IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Опрема

Стандардна опрема

Врста опреме:

Галваностати – потенциостати (већи број различитих инструмената)

Локација опреме:
Центар за електрохемију, Његошева 12 и Карнегијева 4/ИИИ
Произвођач - модел:
BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR

Кратак опис:
Општа електрохемијска опрема за стандардна електрохемијска мерења: циклична волтаметрија, поларизациона мерења, ЕИС, хронопотенциометрија, корозиона мерења и многа друга.

Контакт особа:
Владимир Панић, panic@ihtm.bg.ac.rs, Владислава Јовановић, vlad@tmf.bg.ac.rs

Доступност

Сва опрема којом ИХТМ располаже доступна је, како за истраживачке активности, тако и у комерцијалне сврхе.
О условима коришћења неопходно је контактирати особе наведене испод кратког описа појединачне опреме наведене на овој страници.

Полариметар

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Rudolph Research Analytical, 2004.

Опис: Automatic Polarimeter AUTOPOL® IV, Rudolph Research Analytical, опремљен натријумовом лампом (589 nm) и ћелијом за мерење (дужина 10 cm) – за одређивање специфичне ротације, [α] .

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

UV/Vis спектрометар GBC Cintra 40

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: GBC Scientific Eqiupment, 2002.

Опис: GBC Cintra 40 UV–Visible spectrometer – за одређивање апсорпционих максимума и моларне апсорптивности једињења.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Замрзивач (-80°C), 2007.

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Опис: Замрзавање и чување материјала на ниској температури (-80°C)

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Апарат за прављење леда: Icematic F100 Compact

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Icematic, 2003.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Теренски спектрофотометар са реагенсима: HACH DR/200 Spectrophotometer

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: HACH The Analytical Methods Company

Опис: Апарат служи за одређивање концентрација катјона и ањона у течним узорцима на терену.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Анаеробиостат: Heraeus Hygienisches

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Heraeus Hygienisches Institut, Hamburg

Опис: Гајење микроорганизама у анаеробним условима.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Аутоклав: Сутјеска

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Сутјеска, РО за производњу медицинских уређаја

Опис: Стерилизација под повишеним притиском и температуром.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Хладна комора: Енергоинвест Југострој Ф-8

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Енергоинвест Југострој Ф-8

Опис: Чување узорака на температури 2-4°C

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Лиофилизатор: Christ ALPHA 2-4 LD plus

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Proizvođač: Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, 2007.

Опис: Лиофилизација (Freeze drying)

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Термостатитана тресилица: Adolf Kuhner Lab-Therm Lab-Shaker

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Adolf Kuhner AG, Switzerland

Опис: Гајење микроорганизама, продукција биоактивних компоненти, биодеградације.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Гaсни хроматограф (GC) sa headspace

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Agilent, 2013.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Капитална опрема

Врста опреме:

СТМ / АФМ (скенирајући тунелски микроскоп / микроскоп атомских сила)

Локација опреме:
Центар за електрохемију, Карнегијева 4/ИИИ
Произвођач - модел:
Veeco - Nanoscope III d

Кратак опис:
СТМ је у могућности да детектује атомску структуру испитиваног узорка.
Опсег површина које је могуће анализирати је од 50 x 50 до 500 x 500нм.
Ограничење: могуће је анализирати само проводне или полупроводне узорке

АФМ поред анализе структуре узорака омогућава одређивање еластичности, тврдоће и континуалности полимерних, металних и других филмова на различитим супстратима.
Опсег површина које је могуће анализирати је од 500 x 500 нм до 125 x 125 μм.
Не постоји ограничење природе узорка, могу се анализирати и непроводни материјали
Анализа је могућа и у течној фази, односно у реалним условима.

Контакт особа:
Душан Трипковић, tripkovic_dusan@yahoo.com

Гасни хроматограф са два детектора (GC-MS): пламено-јонизационим (FID) и масеним спектрометром ниске резолуције (MSD)

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Agilent Technologies, 2007.

Опис: Гасни хроматограф 7890A GC System (Agilent Technologies) опремљен сплит/splitless инјектором и повезан са два детектора: пламено-јонизационим (FID) и масеним квадруполним детектором 5975C inert XL EI/CI MSD (Agilent Technologies) – за снимање масених спектара испарљивих и термички стабилних једињења техникама електронске (70 еV) и хемијске јонизације.

Контакт особа: Др Влатка Вајс, научни саветник

Течни хроматограф са два детектора (LC-MS/MS): photodiode-array (PDA) и   масено-масеним спектрометром ниске резолуције (MS/MS QQQ)

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Waters, 2011.

Опис: Течни хроматограф Acquity UPLC H-Class састављен од кватенарне пумпе са дегасером, аутосамплера и колонског компартмента (Waters), повезан са 2998 Photodiode Array детектором (PDA) (Waters) i Waters TQ детектором – за снимање масених спектара јонизабилних органских једињења растворљивих у поларним растварачима (ацетонитрил, метханол, етанол, вода).

Контакт особа: Др Влатка Вајс, научни саветник

Течни хроматограф са два детектора: diode-array (DAD) и масеним спектрометром високе резолуције (ToF) LC/ESI ToF MS

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Agilent Technologies, 2007.

