IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Центар за катализу и хемијско инжењерство

Центар за катализу и хемијско инжењерство (ЦКХИ) представља специфичну институцију у земљи која се бави истраживањима у области катализе и хемијског инжењерства.

Истраживања подразумевају читав спектар активности у областима:

 • катализе
 • каталитичких процеса
 • хемијског инжењеринга
 • развоја нових технологија
 • апликативне примене резултата у индустрији

Теме истраживања усклађују се са тренутним светским трендовима у овим областима истраживања, обезбеђујући центру неопходну флексибилност и прилагодљивост модерним изазовима.

Центар за катализу и хемијско инжењерство формиран је 1985. године спајањем две независне јединице – Одељења за катализу и Одељења за хемијско инжењерство. Одељења за катализу и Одељења за хемијско инжењерство оформљена су 1961. године као независни делови Института за хемију, технологију и металургију. Први директори ових јединица били су Акад. Паула Путанов и Проф. Слободан Кончар-Ђурђевић.

Центар за катализу

Истраживања у Центру за катализу су фокусирана на испитивање корелације између структуре, стања површине и каталитичке активности са циљем синтезе нових катализатора и носача катализатора, као и оптимизација каталитичких процеса у индустрији као и развој нових који су пожељнији са становишта енергетске ефикасности и очувања човекове околине. Истраживања која се тренутно спроводе у Центру за катализу:

 • Парцијална хидрогенација јестивих уља користећи Ни катализатор нанет на природан (дијатомејска земља) или синтетички (водено стакло) носач;
 • Фотокаталитичка деградација и каталитичка оксидација загађивача у водама
 • Парцијална оксидација угљоводоника
 • Потпуна оксидација испарљивих органских једињења у гасној фази
 • Нанокомпозитни хибридни материјали, композити базирани на бентоните
 • Адсорбенти за уклањање органских и неорганских загађивача из воде
 • Деградација органских загађивача у води – каталитичка “wет” пероксид оксидација
 • Детекција органских и неорганских загађивача у води – електрокаталитичка оксидација и редукција
 • Заштита земљишта (бентонит – полиестер композит)
 • Ензимска имобилизација на органомодификованој, пилареној и киселинско активираној бентонитној глини

Центар за хемијско инжењерство

Хемијско инжењерство ЦКХИ-а врши истраживања у области механике флуида, феномена преноса (преноси количине кретања, топлоте и масе) и сепарације у вишефазним системима са диспергованим честицама који обухватају:

 • феномене транспорта у системима флуиђчестице;
 • рачунарску симулацију тока у системима честице-флуид;
 • флуидизацију и системе флуиђчестице: циркулационе флуидизационе слојеве;
 • сагоревање у флуидизационим слојевима;
 • фонтанско-флуидизоване системе;
 • процесирање и мешање честица;
 • механику, складиштење и транспорт прахова.

У области дисперзних система Хемијско инжењерство је водећа истраживачка група у Србији посебно оријентисана на индустријску примену флуидизованих, фонтанских, фонтанско-флуидизованих и транспортних система. У протеклих 25 година објављено је преко 350 научних радова у водећим међународним и домаћим публиукацијама, у области фундаменталних истраживања, на основу којих се последњих година прешло на индустријски развој процеса и уређаја који у основи имају дисперзне системе а примењују се у хемијској, петрохемијској, фармацеутској, прехрамбеној, еколошкој индустрији.

У оквиру ЦКХИ-а такође, врше се истраживања у реакционом инжењерству које обухвата:

 • развој вишефазних реактора;
 • анализу динамике флуида у вишефазним реакторима;
 • анализу и развој реактора за пречишћавање индустријских гасова.

Резултате фундаменталних истраживања која представљају основ досадашњег рада групе за Хемијско инжењерство у сарадњи са Катедром за Хемијско инжењерство ТМФ-а применила је и у индустријској пракси.

На основу екстензивних експерименталних резултата у феноменима преноса комбинованих са хемијским реакцијама у пакованим и покретним системима гас-цестице (пакован слој, флуидизовани слој, фонтанско-флуидизовани слој, фонтански слој са цевним уметком, фонтанско-флуидизовани слој са цевним уметком), развијени су системи за пречишћавање отпадних гасова са којима се постиже ефикасност и економичност отклањања испарљивих органских полутаната хемијске индустрије до испод граница све ригорознијих лимита еколошких регулатива у земљи и свету.

Такође, у сарадњи са Катедром за Хемијско инжењерство ТМФ-а Центар за катализу и хемијско инжењерство се бави и школовањем и развојем кадрова.

Контакт

centar za katalizu

Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Центар за катализу и хемијско инжењерство - ЦКХИ

Сектор за катализу

Адреса:
Студентски трг 12-16/III, 11 000 Београд
тел: +381 11 2630 213,
тел/факс: +381 11 2637 977;
E-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Сектор за хемијско инжењерство

Адреса:

Карнегијева 4/I,
11 000 Београд
тел: +381 11 3370 408, 3370 500;
E-mail: garic@tmf.bg.ac.rs