IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Полимерни материјали

  • Синтеза полимерних нанокомпозита на бази наночестица сребра, немодификованих и модификованих наночестица TiO2 и различитих полимерних матрица. Синтеза хиперразгранатих полиестара, као и умрежених полиуретана на бази хиперразгранатих полиестара.
  • Синтеза, функционализација и карактеризација немагнетичних и магнетичних макропорозних кополимера на бази глицидилметакрилата (GMA). Испитивање сорпционих својстава функционализованих кополимера за уклањање катјона [Cu(II), Pb(II), Co(II)]  и оксианјона[Pt(IV), Au(III), Rh(III), Cr(VI), Re(VII), Mo(VI) i Tc(VII)] из водених раствора
  • Синтеза, модификација и карактеризација полиуретана на бази различитих макродиола [силоксана, поли(етара), поли(естара), итд.]. Синтеза и карактеризација полимерних нанокомпозита. Испитивање биокомпатибилности полимерних материјала. 
  • Синтеза нових асиметричних поли(етарсулфонских) мембрана на бази кополимера GMA и 2-акриламидо-2-метилпропан сулфонске киселине (AMPS) са интегрисаним субмикронским честицама новим поступком, односно комбинацијом фотополимеризације са класичним мокрим поступком инверзије фаза. Испитивање сорпционих својстава мембрана у детекцији тешких метала, катјонских и анјонских боја, као и других штетних материја у животној средини.