IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Докторске тезе одбрањене у Србији и иностранству

 1. Др Олга Цветковић, ЦХ, Проучавање утицаја хемијске и биолошке деминерализације седимената на састав и структуру керогена, 01. 08. 1997, Београд
 2. Др Влатка Вајс, ЦХ, Неке примене фрагментације бициклооктена у тоталној синтези природних производа, 1978. The Polytechnic of North London, London University, London
 3. Др Миомир Павловић, ЦЕХ, Површинско храпављење, раст дендрита и настајање прахова при електрохемијском таложењу метала , 02. 06. 1982, Београд
 4. Др Милка Аврамов Ивић, ЦЕХ, Електрокатализа оксидације органских молекула у алкалним електролитима, 24. 10. 1986, Београд
 5. Др Ивана Аљанчић, ЦХ, Тотална синтеза (±)-линеатина и (±)-грандизола - феромона инсеката Tripodendron lineatum и Anthonomus grandis, 1988 ПМФ, Универзитет у Београду, Београд
 6. Др Владислава Јовановић, ЦЕХ, Нова врста на сребро наталожених ањонских селективних електрода, 01. 04. 1988, Београд
 7. Др Душан Јовановић, ЦКХИ , Каталитичка активност прелазних метала у структурама перовскита, 26. 07. 1989, Београд
 8. Др Мира Бјелаковић, ЦХ, Хемија епоксида – синтезе и реактивност, 19. 06. 1990, Београд
 9. Др Светлана Штрбац , Електрокатализа редукције кисеоника на монокристалним електродама злата са степеницама , 19. 12. 1990, Факултет за физичку хемију , Београд
 10. Др Јован Попић, ЦЕХ, Корозиони потенцијал алуминијума у растворима хлорида, 19. 06. 1989, Београд
 11. Др Ксенија Поповић, ЦЕХ, Електрокатализа оксидације д-глукозе на монокристалним планинским електродама, 26. 04. 1994, Београд
 12. Др Александар Декански, ЦЕХ, Зависност површинских особина стакластог угљеника од структуре и накнадног третмана, 14. 02. 1994, Београд
 13. Др Весна Јовић, ЦМТ, Епитаксијални раст из течне фазе ускозоналних полупороводника погодних за израду детектора инфрацрвеног зрачења, 27. 11. 1995, Београд
 14. Др Наталија Крстић, ЦХ, Синтеза и трансформације mono и bis-фрагментационих стероидних деривата, 04. 04. 1995, Београд
 15. Др Радомир Матовић, ЦХ, Слободно- радикалско проширивање карбоцикличних прстенова, 28. 12. 1996, Београд
 16. Др Бојана Остојић, ЦХ, Ab initio проучавање вибронске спреге у четвороатомским молекулима – анализа спектра B2H2, 02. 10. 1997, Београд
 17. Др Гордана Гојгић Цвијовић, ЦХ, Проучавање међусобних односа антибиотика поликетидне генезе и протеаза соја Streptomyces hygroscopicus при истоименој биосинтези, 23. 07. 1998, Београд
 18. Др Жељко Чупић , ЦКХИ, Моделирање механизма осцилаторних каталитичких процеса, са применом на реакцију разлагања водоникпероксида, 28. 12. 1998, Београд
 19. Др Слађана Костић Рајачић, ЦХ, Синтеза и испитивање нових хетероцикличних допаминергичких и серотонергичких супстанци , 29. 05. 1998. 
