IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Опрема

Гасни хроматограф са два детектора (GC-MS): пламено-јонизационим (FID) и масеним спектрометром ниске резолуције (MSD)

Гасни хроматограф са два детектора (GC-MS): пламено-јонизационим (FID) и масеним спектрометром ниске резолуције (MSD)
Agilent Technologies, 2007.

Опис: Гасни хроматограф 7890A GC System (Agilent Technologies) опремљен split/splitless ињектором и повезан са два детектора: пламено-јонизационим (FID) и масеним квадруполним детектором 5975C inert XL EI/CI MSD (Agilent Technologies) – за снимање масених спектара испарљивих и термички стабилних једињења техникама електронске (70 eV) и хемијске јонизације

Течни хроматограф са два детектора (LC-MS/MS): photodiode-array (PDA) и масено-масеним спектрометром ниске резолуције (MS/MS QQQ)

Течни хроматограф са два детектора (LC-MS/MS): photodiode-array (PDA) и масено-масеним спектрометром ниске резолуције (MS/MS QQQ)
Waters, 2011.

Опис: Течни хроматограф Acquity UPLC H-Class састављен од кватенарне пумпе са дегасером, аутосамплера и колонског компартмента (Waters), повезан са 2998 Photodiode Array детектором (PDA) (Waters) i Waters TQ детектором – за снимање масених спектара јонизабилних органских једињења растворљивих у поларним растварачима (ацетонитрил, метханол, етанол, вода).

Течни хроматограф са два детектора: diode-array (DAD) и масеним спектрометром високе резолуције (ToF) LC/ESI ToF MS

Течни хроматограф са два детектора: diode-array (DAD) и масеним спектрометром високе резолуције (ToF) LC/ESI ToF MS
Agilent Technologies, 2007.

Опис: 6210 Time-of-Flight LC/MS system (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) повезан преко ESI интерфејса са Agilent 1200 Series HPLC инструментом (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany), састављеним од дегасера, бинарне пумпе, аутосамплера, колонског компартмента и diode-array детектора (DAD) – за снимање масених спектара високе резолуције, тј. за прецизно мерење молекулске масе јонизабилних органских једињења растворљивих у поларним растварачима (ацетонитрил, метханол, етанол, вода).

Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију Bruker Avance III

Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију Bruker Avance III
Bruker, 2007.

Опис: Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију, 500 MHz за 1H i 125 MHz za 13C – за снимање1H i 13C 1D i 2D NMR спектара у одговарајућем деутерисаном растварачу.

Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију Varian 2000

Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију Varian 2000
Varian, 1996.

Опис: Спектрометар за нуклеарно-магнетну резонантну (NMR) спектроскопију, 200 MHz za 1H i 50 MHz за13C – за снимање 1H i 13C 1D i 2D NMR спектара у одговарајућем деутерисаном растварачу.

Инфрацрвени спектрометар Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR

Инфрацрвени спектрометар Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR
Thermo Scientific, 2007.

Опис: Инфрацрвени спектрометар Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR) – за снимање IR спектара једињења техникама капиларног филма или KBr пилуле, као и ATR техником.

ICP-OES Индуктивно куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP

 • ICP-OES Индуктивно куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
 • ICP-OES Индуктивно куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
 • ICP-OES Индуктивно куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
 • ICP-OES Индуктивно куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
Thermo Fisher Scientific,Cambridge, Velika Britanija, 2008.

Опис: Истовремена веома брза мултиелементарна квантитативна и квалитативна анализа (> 70 елемената,). Макро и микроелементи: тешки метали, племенити метали, остали метали, неметали и металоиди. У Периодном систему сивом бојом су означени елементи који могу истовремено да се раде, а црвеном елементи који не могу да се раде на ICP-OES.Увођење течних узорка: директно, генерисањем хидрида, растворених у HF киселини, органском растварачу. Доња граница детекције 0,01 - 1 μg/L. Узорци: вода, храна, дијететски производи, биолошки и медицински, фармацеутски, депозити, земљиште, седименти, наноматеријали, геолошки узорци, петрохемијски, катализатори, полимери, итд.

Микроталасни дигестор: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system

 • Микроталасни дигестор: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
 • Микроталасни дигестор: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
 • Микроталасни дигестор: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
 • Микроталасни дигестор: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
Milestone, Italija, 2008.

Опис: Микроталасни дигестор је опремљен HPR-1000/10S сегментираним ротором који ради под високим притиском (100 bar) и високом температуром (do 240°C). Овај ротор има 10 места (сегмената) са Тефлонским киветама у којима се одвија киселинска дигестија/растварање. Специјалан додатак су QS-50 кварцни инсерти који се користе за мале количине узорака и максималну заштиту од контаминације. У уређају се ради веома брзо тотално растварање/минерализација свих врста узорака (и силиката), екстракција органским растварачима, микроталасно-хидротермална синтеза. Сви процеси су знатно ефикаснији/убрзани (и максимално износе 30 мин). Контаминација је сведена на минимум.

