IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Дигитализоване дисертације

Редни број Име и презиме Теза Центар Датум одбране
1. Др Миомир Г. Павловић  

Површинско храпављење, раст дендрита и настајање прахова при електрохемијском таложењу метала

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7711?tab=0#mda
ЦЕХ  1982.
2. Др Владислава М. Јовановић    

Нова врста на сребро наталожених ањонских селективних електрода

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:10920?tab=0#mda

ЦЕХ  1988.
3. Др Ксенија Ђ. Поповић  

Електрокатализа оксидације Д-глукозе на монокристалним платинским електродама

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7603?tab=0#mda
ЦЕХ  1994.
4. Др Весна Јовић  

Епитаксијални раст из течне фазе ускозоналних полупороводника погодних за израду детектора инфрацрвеног зрачења

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7596?tab=0#mda
ЦMT  1995.
5. Др Предраг Милановић  

Утицај састава и температуре воде на избор топлотне шеме и материјала опреме за коришћење геотермалне енергије

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:6997?tab=0#mda
РЗ 1998. 
6. Др Александар Декански

 

Зависност површинских особина стакластог угљеника од структуре и накнадног третмана

http://dx.doi.org/10.2298/BG19940214DEKANSKI
ЦЕХ 1998.
7. Др Жељко Чупић

 

Моделирање механизма осцилаторних каталитичких процеса, са применом на реакцију разлагања водоникпероксида

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7574?tab=0#mda

ЦКХИ 1998.
8. Др Владимир Панић

 

Електрокаталитичке и капацитивне карактеристике електрода на бази рутенијум-оксида

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:6919?tab=0#mda

ЦЕХ 1999.
9. Др Александра Милутиновић-Николић

 

Утицај услова формирања композитне превлаке полимер-магнетни прах на физичко-механичка својства телекомуникационих оптичких влакана

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7719?tab=0#mda

ЦКХИ 2001.
10. Др Наташа П. Јовић-Јовичић

 

Синтеза, карактеризација и сорпциона својства бентонита модификованих тетраалкиламонијум јонима

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7573?tab=0#mda
ЦКХИ 2010.
11. Др Јелена С. Ламовец  

 

Микромеханичка и структурна својства ламинатних композитних материјала са применом у микроелектромеханичким технологијама

http://dx.doi.org/10.2298/BG20100701LAMOVEC 
ЦMT 2010.
12. Др Предраг Т. Банковић

 

Каталитичка оксидација водоник пероксидом на чврстим катализаторима са нанетим или уграђеним прелазним металима

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7563?tab=0#mda
ЦКХИ 2010.
13. Др Дејан Опсеница

 

Стероидни тетраоксани: синтеза и биолошка активност

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7570?tab=0#mda
ЦХ 2010.
14. Др Небојша Д. Николић

 

Структурне карактеристике сјајних галванских превлака

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7598?tab=0#mda
ЦЕХ 2010.
15. Др Милка М. Видовић  

 

Садржај тешких метала у хуманом материјалу као последица загађења животне средине

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7602?tab=0#mda
ЦЕТЕ 2010.
16. Др Маја Обрадовић

 

Електрохемијско таложење и карактеризација легуре Ni-W

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7743?tab=0#mda
ЦЕХ 2004.
17. Др Срђан Ђ. Стојановић

 

Дисмутација азот моноксида у биолошким и модел системима: in vitro испитивања

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7550?tab=0#mda
ЦХ 2004.
18. Др Зорана Љ. Арсенијевић

 

Сушење раствора и суспензија у покретном слоју инертних честица

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7568?tab=0#mda

ЦКХИ  2006.
19. Др Јелена  Ловић  

 

Електрохемијска оксидација метанола и мравље киселине на модел и реалним катализаторима

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7546?tab=0#mda

ЦЕХ  2006.
20.  Др Наташа Божић

 

Citosolne leucil-аминопептидазе средњег црева ларви Morimus funereus

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7851?tab=0#mda

ЦХ  2007.
21.  Др Боре В. Јегдић

 

Утицај температуре на електрохемијско и аномално понашање хрома и легура хрома у киселим срединама

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7896?tab=0#mda

ЦЕХ  2008.
22. Др Весна Витник

 

Експериментално и рачунарско проучавање механизма реакције кетона са бромоформом

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7729?tab=0#mda 
ЦХ  2009.
23. Др Зорица Мојовић

 

Алумосиликати са уграђеним кластерима метала прелазних група lb и lVb-Vlll као електрокаталитички материјали

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7915?tab=0#mda 

ЦКХИ 2009.
24. Др Зорица М. Вуковић

 

Модификација порозне структуре Ca-smektita, кополимера глицидилметакрилата и њихових композита

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7721?tab=0#mda

ЦКХИ 2010.
25. Др Ана Ивановић

 

Развој метода за квантификацију хаоса у нелинеарним реакционим системима

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7773?tab=0#mda

ЦКХИ 2010.
26. Др Сања Сакан  

 

Нови приступ у коришћењу микроелемената као трасера за идентификацију и диференцијацију антропогеног утицаја и природног фона у седиментима

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7261?tab=0#mda

ЦХ 2010.
27. Др  Давор Лончаревић

 

Активност и селективност поли(4-винилпиридин-ко-дивинилбензен)-Co2+ комплекса као катализатора у парцијалној оксидацији циклохексана кисеоником из ваздуха

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7548?tab=0#mda

ЦКХИ 2010.
28. Др Бојана Змејковски

 

Синтеза, карактеризација и цитотоксичност комплекса Pd(II), Pt(II) и Pt(IV) са естрима R[sub]2edda-типа

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7943?tab=0#mda

ЦХ 2010.
29. Др Александра Миловановић  

 

Примена имобилизованог ћелијског зида квасца Saccharomyces cerevisiae у производњи инвертног шећера

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7933?tab=0#mda 

ЦХ 2011.
30. Др  Биљана Дојчиновић  

 

Примена реактора на бази диелектричног баријерног пражњења за деколоризацију реактивних текстилних боја

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7510?tab=0#mda

ЦХ 2011.
31. Др Биљана Дојнов  

 

Амилазе средњег црева ларви букове стрижибубе (Morimus funereus) и велике храстове
стрижибубе (Cerambyx cerdo)

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7853?tab=0#mda

ЦХ 2011.
32. Др  Биљана М. Бобић

 

Испитивање утицаја процеса корозије на структурне и механичке карактеристике одливака Zn27Al1,5Cu0,02Mg легуре ојачане честицама силицијум-карбида

http://dx.doi.org/10.2298/BG20111209BOBIC 
ЦЕХ 2011.
33. Др Бојан Д.Гавриловић

 

Фауна Chrysomelidae (Coleoptera) Обедске баре и Фрушке горе

http://dx.doi.org/10.2298/BG20120309GAVRILOVIC
ЦЕТЕ 2012.
34.

Др Олга Јакшић

 

Адсорпционо-десорпциони процеси на површини плазмонских сензора

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:12325?tab=0#mda

 

ЦMT 2014.