 20. Др Душанка Радановић, ЦХ, Стереохемија бакар (II) – комплекса са аминополикарбоксилатним лигандима едта-типа и сличним лигандима , 25. 06. 1999, Познањ
 21. Др Предраг Милановић, ЦЕТЕ , Утицај састава и температуре воде на избор топлотне шеме и материјала опреме за коришћење геотермалне енергије, 27. 01. 1999, Београд
 22. Др Зоран Јакшић, ЦМТ, Инфрацрвени фотодетектори са неравнотежним осиромашењем носилаца, 17. 04. 2001, Београд
 23. Др Јаковљевић Драгица, Структура и селективне хемијске трансформације пулулана добијеног микробиолошком синтезом помоћу соја Aureobasidium pullulans CH-1 , 29. 06. 2001. Хемијски факултет у Београду
 24. Др Соња Видојковић, ЦХ, Истраживање својстава сулфата у водено-парном циклусу термоелектрана , 06. 06. 2001, Московски енергетски институт (Технички универзитет), Факултет за термоенергетику, Катедра за технологију воде и горива, Москва, Русија
 25. Др Александра Милутиновић Николић, ЦКХИ , Утицај услова формирања композитне превлаке полимер-магнетни прах на физичко-механичка својства телекомуникационих оптичких влакана, 25. 09. 2001, Београд
 26. Др Драган Поповић, ЦХ, Моделовање конформационог и редокс потенцијала хемеса и других кофактора у протеинима , 15. 01. 2002, Берлин
 27. Др Милка Видовић, ЦЕТЕ , Садржај тешких метала у хуманитарном материјалу као последица загадјења животне средине, 17. 12. 2002, Београд
 28. Др Небојша Николић, ЦЕХ, Структурне карактеристике сјајних галванских превлака, 18. 01. 2002, Београд
 29. Др Нина Тодоровић , ЦХ, Динамичка NMR спектроскопија и конформациона анализа неких сесквитерпенских лактона, 11. 12. 2002, Београд
 30. Др Дејан Опсеница, ЦХ, Стероиди тетраоксани – синтеза и биолошка активност, 27. 09. 2002, Београд
 31. Др Драгана Ђорђевић, ЦХ , Диференцијација утицаја више извора на загадјеност ваздуха једне локације: тешки метали и металоиди у суспендованим честицама као трасери, 10. 05. 2004, Београд
 32. Др Маја Обрадовић, ЦЕХ, Електрохемијско таложење и карактеризација легуре NI -W, 18. 02. 2004, Београд
 33. Др Александра Настасовић, ЦХ, Синтеза, својства и примена макропорозних кополимера, 12. 03. 2004, Београд
 34. Др Срђан Стојановић, ЦХ, Дисмутација азот моноксида у биолошким и модел системима : in vitro испитивања, 2004, Београд
 35. Др Јасна Стајић Трошић, CMM, Синтеза и карактеризација микро и наноструктурних магнетних материјала типа Nd-Fe-Be добијених методом брзог хлађења, 28. 06. 2005, Београд
 36. 36. Др Владимир Панић, ЦЕХ, Електрокаталитичке и капацитивне карактеристике електрода на бази рутенијум-оксида, 16. 12. 2005, Београд
 37. Др Јасмина Стевановић, ЦЕХ, Електрохемијско таложење и карактеризација двокомпонентних легура са интерметалним једињењима и медјуфазама, 20. 11. 2005, Београд
 38. Др Катарина Радуловић, ЦМТ, Синтеза, транспортна и оптичка својства олово-телурида допираног бором, 09. 12. 2005, Београд
 39. Др Соња Грубишић, ЦХ, Структурна анализа конформационе флексибилности у полиамино-поликарбоксилато комплексима прелазних метала, 30. 12. 2005, Београд