HPLC hromatograf: HPLC Dionex UltiMate 3000

HPLC hromatograf: HPLC Dionex UltiMate 3000
Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany, 2013.

Опис: ХПЛЦ хроматограф је опремљен diode-array детектором (DAD), стандардним и специјализованим аналитичким и препаративним хроматографским колонама. Softver: Chromeleon 6.8. Квалитативна и квантитативна анализа органских једињења (феноли, хлорфеноли, пестициди, фармацеутска активна једињења, алкалоиди, боје, сурфактанти, итд.)

Апарат за елементалну анализу VARIO EL III CHNOS

Elementar Analysensysteme GmbH, 2003.

Опис: Апарат за елементалну анализу VARIO EL III CHNOS, Elementar Analysensysteme GmbH – за одређивање садржаја угљеника, водоника, азота и сумпора у супстанцама.

Полариметар

Rudolph Research Analytical, 2004.

Опис: Automatic Polarimeter AUTOPOL® IV, Rudolph Research Analytical, опремљен натријумовом лампом (589 nm) и ћелијом за мерење (дужина 10 cm) – за одређивање специфичне ротације, [α] .

UV/Vis спектрометар GBC Cintra 40

GBC Scientific Eqiupment, 2002.

Опис: GBC Cintra 40 UV–Visible spectrometer – за одређивање апсорпционих максимума и моларне апсорптивности једињења.

Замрзивач (-80°C), 2007.

Опис: Замрзавање и чување материјала на ниској температури (-80°C)

Калориметер: Adiabatisch C400

IKA, 1983.

Опис: Одређивање калоричне вредности угљева, мазута, горива и пелета.

Тотални органски и неоргански угљеник: Shimadzu TOC 5050

Shimadzu, 2005.

Опис: Одређивање количине укупног неорганског и органског угљеника у воденим растворима.

Апарат за прављење леда: Icematic F100 Compact

Icematic, 2003.

Систем за хидрогенизацију: Hydrogenation system

Parr Instrument Company, 2007.

Опис: Систем за хидрогенизацију органских једињења на атмосферском и повишеном притиску (до 200 atm) на различитим температурама.

Теренски спектрофотометар са реагенсима: HACH DR/200 Spectrophotometer

HACH The Analytical Methods Company

Опис: Апарат служи за одређивање концентрација катјона и анјона у течним узорцима на терену.

Анаеробиостат: Heraeus Hygienisches

Heraeus Hygienisches Institut, Hamburg
Опис: Гајење микроорганизама у анаеробним условима.

Аутоклав: Сутјеска

Сутјеска, РО за производњу медицинских уређаја

Опис: Стерилизација под повишеним притиском и температуром.

Ферментор: Chemap Fermenter

Chemap, Švajcarska

Опис: Биореактор за производњу биомасе и продуката метаболизма бактерија и гљива.

Хладна комора: Енергоинвест Југострој F-8

Хладна комора: Енергоинвест Југострој F-8

Опис: Чување узорака на температури 2-4°C.

Лиофилизатор: Christ ALPHA 2-4 LD plus

Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, 2007.

Опис: Лиофилизација (Freeze drying)

Термостатирана тресилица: Adolf Kuhner Lab-Therm Lab-Shaker

Adolf Kuhner AG, Switzerland

Опис: Гајење микроорганизама, продукција биоактивних компоненти, биодеградације.

Гасни хроматограф (GC) sa headspace

Agilent, 2013.

Каскадни импактор (Low-Pressure Cascade Impactors) na 11 kaskada: 0.0085 – 16 µm

Каскадни импактор (Low-Pressure Cascade Impactors) na 11 kaskada: 0.0085 – 16 µm

Микроталасни дигестор и екстрактор Anton Paar Multiwave 3000 SOLV

Микроталасни дигестор и екстрактор Anton Paar Multiwave 3000 SOLV

Agilent GC Systems - 7890A GC са термалним десорбером Markes UNITY I

Agilent GC Systems - 7890A GC са термалним десорбером Markes UNITY I
Agilent, 2007.

MRU-VARIOplus industrial гасни анализатор за CO, CO2, O2, NO, NO2, SO2, CH4, H2S, HC

MRU-VARIOplus industrial гасни анализатор за CO, CO2, O2, NO, NO2, SO2, CH4, H2S, HC

Пумпе за узорковање ваздуха

Пумпе за узорковање ваздуха

Лабораторија за пријем и припрему узорака

Лабораторија за пријем и припрему узорака