IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172048 “Производња, изоловање и карактеризација ензима и малих молекула и њихова примена у растворном и имобилизованом облику у биотехнологији хране, биогоривима и заштитити животне средине”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду

Руководилац пројекта: Др Зоран Вујчић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Предмет истраживања биће испитивање услова производње ензима из материјала биљног, животињског и микробиолошког порекла и испитаће се њихова примењивост појединачно и у мултиензимским системима, у растворном и имобилизованом облику, за добијање квалитетније хране, јефтинијег и чистијег биогорива и у заштитити животне средине. Селектовани сојеви микроорганизама биће гајени у субмерзној ферментацији и ферментацији на чврстим материјалима. Природни и рекомбинантни ензими ће се пречишћавати до хомогености препаративним хроматографским и електрофоретским методама и детаљно окарактерисати биохемијским и биофизичким методама. Наставила би се истраживања побољшавања стабилности ензима хемијским модификацијама и имобилизацијама (и на ново синтетизованим матриксима) у биотехнологији хране и заштити животне средине. Побољшавање квалитета хране употребом ензима, додатком малих молекула и биљних влакана, испитиваће се анализом њихове нутритивне вредности, променом састава растворних и нерастворних протеина, променом аминокиселинског састава, енергетске вредности и антиоксидативног потенцијала. Испитаће се услови екстракције протеина и других полимера, уз истовремену хидролизу, преводећи их у молекуле погодне за исхрану или ферментацију. Оксидазе ће се користити за детоксификацију загађене воде ксенобиотицима, кроз полимеризационо-преципитационе реакције. Испитаће се механизам детоксификације употребом биолошких тестова и анализом интеракција ксенобиотика са ДНА и протеинима.