 40. Др Божидарка Зарић, ЦХ , Реконституција два хумана LSm протеинска комплекса открива аспекте њихове градје, удруживања у олигомере и функције, 18. 03. 2005, Цирих
 41. Др Предраг Крстајић, ЦМТ, Магнетизам и тунеловање у структурама направљеним од разређених магнетних полупроводника, 19. 07. 2006, Антверпен, Белгија
 42. Др Бошко Грбић, ЦКХИ , Каталитичко сагоревање етилен- оксида на Pt/Al2o3 Катализатору у мултифункционалном реактору, 23. 11. 2006, Београд
 43. Др Радмила Гарић Груловић, ЦКХИ , Аналогија измедју преноса количине кретања, топлоте и масе у вертикалном двофазном току течност- честице, 31. 03. 2006, Београд
 44. Др Зорана Арсенијевић, ЦКХИ , Сушење раствора и суспензија у покретном слоју инертних частица, 12. 05. 2006, Београд
 45. Др Јелена Ловић, ЦЕХ, Електрохемијска оксидација метанола и мравље киселине на модел и реалним катализаторима, 10. 07. 2006, Београд
 46. Др Гордана Девић, ЦХ , Органско-геохемијска и екохемијска карактеризација мрког угља крепољинског басена, 15. 03. 2006, Београд
 47. Др Милица Кашанин Грубин, ЦХ, Утицал минерала глина на развој система бразди на badlands теренима, 09. 06. 2006, Торонто, Канада
 48. Др Снежана Спасић, ЦХ, Молекулске основе физиолошких ефеката витамина Е и његових деривата, 24. 11. 2006, Београд
 49. Др Јасна Ђунузовић, ЦХ, Synthesis and characterization of alipatic hyperbranched polyesters, 27. 09. 2006, Osnabrik, Nemačka
 50. Др Ненад Радић, ЦКХИ , Структурна осетљивост потпуне оксидације органских једињења на Pt/Al2 O3 катализаторима, 28. 12. 2006, Београд
 51. Др Наташа Божић, ЦХ, Цитосолне леуцил-аминопептидазе средњег црева ларви Morimus funereus, 25. 12. 2007,
 52. Др Мирослава Вујчић, ЦХ, Промене везивања глукокортикоидног рецептора за GRE и TAT регулаторне елементе у јетри пацова током старења, 24. 12. 2007, Београд
 53. Др Владан Ћосовић, CMM, Утицај режима термичке обраде на структуру и магнетна својства нанокристалних Nd-Fe-B легура са нестехиометријским садржајем неодијума, 05. 06. 2008, Београд
 54. Др Данијела Ранђеловић, ЦМТ, Вишенаменски микроелектромеханички МЕМС термални сензори на бази Зебековог ефекта, 06. 06. 2008, Београд
 55. Др Љиљана Рожић, ЦКХИ , Дехидратација алуминијум –оксихидрата у систему вертикалног двофазног тока, 11. 07. 2008, Београд
 56. Др Бојан Бонџић, ЦХ, Секвенце тандем реакција под условима хидроформилације – синтеза индола и тетрахидро-бета-карболина, 26. 06. 2008, Dortmund, Nemačka
 57. Др Боре Јегдић, ЦЕХ, Утицај температуре на електрохемијско и аномално понашање хрома и легура хрома у киселим срединама , 08. 06. 2008. Београд
 58. Др Душан Трипковић , ЦЕХ, Утицај морфологије површине платинских материјала на електрокаталитичку активност у горивим спреговима, 29. 09. 2008. Београд
 59. Др Татјана Шолевић Кнудсен, ЦХ, Нови приступи проналажењу и карактеризацији изворних стена на основу расподеле полицикличних засићених и ароматичних угљоводоника у нафтама, 01. 07. 2008. Београд
 60. Др Александра Шајновић, ЦХ, Геохемијски приступи у процени геолошке историје неогених језерских седимената Ваљевско- мионичког басена, 10. 07. 2008. Beograd
 61. Др Весна Витник, ЦХ, Експериментално и рачунарско проучавање механизма реакције кетона са бромоформом, 2009, Београд
