IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Инструментална анализа

Група за органску инструменталну анализу

 • Влатка Вајс, научни саветник
 • Ивана Аљанчић, научни саветник
 • Нина Тодоровић, научни саветник
 • Дејан Гођевац, виши научни сарадник
 • Милка Јадранин, виши научни сарадник
 • Мирослав Новаковић, научни сарадник
 • Мирјана Цветковић,истраживаћ сарадник
 • Јована Станковић, истраживаћ сарадник
 • Дејан Вућетић, виши технички сарадник
 • Слободан Милосављевић, проф. емеритус, доп. члан САНУ
 • Веле Тешевић, ванредни професор
 • Снежана Трифуновић, виши научни сарадник
 • Иван Вућковић, доцент
 • Љубодраг Вујисић, доцент
 • Борис Мандић, асистент
 • Гордана Крстић, асистент
 • Бобан Анђелковић, стручни сарадник
 • Марина Тодосијевић, стручни сарадник

Центар за инструменталну анализу (ЦИА) јединствен је у овом делу Европе по опремљености и кадровима. Располаже апаратима за снимање NMR, MS, IR, UV-Vis спектара, течним и гасним хроматографима као и елементарном микроанализом на којима раде и интерпретирају резултате веома стручни оператери.

Сарадници ЦИА баве се анализом, идентификацијом и структурним одредјивањем органских једињена и смеса.

Фокус научног рада је на биоактивним природним производима изолованим из самониклих, гајених и јестивих биљака. У досадашњем раду изоловали смо велики број секундарних метаболита, који припадају различитим класама једињења као што су флавони, ксантони, тритерпени, лактони, алкалоиди, сапонини итд.(видети референце). Нека од једињења показала су значајне биолошке активности, а за поједина су испитивања у току.С обзиром да су биљни екстракти изузетно сложене смеше, за раздвајања се користе најразличитије хроматографске технике, а структуре чистих једињења се одређују модерним спектроскопским методама ( IR, NMR, LC/DAD/MS, GC/MS, UV). Код нових једињења и компликованих структура нагласак је на 2D NMR методама (COSY, NOESY, TOSCY,HMBC, HMQC) и тандем масеној спектрометрији.

Поред рада у науци и настави сарађујемо са другим институцијама и привредом (МУП-ом , Агенцијом за лекове, Хемофармом, Галеником, Организацијом за забрану хемијског оружја итд.).Анализирани су многобројни, најразличитији узорци (сирови екстракти лековитог биља, опојних дрога, лажних лекова, зелене кафе, бојних отрова, камења из бубрега...), а резултати показују како се комбинацијом хроматографских и спектроскопских метода могу дешифровати узорци непознатог састава и доћи до драгоцених, широко примењивих резултата.

О стручности ове лабораторије по светским критеријумима говоре изванредни резултати њеног учешћа на тестовима стручности (Proficiency Test) за лабораторије, организованим од стране светске Организације за забрану хемијског оружја (OPCW) са седиштем у Хагу. Овај врло сложен и тежак тест служи Организацији како би у земљама чланицама пронашла компетентне лабораторије које су у стању да поуздано анализирају токсичне супстанце, што је од великог значаја нарочито у случају евентуалне употребе хемијског оружја и потребе да се тада брзо реагује.

Међународна сарадња

 • Slobodan Macura, Mayo Clinic, Rochester, SAD,
 • Harri Koskela, Verifin Institute, Helsinki, Finland 
 • Young Hae Choi, Natural Products Laboratory, Institute of Biology, Leiden University

Група за неорганску инструменталну анализу

 • Биљана Дојчиновић, виши научни сарадник
 • Марија Пергал, виши научни сарадник
 • Драган Манојловић, редовни професор
 • Далибор Станковић, научни сарадник

Научно-истраживачка група за неорганску инструменталну анализу, као једна од јединица ИХТМ-Центра за хемију представља наставак добре научно-истраживачке праксе која је стварана у Центру дуги низ година уназад. Сарадња са Хемијским факултетом, ИХТМ-Центром за катализу и хемијско инжењерство и ИХТМ-Центром за микроелектронске технологије, као свој заједнички резултат има изузетно опремљену лабораторију у којој заједно раде доктори наука који се баве научним радом, професори и истраживачи Универзитета у Београду.

