IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Istorija

Istorijaki pregled do 2000. godine

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) je osnovan 1961. godine, od strane Izvršnog veća NR Srbije, tri fakulteta Univerziteta u Beogradu (Prirodno-matematički, Tehnološko-metalurški, Farmaceutski) i četrnaest radnih organizacija sa cele teritorije Srbije, nastavio je tradicije Državne hemijske laboratorije koju je još 1859.godine osnovao Knez Miloš Obrenović.

Rad u oblasti elektrohemije započet je sa osnivanjem IHTM-a 1961. godine, stvaranjem Grupe za galvanske gorive spregove kojim je rukovodio prof. Panta S. Tutundžić. U početku ova grupa se sastojala od saradnika Katedre za fizičku hemiju i elektrohemiju tehnološko-metalurškog fakulteta. Posle smrti prof. Tutundžića 1964. godine saradnici Katedre kao i novo primlјeni stalni saradnici IHTM-a uspešno nastavlјaju rad pod rukovodstvom prof. Aleksandra Despića. Krajem 1964. godine ova grupa prerasta u Odelenje za elektrohemiju sa prof. A. Despićem kao Upravnikom. Godine 1970 Odelenje se deli na dva dela: Odelenje za elektrohemiju (sa prof. Dragutinom Dražićem kao Upravnikom) i Odelenje za hemijske izvore struje (sa Dr Petrom Rakinom ka Upravnikom). Oba odelenja su se transformisala u Institute sa istim nazivom 1973. godine.

Prilikom osnivanja Institut za elektrohemiju je postavio sledeće okvire rada:

 • konverzija hemijske u električni energiju (gorivi spregovi);
 • proučavanje i izrada postupaka za elektrohemijsko neposredno dobijanje metala (Cu, Zn, Cd i dr.);
 • elektrohemijske oksidacije neorganskih i organskih jedinjenja u vodenim i nevodenim rastvorima;
 • elektrohemijski i elektrometalurški procesi i postupci u rastopima neorganskih i organskih jedinjenja;
 • korozija, zaštita od korozije i tehnološki postupci zaštite;
 • postupci i procesi galvanske tehnike;
 • proučavanje kinetike elektrodnih procesa;
 • fizičko – hemijsko i elektrohemijsko proučavanje koloidnih sistema

Iz postavlјenih tema istraživanja proistekli su mnogi Projekti iz oblasti osnovnih istraživanja od kojih navedimo samo najveće i najznačajnije:

Projekti osnovnih istraživanja

1. GALVANSKI GORIVI SPREGOVI I - IV 

Rukovodilac: Prof. P. Tutundžić, akademik (do 1964. god), Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1961 – 1969.
Tema: Novi postupci direktne konverzije hemijske u električnu energiju
Cilј: Razvoj nisko – temperaturnog vodonično / vazdušnog sprega snage 200 W
Rezultat: Naučni radovi i saopštenja, 3 eleborata i 9 patentnih prijava. Napravlјen je iprototip baterije.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF

2. PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA, RASTVARANјA I KOROZIJE METALA I LEGURA

Rukovodilac: Prof. M.Karšulin, akademik (Zagreb)
Rukovodilac dela Projekta u IHTM – CEH-u: Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1968 - 1972
Tema: Formulisana u nazivu Projekta
Cilј: Objedinjavanje istraživanja i znanja iz ove oblasti na nivou SFRJ.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF (Beograd, Zagreb, Skoplјe), Institut “Ruđer Bošković” i Institut za fiziku (Zagreb), Institut tehničkih nauka – SANU (Beograd)

3. METALIKA

Rukovodilac: Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1976 – 1995. (Projekat je trajao 4 petogodišnja ciklusa)
Tema: Elektrohemijsko taloženje metala i legura, korozija i zaštita, makromorfologija elektrodepozita.
Cilј: Ispitivanje elektrohemijskih procesa vezanih za površinsku obradu i koroziju metala i legura.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF, Institut tehničkih nauka – SANU, Institut za nuklearne nauke – “Vinča”, Polјoprivredni fakultet.

4. ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik
Godina: 1976 – 1980.
Tema: Elektrokataliza izdvajanja vodonika na titanu i anodnih procesa na platini.
Cilј: Dobijanja parametara vezanih za karakterizaciju ovih procesa.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF

5. ELEKTRODIKA, ELEKTROKATALIZA I ELEKTROHEMIJSKA KONVERZIJA ENERGIJE

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik, Prof. R. Adžić, akademik
Godina: 1981 – 1995. (Projekat je trajao 3 petogodišnja ciklusa)
Tema: Elektrodni i drugi materijali u elektrohemijskim procesima i elektrohemijske reakcije značajne za konverziju energije.
Cilј: Ispitivanja oksidacije nekih organskih molekula na monokristalnim elektrodama od platine i redukcija kiseonika na monokristalima zlata i platine, izučavanje elektrokatalize na prelaznim metalima i elektrohemijski procesi na neplemenitim metalima.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF, , Institut tehničkih nauka – SANU, Agronomski fakultet, Čačak, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Centar za multidisciplinarne studije, Beograd.

6. FUNDAMENTALNA ISTRAŽIVANјA POVRŠINE MATERIJALA I ELEKTROHEMIJSKIH PROCESA ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik (koordinator)
Godina: 1988 – 1991.
Tema: Fundamentalna istraživanјa površine materijala i elektrohemijskih procesa za nove tehnologije
Cilј: Objedinjavanje istraživanja i znanja iz ove oblasti na nivou SFRJ.
Rezultat: Monografija predata Saveznom Ministarstvu za nauku. Svi radovi su saopšteni na Simpozijumu u Aranđelovcu.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF (Beograd, Zagreb, Split, Skoplјe), Institut “Ruđer Bošković” i Institut za fiziku (Zagreb), Institut tehničkih nauka – SANU (Beograd), Institut za nuklearne nauke – “Vinča” (Beograd)

7. ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA - 02E20

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik (koordinator)
Godina: 1996 – 2000.

Institucije i istraživači:

 • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centar za Elektrohemiju:
  Dr Amalija Tripković, naučni savetnik; Prof. Dragutin Dražić, akademik; Dr Milka Avramov-Ivić; naučni savetnik; Dr Jovan Popić, docent; Dr Vladislava Jovanović, naučni savetnik; Dr Aleksandar Dekanski, viši naučni saradnik; Dr Radoslav Adžić, naučni savetnik, akademik; Dr Svetlana Štrbac, viši naučni saradnik; Dr Ksenija Popović, viši naučni saradnik; Mr Jelena (Momčilović) Lović, istraživač saradnik.
 • Agronomski fakultet, Čačak:
  Mr Lenka Ribić-Zelenović, asistent; Dr Miroslav Spasojević, redovni profesor; Dr Milica Cvijović, docent.
 • Hemijski fakultet, Beograd:
  Suzana Burojević, asistent pripravnik.
 • Institut za ispitivanje materijala - IMS D.D. u mešovitoj svojini, Beograd:
  Dr Časlav Lačnjevac, naučni saradnik.
 • Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd:
  Dr Ljilјana Gajić-Krstajić, naučni saradnik; Dr Borka Jović, naučni saradnik.
 • Polјoprivredni fakultet, Zemun:
  Dr Milan Jakšić, redovni profesor.
 • Rudarsko-geološki fakultet, Beograd:
  Dr Svetlana Popov, redovni profesor; Dr Dušica Vučinić, docent.
 • Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd:
  Dr Snežana Gojković, docent; Mr Tanja Vidaković, asistent; Dr Branimir Grgur, docent; Dr Ljilјana Vračar, vanredni profesor; Dr Milan Vojnović, redovni profesor; Mr Vladimir Panić, istraživač pripravnik; dr Branislav Nikolić, redovni profesor; Mr Jelena Zotović, asistent; Dr Vesna Mišković-Stanković, vanredni profesor; Dr Darko Šepa, redovni profesor; Dr Nedelјko Krstajić, vanredni profesor.