 62. Др Горан Јањић, ЦХ, Кристалографско и теоријско испитивање интеракције молекула воде и ароматичног прстена , 25. 12. 2009. Београд
 63. Др Александар Грујић, CMM, Динамичко – механичка својства хибридних магнетних композитивних материјала са полимерном матрицом, 22. 12. 2009, Београд
 64. Др Зорица Мојовић, ЦКХИ , Алумосиликати са уграђеним кластерима метала прелазних група IB I IVB-VIII као електрокаталитички материјали, 06. 03. 2009. Београд
 65. Др Татјана Новаковић, ЦКХИ , Адсорпционе карактеристике алуминијум оксида добијеног спреј пиролизом, 08. 05. 2009. Београд
 66. Др Срђан Петровић, ЦКХИ , La( Ti –Mg-Mo3, M=(Pd, Fe) перовскит:синтеза, карактеризација и каталитичка активност у потпуној оксидацији метана, 12. 06. 2009. Београд
 67. Др Мирослав Станковић, ЦКХИ , Синтеза, карактеризација и селективност катализатора за хидрогенизацију биљних уља, 11. 06. 2009 Београд
 68. Др Јелена Ламовец, ЦМТ, Микромеханичка и структурна својства ламинатних композитних материјала са применом у микроелектромеханичким технологијама, 01. 07. 2010, Београд
 69. Др Мирко Стијеповић, CMM, Моделовање и енергетска оптимизација процеса каталитичког реформинга бензина, 10. 09. 2010, Београд
 70. Др Предраг Банковић, ЦКХИ , Каталитичка оксидација водоник пероксидом на чврстим катализаторима са нанетим или уградјеним прелазним металима , 15. 10. 2010. Београд
 71. Др Зорица Вуковић, ЦКХИ , Модификација порозне структуре Ca- смектита, кополимера на бази глицидилметакрилата и њихових композита, 26. 02. 2010. Београд
 72. Др Весна Цветковић, ЦЕХ, Електрохемијско издвајање магнезијума из растопа смеше нитрата магнезијума и амонијума на различитим површинама при потенцијалима позитивнијим од равнотежног, 28. 12. 2010, Нови Сад
 73. Др Наташа Јовић Јовичић, ЦКХИ , Синтеза, карактеризација и сорпциона својства бентонита модификованих тетраалкиламонијум јонима, 30. 12. 2010. Београд
 74. Др Ана Ивановић Шашић, ЦКХИ , Развој метода за квантификацију хаоса у нелинеарним реакционим системима, 05. 03. 2010. Београд
 75. Др Давор Лончаревић, ЦКХИ , Активност и селективност поли (4-винилпиридин-ко-дивинилбензен)- co2+ комплекса као каталогизатора у парцијалној оксидацији циклохексана кисеоником из ваздуха, 17. 12. 2010. Београд
 76. Др Дејан Гођевац, ЦХ, Полифенолни састав (LC/UVMS анализа) и антиоксидативне особине екстраката семенки култивисаних сорти грождја , купина малина и рибизли , 28. 12. 2010. Београд
 77. Др Матија Златар, ЦХ , Студија теоријом густине функционала вибронског спрезања: метода сопствене дисторзије , 20. 08. 2010. Švajcarska
 78. Др Бојана Змејковски, ЦХ, Синтеза, карактеризација и цитотоксичност комплекса Pd (II), Pt (II) i Pt (IV) са естрима R2 edda-типа, 27. 05. 2010, Београд
 79. Др Сања Сакан, ЦХ, Нови приступи у коришћењу микроелемената као трансфера за идентификацију и диференцијацију антропогеног утицаја и природног фона у седиментима, 8. 06. 2010, Београд
 80. Др Александар Рашовић, ЦХ, Секвенцијално премештање 4- оксотиазолидина у 1,3-тиазине преко 1,2-дитиола, 09. 10. 2010, Београд.