Главне области научно-истраживачког рада у овој групи су:

1) Квалитативна и квантитативна анализа микро и макроелемената

Главна област научно-истраживачког рада је оптимизација, корекција сметњи и примена ICP-OES и ICP-MS аналитичких техника, као и оптимизација начина припреме узорака, а све са циљем постизања најрелевантнијег карактерисања и праћења концентрације метала, неметала и металоида у природним, биолошким и синтетичким узорцима.

 • ICP технике омогућавају истовремену веома брзу мултиелементарну квантитативну и квалитативну анализу за > 70 елемената.
 • Макро и микроелементи: тешки метали,
                                          племенити метали,
                                          остали метали,
                                          неметали и металоиди.
 • Доња граница детекције  0,01 - 1 μg/L (ICP-OES)
 • Доња граница детекције  0,001 -0,01 μg/L (ICP-MS)
 • Увођење течних узорка: директно
                                            генерисањем хидрида (зa As, Hg, Pb, Se Ge, Sn, Bi, i Te)
                                            растворени у HF киселини (силикатни узорци)
                                            растворени у органском растварачу.
 • Узорци: вода, храна, дијететски производи, биолошки и медицински, фармацеутски, депозити, земљиште, седименти, наноматеријали, геолошки узорци, петрохемијски, катализатори, полимери, итд.

 • Ултратрагови елемената у: води, храни, биолошким, онколошким и медицинским узорцима, узорцима из животне средине, наноматеријалима, катализаторима, сорбентима, легурама, петрохемијским узорцима, керамикама, земљишту, пластикама, композитним материјалима, итд.

2) Отклањање и специјација арсенових једињења

Посебна област научно-истраживачког рада, која има и општи интерес у региону и шире, је отклањање (сорпција) арсенових једињења из синтетичких и реалних узорака подземне воде. Испитују се услови за постизање што ефикаснијег отклањања арсенових неорганских и органских једињења, регенерацију сорбената, као и синтеза нових материјала за сорпцију. Ефикасност отклањања се прати помоћу најмодерније високо осетљиве HPLC-ICP-MS сепарационо-аналитичке технике, као и електрохемијским методама (диференцијална пулсна волтаметрија) са стандардним и модификованим електродама.

3) Третман (отпадних) вода помоћу унапређених оксидационих процеса
(AOP, Advanced Oxidation Process):

 • Нискотемпературни плазма третмани засновани на диелектичном баријерном пражњењу
  (eng. Dielectric Barrier Discharge with water falling film, DBD)
 • Фотокатализа (хомогена и хетерогена)
 • Електрохемијска оксидација (комерцијалне и модификоване електроде)
 • Фентонов реагенс
 • Фото-Фентонове реакције
 • Фотолиза
 • Озонолиза, итд.

Најдетаљнија  истраживања на модел једињењима из различитих класа органских загађујућих супстанци се раде на следећим једињењима: текстлне боје, фенол, хлорфеноли, пестициди, сурфактанати (детергенати), никотин, ибупрофен, итд. Ефикасност деградације се прати помоћу савремених хроматографских техника и екотоксиколоских тестова на тест организмима Artemia salina,  Daphnia magna, итд.).

4) Отклањање арсенових једињења из воде

Посебна област научно-истраживачког рада, која има и општи интерес у региону и шире, је отклањање (сорпција) арсенових једињења из синтетичких и реалних узорака подземне воде. Испитују се услови за постизање што ефикаснијег отклањања арсенових неорганских и органских једињења, регенерацију сорбената, као и синтеза нових материјала за сорпцију. Ефикасност отклањања се прати помоћу најмодерније високо осетљиве HPLC-ICP-MS сепарационо-аналитичке технике, као и електрохемијским методама (диференцијална пулсна волтаметрија) са стандардним и модификованим електродама.

5) Електрохемијско (окисидо-редукционо) карактерисање и одређивање:

 • Биолошки активних једињења у: крви, урину, биљкама, лековима, итд.
 • Антиоксидативне активност у: храни, биљним производима, дијететским суплементима, итд.

6) Полимерни материјали

Истраживања у овој области обухватају синтезу, карактеризацију и испитивање структуре и својстава полимерних материјала. Посебна истраживања огледају се у:

 • синтези, карактеризацији и примени органских полимера на бази поли(силоксана)
 • синтези, карактеризацији и примени умрежених полимера на бази поли(диметилсилоксана) и хиперразгранатог полиестра
 • оптимизацији услова за синтезу полимера и полимерних нанокомпозита као и истраживање поступака модификовања полимера
 • испитивању биокомпатибилности полимерних материјала
 • испитивању својстава полимерних материјала: термичких, површинских, термомеханичних, механичких и морфолошких.