Projekat 02E20 se sastojao iz šest podprojekata:

 • Podprojekat 1: Elektrodni i drugi materijali u elektrohemijskim sistemima;
 • Podprojekat 2: Elektrohemijski procesi na neplemenitim materijalima;
 • Podprojekat 3: Elektrokataliza na monokristalnim i modifikovanim površinama;
 • Podprojekat 4: Elektrokataliza na prelaznim metalima;
 • Podprojekat 5: Adsorpcija površinskih supstanci na mineralima;
 • Podprojekat 6: Vodonična energija.
Centar za elektrohemiju je bio nosilac tri podprojekta u okviru projekta ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA i to:

Podprojekat 1 – ELEKTRODNI I DRUGI MATERIJALI U ELEKTROHEMIJSKIM SISTEMIMA;

 • Izdvajanja hlora
 • Redukciju kiseonika i izdvajanje vodonika
 • Oksidaciju malih organskih molekula.

Podprojekat 2 – ELEKTROHEMIJSKI PROCESI NA NEPLEMENITIM MATERIJALIMA;

 • Elektrohemijska redukcija kiseonika na gvožđu i površinama modifikovanim jedinjenjima gvožđa
 • Kataforetsko taloženje zaštitnih prevlaka
 • Elektrosorpcija jona na elektrodama

Podprojekat 3 – ELEKTROKATALIZA NA MONOKRISTALNIM I MODIFIKOVANIM POVRŠINAMA.

 • Oksidacija metanola i drugih alkohola na monokristalnim platinskim i zlatnim elektrodama
 • Nanoskopska ispitivanja nukleacije i rasta u toku elektrodepozicije hroma na pirolitičkom grafitu (HOPG) i zlata i rutenijuma na niskoindeksnim monokristalima zlata.
 • Redukcija kiseonika na monokristalima (platine) i zlata
 • Adsorpcija anjona na monokristalima zlata, platine i srebra
 • Redukcija CO2 na rutenijum oksidu i modifikovanoj rutenijum oksidnoj elektrodi adatomima Cd i Cu

8. DOBIJANJE METALA I NјIHOVIH LEGURA ELEKTOHEMIJSKIM I METALURŠKIM PUTEM (METALIKA) - 02E21

Rukovodilac: Prof. A. Despić, akademik (koordinator)
Godina: 1996 – 2000.

Institucije i istraživači:

 • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centar za elektrohemiju:
  Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik; Prof. Aleksandar Despić, akademik; Mr Nebojša Nikolić, istraživač saradnik; Dr Jasmina Stevanović, viši naučni saradnik, Dr Rade Stevanović, naučni saradnik; Mr Maja Obradović, istraživač saradnik.
 • Centar za multidisciplinarne studije, Beograd:
  Mr Nevenka Tošić, istraživač saradnik; Dr Vladimir Jović, Naučni savetnik.
 • Tehnički fakultet, Novi Sad:
  Dr Leposava Šiđanin, redovni profesor; Dr Pavel Kovač, redovni profesor; Milorad Novović, asistent pripravnik.
 • Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd:
  Mr Tomislav Trišović, istraživač saradnik; Dr Gordana Adžić, naučni saradnik; Dr Vedrana Marinović, naučni saradnik.
 • Mašinski fakultet, Niš:
  Mr Goran Radenković, asistent.
 • Polјoprivredni fakultet, Zemun:
  Dr Evica Stojilković, docent.
 • Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd:
  Dr Miodrag Maksimović, redovni profesor; Dr Zorica Cvijović, redovni profesor; Dr Draginja Mihajlović, redovni profesor; Dr Velimir Radmilović, redovni profesor; Mr Vida Knežević, asistent; Dr Konstantin Popov, redovni profesor.

PROJEKAT 02E21 se sastojao od 6 podprojekata:

 • Podprojekat 1: Uticaj stanja površine na proces razelektrisanja i kristalizacije;
 • Podprojekat 2: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija legura i kompozitnih materijala;
 • Podprojekat 3: Fundamentalni problemi elektrokristalizacije metala i galvanske tehnike;
 • Podprojekat 4: Elektrohemijsko dobijanje geometrijskih struktura mikro i nanometarskih dimenzija;
 • Podprojekat 5: Legure nastale brzim očvršćavanjem;
 • Podprojekat 6: Fundamentalni aspekti strukture i osobine inženjerskih materijala.