Опис: 6210 Time-of-Flight LC/MS system (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) повезан преко ESI интерфејса са Agilent 1200 Series HPLC инструментом (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany), састављеним од дегасера, бинарне пумпе, аутосамплера, колонског компартмента и diode-array детектора (DAD) – за снимање масених спектара високе резолуције, тј. за прецизно мерење молекулске масе јонизабилних органских једињења растворљивих у поларним растварачима (ацетонитрил, метханол, етанол, вода).

Контакт особа: Др Влатка Вајс, научни саветник

Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију  Bruker Avance III

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Bruker, 2007.

Опис: Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну  (NMR) спектроскопију, 500 MHz za 1H i 125 MHz za 13C – за снимање 1H i 13C 1D i 2D NMR спектара у одговарајућем деутерисаном растварачу.

Контакт особа: Др Влатка Вајс, научни саветник

Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију Varian 2000

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Varian, 1996.

Опис: Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију, 200 MHz za 1H i 50 MHz za13C – за снимање 1H i 13C 1D i 2D NMR спектара у одговарајућем деутерисаном растварачу.

Контакт особа: Др Влатка Вајс, научни саветник

Инфрацрвени спектрометар Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Thermo Scientific, 2007. 

Опис: Инфрацрвени спектрометар Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR) – за снимање IR спектара једињења техникама капиларног филма или KBr пилуле, као и ATR техником.

Контакт особа: Др Влатка Вајс, научни саветник

ICP-OES Индуктивно куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Thermo Fisher Scientific,Cambridge,  Велика Британија, 2008.

Опис: Истовремена веома брза  мултиелементарна квантитативна и квалитативна анализа (> 70 елемената,). Макро и микроелементи: тешки метали, племенити метали, остали метали, неметали и металоиди. Увођење течних узорка: директно, генерисањем хидрида, растворени у ХФ киселини, органском растварачу. Доња граница детекције  0,01 - 1 μg/L.  Узорци: вода, храна, дијететски производи, биолошки и медицинскии, фармацеутски, депозити, земљиште, седименти, наноматеријали, геолошки узорци, петрохемијски, катализатори, полимери, итд. 

Контакт особа: Др Биљана Дојчиновић, виши научни сарадник

Микроталасни дигестор: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system  

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Milestone, Италија, 2008.

Опис: Микроталасни дигестор је опремљен HPR-1000/10S сегментираним ротором који ради под високим притиском (100 bar) и високом температуром (до 240°C).  Овај ротор има 10 места (сегмената) са Тефлонским киветама у којима се одвија киселинска дигестија/растварање. Специјалан додатак су  QS-50 кварцни инсерти који се користе за мале количине узорака и максималну заштиту од контаминације. У уређају се ради веома брзо тотално растварање/минерализација свих врста узорака (и силиката), екстракција органским растварачима, микроталасно-хидротермална синтеза. Сви процеси су знатно ефикаснији/убрзани (и максимално износе 30 мин). Контаминација је сведена на минимум.

Контакт особа: Др Биљана Дојчиновић, виши научни сарадник

HPLC hromatograf: HPLC Dionex UltiMate 3000

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Thermo Fisher Scientific,  Bremen, Germany, 2013.

Опис: HPLC хроматограф је опремљен diode-array детектором (DAD), стандардним и специјализованим аналитичким и препаративнним хроматографским колонама.  Софтвер: Chromeleon 6.8. Квалитативна и квантитативна анализа органских једињења (феноли, хлорфеноли, пестициди, фармацеутска активна једињења, алкалоиди, боје, сурфактанти, итд. )

Контакт особа: Др Слађана Костић Рајачић, научни саветник

Апарат за елементалну анализу VARIO EL III CHNOS

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Elementar Analysensysteme GmbH, 2003.

Опис: Апарат за елементалну анализу VARIO EL III CHNOS, Elementar Analysensysteme GmbH – за одређивање садржаја угљеника, водоника, азота и сумпора у супстанцама.

Контакт особа: Др Влатка Вајс, научни саветник

Калориметер: Adiabatisch C400 

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: IKA, 1983.

Опис: Одређивање калоричне вредности угљева, мазута, горива и пелета.

Контакт особа: Др Олга Цветковић, научни саветник

Тотални органски и неоргански угљеник: Shimadzu TOC 5050

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Shimadzu, 2005.

Опис: Одређивање количине укупног неорганског и органског угљеника у воденим растворима.

Контакт особа: Др Олга Цветковић, научни саветник

Систем за хидрогенизацију: Hydrogenation system

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Parr Instrument Company, 2007.

Опис: Систем за хидрогенизацију органских једињења на атмосферском и повишеном притиску (до 200 atm) на различитим температурама.

Контакт особа: Др Игор Опсеница, доцент

Ферментор: Chemap Fermenter

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач:Chemap, Швајцарска

Опис: Биореактор за производњу биомасе и продуката метаболизма бактерија и гљива.

Контакт особа: Др Мирослав Врвић, редовни професор

Agilent GC Systems - 7890A GC са термалним десорбером Markes UNITY I

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Agilent, 2007.

Контакт особа: Др Драгана Ђорђевић, научни саветник