 81. Др Драгутин Недељковић, CMM, Полимерни материјали за синтезу мембрана са променљивом величином пора (критичко поређење различитих механизама синтезе), 08. 11. 2011, Кил, СР Немачка
 82. Др Биљана Бобић, ЦЕХ, Испитивање утицаја процеса корозије на структурне и механичке карактеристике одливака Zn27А11, 5Cu0,02Mg легуре ојачане честицама силицијум-карбида, 09. 12. 2011. Београд
 83. Др Душан Нешић, ЦМТ, Структуре са једнодимензионалним електромагнетским непропусним опсегом у микроталасној техници, 31. 05. 2011, Београд
 84. Др Урош Андјелковић, ЦХ, Изоформне екстерне инвертазе квасца Saccharomyces cerevisiae, 22. 01. 2011. Београд
 85. Др Жељко Витник, ЦХ, Корелације физичких и хемијских особина карбоксиларних киселина са израчунатим атомским наелектрисањима, 12. 12. 2011, Београд
 86. Др Сања Мартиновић , ЦЕХ, Испитивање утицаја температуре синтеровања на термостабилност нискоцементних високоалуминатних ватросталних бетона, 11. 11. 2011, Београд
 87. Др Биљана Дојнов, ЦХ, Амилазе средњег црева ларви букове стрижибубе Morimus funereus и велике храстове стрижибубе Cerambuh cerdo , 8. 02. 2011. Београд
 88. Др Биљана Дојчиновић, ЦХ, Примена реактора на бази диелектричног баријерног пражњења за деколоризацију реактивних текстилних боја, 14. 11. 2011. Београд
 89. Др Јелена Милић, ЦХ, Биохемијска карактеризација сојева бактерија које разграђују угљоводонике изолованих из средина са нафтним загађивачима, 29. 12. 2011. Београд
 90. Др Александра Маргетић, ЦХ, Примена имобилизованог ћелијског квасца Saccharomyces cerevisiae у производњи инвертног шећера, 9. 06. 2011.
 91. Др Мила Илић, Трансформације загађивача нафтног типа у процесу симулације биодеградације у лабораторијским аеробним условима, 22. 06. 2011. Хемијски факултет у Београду
 92. Др Милица Влаховић , ЦЕХ, Синтеза бетона на бази секундарног сумпора и испитивање његове отпорности у агресивној средини, 09. 11. 2012, Београд
 93. Др Ирена Новаковић, ЦХ, Проучавање интеракција биолошки активног хинона аварона и његових деривата са лизозимом, линеарном и циркуларном дезоксирибонуклеинском киселином , 29. 05. 2012. Београд
 94. Др Марија Пергал, ЦХ, Синтеза, структура и својства нових поулиуретана на бази poli(ε –капролактона) – b – poli (диметилсилоксана)- b – poli (ε- капролактона, 21. 03. 2012. Београд
 95. Др Бојан Гавриловић, ЦЕТЕ , Фауна Chrysomelidae Coleoptera Обедске баре и Фрушке горе, 09. 03. 2012, Београд
 96. Др Милован Стојановић, ЦХ, Примена винилогних N- ацилиминијум-јона у синтези бицикличних тиазолидина: стереохемија циклизација и механичка проучавања, 24. 01. 2012. Београд
 97. Др Предраг Пољак, ЦМТ , Прилог развоју и стандардизацији мерних метода у мерењима и мерењима на интервалу , 22. 03. 2013, Нови Сад
 98. Др Јасмина Достанић, ЦКХИ , Проучавање фотодеградације арилазо пиридонских боја, 11. 03. 2013. Београд
 99. Др Милош Ћирић, ЦЕТЕ , Утицај различитих типова додатне хране у полуинтензивној производњи младји шарана Cyprimus carpio на структуру и динамику рибњачког екосистема, 24. 06. 2013. Београд
 100. Др Јована Татар, ЦХ, 4- оксотиазолидин-2-алкилиден винил-бромиди и &. &-дибром–2–метоксиацетофенон: прекурсори у синтетички корисним трансформацијама иницираним ретким халофилним нападом нуклеофила, 08. 03. 2013. Београд
 101. Др Сандра Шеган, ЦХ, Корелација структуре и ретенције стероидних тетраоксана применом танкослојне хроматографије и мултиваријантних хемометријских метода, 30. 12. 2013. Београд
 102. Др Сања Ераковић, ЦЕХ, Електрофоретско таложење и карактеризација хидроксиапатит/лигнин и сребро/хидроксиапатит/лигнин превлака на титану, 03. 10. 2013, Београд
