,0), са посебним освртом на физиолошку pH вредност. Планирана је синтеза, спектроскопска и рендгенско-структурна карактеризација комплекса Au(III), Pt(II) и Pd(II) са пептидима различите дужине пептидног низа. Резултати постигнути у оквиру ових испитивања поредиће се са одговарајућим литературним подацима и изводити закључци о могућем механизму антитуморског и токсичног деловања комплекса Pt(II) и Au(III). Испитивање каталитичког деловања комплекса Pt(II) и Pd(II) на селективну хидролизу пептидне везе у различитим пептидима који садрже L-аминокиселине хистидин и метионин при различитим реакционим условима (pH, температура, концентрација катализатора и супстрата). Планирана је синтеза, спектроскопска и рендгенско-структурна карактеризација нових комплекса јона есенцијалних микроелемената (Mn(II), Co(II), Co(III), Cu(II), Ni(II), Zn(II)) са различитим 1,3-pdta аминокарбоксилатним лигандима (1,3-pdta = 1,3-пропандиаминтетраацетат). Применом електрохемијских метода и биосензора испитиваће се интеракције куркумина и серотонина са ДНК у присуству различитих јона метала.