IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Национални пројкети

 • ОИ 172001 „Проучавање  физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица“, руководилац др Драгана Ђорђевић, научни саветник НУ ИХТМ у Београду
 • ОИ 172002 „Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена“, руководилац др Драгана Милић, ванредни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 172008 „Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А“, руководилац Др Богдан Шолаја, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 172020 „Експериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога“, руководилац Др Марија Баранац-Стојановић, ванредни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 172023 „Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним молекулима“, руководилац Др Весна Васић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду
 • ОИ 172024 „Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена“, руководилац Др Тања Ћирковић Величковић, редовни професор Хемијксог факултета у Београду
 • ОИ 172027 „Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и билошки активних једињења“, руководилац Др Радомир Саичић, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 172030 „Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизација инструменталних техника за праћење ефикасности“, руководилац Др Драган Манојловић, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 172032 „Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци“, руководилац Др Слађана Костић-Рајачић, научни саветник НУ ИХТМ у Београду
 • ОИ 172035 „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“, руководилац др Александар Николић, виши научни сарадник
 • ОИ 172036 „Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима“, руководилац Др Милош Ђуран, редовни професор Природно математичког факултета у Крагујевцу
 • ОИ 172048 „Производња, изоловање и карактеризација ензима и малих молекула и њихова примена у растворном и имобилизованом облику и биотехнологији хране, биогоривима и заштити животне средине“, руководилац Др Зоран Вујчић, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 172053 „Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање и структура активности“, руководилац Др Влатка Вајс, научни саветник НУ ИХТМ у Београду
 • ОИ 172055 „Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама“, руководилац Др Душан Сладић, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 172062 „Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпозита“, руководилац Др Иванка Поповић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у Београду
 • ОИ 172065 „Нековалентне интеракције пи-система и њихова улога у молекулском препознавању“, руководилац Др Снежана Зарић, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ОИ 173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, руководилац Др Ксенија Радотић Хаџи-Манић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • ОН 176006 „Геохемијска испитивања седиментних стена – фосила горива и загађивачи животне средине“, руководилац Др Бранимир Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ИИИ 41019 „Контрола инфекција апикомплексним патогенима: од нових места деловања лекара до предикције“ руководилац  др Олгица Ђураковић-Ђаковић, научни саветник Института за медицинска истраживања у Београду
 • ИИИ 43004 „Симултана биоремедијација и доилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“, руководилац Др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду
 • ИИИ 43007 „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублаживање“, руководилац Др Ратко Кадовић, редовни професор Шумарског факултета у Београду
 • ИИИ 43009 „ Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења“, руководилац Др Антоније Оња, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду
 • ИИИ 43010 „Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта“,руководилац Др Соња Вељовић Јовановић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • ИИИ 46013 „Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих врста воћака и винове лозе и нус-продуката у преради, са посебним освртом на аутохтоне сорте: хемијска карактеризација и биолошки профил“, руководилац Др Катарина Шавикин, научни саветник Института за проучавање лековитог биља “Јосиф Панчић” у Београду

Пројекти САНУ

 • Ф-80 Нови биоактивни молекули засновани на природним производима
  Руководилац: академик Богдан Шолаја
 • Ф-97 Погледи у молекуле који мењају свет
  Руководилац: академик Живорад Чековић
 • Ф-152 Хемијска и биохемијска реактивност природних хидрохинона и њихових деривата
  Руководилац: академик Мирослав Гашић
 • Ф-188 Хемијска карактеризација и биолошка активност секундарних метаболита, самониклих, лековитих биљака централног Балкана
  Руководилац: дописни члан Слободан Милосављевић
 • Ф-193 Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и биолошки активних једињења
  Руководилац: дописни члан Радомир Саичић
 • Ф-169 Гашић М. Сарадња са Бугарском академијом
  Руководилац: академик Мирослав Гашић  
 • Ф-211 Гашић М. Изоловање и хемијска и биохемијска карактеризација једињења са биолошком активношћу из морских организама
  Руководилац: академик Мирослав Гашић