 103. Др Милче Смиљанић, ЦМТ, Нове примене процеса нагризања силицијума у воденом раствору ТМАХ у изради МЕМС сензора, 24. 10. 2013. Београд
 104. Др Сања Стевановић , ЦЕХ, Синтеза и карактеризација платинских легура за анодне реакције у горивним спреговима, 23. 12. 2013. Београд
 105. Др Јадранин Милка, Изоловање, карактеризација и биолошка активност јатрофанских дитерпена из Euphorbia dendroides L. 13. 12. 2013. Хемијски факултет у Београду
 106. Др Срђан Милетић, Испитивање загађених станишта као извора микроорганизама за биоремедијацију, 2013. године Хемијски факултет у Београду
 107. Др Михал Ђуриш, ЦКХИ , Испитивање флуидизационих карактеристика полидисперзних смеша несферичних честица, 14. 02. 2014. Београд
 108. Др Олга Јакшић, ЦМТ, Адсорпционо-десорпциони процеси на површини плазмонских сензора, 28. 04. 2014. Београд
 109. Др Марија Ајдуковић, ЦКХИ, Електрохемијско понашање 4-нитрофенола на модификованој електроди од стакластог угљеника, 29. 12. 1014, Београд
 110. Др Лугоња Николета, Испитивање антиоксидативног потенцијала хране за бебе, 13. 06. 2014. Хемијски факултет у Београду
 111. Др Станковић Ивана, Молекулска динамика целулаза: Испитивање препознавања супстрата и конформационих својстава, 20. 02. 2014. Дрзавни универзитет у Кампинасу, Кампинас, Сао Пауло, Бразил
 112. Др Мирослав Новаковић, ЦХ, Изоловање и идентификација диарилхептаноида из биљних врста црна јова(Ainus glutinosa (L. )Gaertn )и зелена Јова(Ainus virdilis (Chaix) DC. subsp. viridis) и њихова биолошка активност, 4. 7. 2014. Београд
 113. Др Мирослав Павловић, ЦММ, Синтеза и карактеризација електропроводних композитних материјала на бази биоразградивих полимера и металних прахова, 12. 06. 2015, Београд
 114. Др Сања Мариновић, ЦКХИ, Примена нових полимерних нанокомпозитних материјала са глином у пречишћавању вода које садрже деривате фенола, 20. 02. 2015, Београд
 115. Др Јована Стефановић - Којић, Синтеза, структурна карактеризација и биолошка активност функционализованих деривата полисахарида гумиарабике, пулулана и левана, 26. 12. 2015. Хемијски факултет у Београду
 116. Др Анђелковић Љубица, Теоријско проучавање Jahn-Teller-овог ефекта и његовог утицаја на особине хемијских система, 15. 12. 2015. Хемијски факултет у Београду
 117. Др Марковић Марјана, Испитивање екотоксичности производа деградације органских загађујућих супстанци у води након третмана унапређеним оксидационим процесима, 29. 10. 2015. Хемијски факултет у Београду
 118. Др Џамбаски Здравко, 2-Алкилиден-4-оксотиазолидин-С-оксиди: синтеза, структура и хемијске трансформације, 13. 02. 2015. Хемијски факултет у Београду
 119. Др Тихана Мудринић, ЦКХИ, Утицај интеракције гвожђа и никла на електрохемијско понашање електрода на бази бентонит а модификованих киселином и полихидрокси катјонима, 13. 05. 2016, Београд
 120. Др Милош Воркапић , ЦМТ , Модел за обезбеђење унапређења процес производње и лансирање новог производа у малосеријског типа производње на територији Републике Србије , Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин , 22. 03. 2016. 
 121. Др Татјана Коп, ЦХ, Синтеза и испитивање морфолошких , електрохемијских и антиоксидативних особина премошћених бис-пиролидинских деривата фулерена C 60, 07. 03. 2016. Београд
 122. Др Милија Сарајлић, ЦМТ, Микроелектронски сензор елементарне живе (Hg) у гасној фази, Универзитет у Београду, Физички факултет
 123. Др Дана Васиљевић Радовић , ЦМТ, Синтеза и својства слојевитих монокристала Zn-In-Se у светлу тријаде синтеза-структура-својство, Универзитет у Београду
 124. Др Владимир Шукаловић, ЦХ, Истраживање интеракција између допамин Д2 рецептора и лиганда методама нумеричке хемије , Универзитет у Београду