Centar za elektrohemiju je bio nosilac tri podprojekta u okviru projekta METALIKA i to:

 • Podprojekat 1 - UTICAJ STANјA POVRŠINE NA PROCES RAZELEKTRISANјA I KRISTALIZACIJE;
 • Podprojekat 2 - ELEKTROHEMIJSKO DOBIJANјE I KARAKTERIZACIJA LEGURA I KOMPOZITNIH MATERIJALA;
 • Podprojekat 3 - FUNDAMENTALNI PROBLEMI ELEKTROKRISTALIZACIJE METALA I GALVANSKE TEHNIKE.
Međunarodni projekti
 • “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, GF-31057 (NSF), 1972 – 1978. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Prof. Harry B. Mark (University of Cincinnati).
 • “ISPITIVANјE ELEKTROHEMIJSKIH OSOBINA LEGURA ALUMINIJUMA SA GALIJUMOM I FOSFOROM”, Jugoslovensko – amrički fond, W-7405-ENG.48 (DOE), 1981 – 1982. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr E. Behrin (Lawrence Livermore National Laboratory, University of California).
 • “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-524 (NSF), 1982 – 1985. Rukovodioci: Prof. Dragutin Dražić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i James Mc Breen (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “ELEKTROKATALIZA NA POVRŠINAMA MODIFIKOVANIM ADATOMIMA STRANIH METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-471 (NSF), 1983 – 1986. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Ernest Yeager (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio).
 • “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-553 (DOE), 1985 – 1988. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA I KOROZIJE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-522 (NSF), 1985 – 1990. Rukovodioci: Prof. Dragutin Dražić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr James Mc Breen (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “ELEKTROKATALIZA NA POVRŠINAMA MODIFIKOVANIM ADATOMIMA STRANIH METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-764 (NSF), 1986 – 1989. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Ernest Yeager (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio).
 • “ENERGETSKI EFIKASNI ELEKTRODNI MATERIJALI, SISTEMI, INERTAN SUBSTRAT – AKTIVIRANA POVRŠINA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-675 (DOE), 1986 – 1990. Rukovodioci: Prof. Radoslav Atanasoski (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-427 (DOE), 1988 – 1991. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • EC - TEMPUS: “DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN THE FIELD OF SURFACE PROCESSING”, finansijer Evropska Zajednica, Contract Nr. JEP-1530/1, 1990 – 1992. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr A. Choms (European Accademy of Surface Technology, Schwabisch Gmund, Germany).
 • “ELEKTROHEMIJSKA REDUKCIJA UGLJENDIOKSIDA NA MODIFIKOVANIM POVRŠINAMA”, finansijer Evropska Zajednica, Contract No. CI1*-CT90-0866 (TS TS), 1991 – 1993. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Dr W. Vielstich (Department of Physical Chemistry, University of Bonn, Germany).
 • “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JF-966 (DOE), 1991 – 1994. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York) – prekinut zbog uvođenja sankcija.

Fundamentalna istraživanja urađena u svim ovim projektima su rezultirala i praktičnom primenom u privredi. Najznačajniji primenjeni rezultati su:

 • Projekat kalijumove hemije, "Župa", Kruševac (1974)
 • Razvoj tehnologije i aktiviranja titanskih anoda (1980)
 • Tehnološka linija za tvrdo hromiranje autoventila i ventila specijalne namene "Prvi partizan", Užice (1986)
 • Tehnološki postupak proizvodnje spirala za kontracepciju, sistem Ag/Cu -BIOARGENTUM, "Galenika", Beograd (1987)
 • Projekat sinteze amonijum-perhlorata kao komponente za rekatno goviro "19 decembar", Podgorica 1989.
 • Postrojenje za proizvodnju metalnog praha reversnim strujama, "Energoinvest", Sarajevo, (1991)
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem, "RTB, TIR-Bor", Bor (2000)
 • Od svog osnivanja do danas IHTM – Centar za elektrohemiju objedinjavao je rad zaposlenih istraživača u Centru, saradnika sa TMF-a, kao i saradnika iz drugih institucija neophodnih za realizaciju istraživanja i Projekata. U Centru je urađen veliki broj magistarskih teza i doktorskih disertacija na poslediplomskim studijama Tehnološko-metalurškog fakulteta, Centra za multidisciplinarne studije i drugih srodnih fakulteta iz SFRJ i SRJ.

Centar za elektrohemiju je ostvario plodnu međunarodnu saradnju na naučnom planu
(razmena informacija, školovanje kadrova, rad na zajedničkim projektima i uzajamne posete) sa poznatim svetskim elektrohemijskim centrima:

 • Case Western Reserve University, Cleveland, USA
 • Texas A&M University, College Station, USA
 • University of Berkeley, California, USA
 • University of Minnesota, Minneapolis, USA
 • University of Southampton, Engleska
 • Centre National de Recherche Scientifique, Francuska
 • Technische Universitat Drezden, DR Nemačka
 • Institut elektokhimii AN SSSR, Moskva, SSSR
 • Centralna laboratorija za hemijske izvore struje BAN, Bugarska
 • University of Milano, Italija
 • J. Heyrovsky Institute for Physical Chemistry and Electrochemistry Prag, ČSSR
 • Fritz-Haber-Institute der Max-Planck Gesellschaft Berlin, SR Nemačka

Glavne reference:

 • Više od 1000 objavlјenih radova u relevantnim međunarodnim časopisima, više desetina preglednih članaka i poglavlјa u knjigama, više hilјada citata (SCI);
 • Više desetina doktorskih disertacija i magistarskih teza
 • Koordinacija i rukovođenje naučno-istraživačkim projektima:
 • Tri Oktobarske nagrade grada Beograda (1968, 1974 i 1984) i Sedmojulska nagrada Srbije (1990)
 • Osnivanje i koordinacija Biroa za hlor (1977) - stručne asocijacije proizvođača i potrošača hlora iz SFRJ
 • Osnivanje i koordinacija Centra za galvanotehniku (1989) - stručne asocijacije koja je okuplјala i aktivno sarađivala sa preko 100 preduzeća iz oblasti galvanotehnike i površinske zaštite iz SFRJ.
 • Laboratorija za elektrohemijsku konverziju energije, kao deo Centra za elektrohemiju, je u sradnji sa Fakultetom za naravoslovije in tehnologijo (Ljublјana) funkcionisala u okviru Laboratorije za hemiju UNESCO-a.

Najznačajniji istraživači:

 • Prof. Dr Panta Tutundžić , profesor i akademik, jedan od osnivača IHTM-a, utemeljitelj srpske elektrohemije, naučne radove iz oblasti teorijske i tehničke elektrohemije objavlјivao je u Glasniku hemijskog društva, Zeitschrift für Elektrohemie, Berichte der deutschen cheminschen Gesellschaft, Analytica Chimicakemica Acta, Glasu SAN i dr.
 • Prof. Dr Aleksandar Despić, akademik, jedan od osnivača IHTM-a , pokretač i moderator intenzivne saradnje sa vodećim institucijama u oblasti elektrohemije u zemlјi i svetu,
 • Prof. Dr Dragutin Dražić, akademik, dugogodišnji koordinator fundamentalnih projekata koji su objedinjavali razne institucije i istraživače u zemlјi; rukovodilac u međunarodnim projektima od strane IHTM - Centra za elektrohemiju.
 • Prof. Dr Radoslav Adžić, akademik, svetski poznati istraživač u oblasti fundamentalnih istraživanja u elektrokatalizi i rukovodilac od strane IHTM - Centra za elektrohemiju u međunarodnim projektima
 • Dr Radosalv Atanasoski, naučni savetnik, istaknuti istraživač u primenjenim i razvojnim elektrohemijskim istraživanjima i učesnik u razvoju tehnologije aktiviranja titanskih anoda (DSA).
 • Dr Amalija Tripković, naučni savetnik, svetski priznati radovi iz oblasti elektrohemijske konverzije energije - gorivi spregovi; jedan od vodećih učesnika na međunarodnim projektima; predsednik Naučnog veća IHTM-a u dva mandata.
 • Prof. Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik, svetski priznati radovi iz oblasti elektrohemijskog inženjerstva i korozije i zaštite materijala; saradnik na međunarodnim projektima; rukovodilac više projekata u saradnji sa privredom.
 • Dr Nenad Markovič, jedan od najpriznatijih elektrohemičara današnjice, početkom devedesetih godina dvadesetog veka otišao u USA, danas radi u Argonne National Laboratory kao Group Leader of the Energy Conversion and Storage Group

Oblast primenjenih istraživanja i usluga:

 • Ostvarivanje novih i pobolјšanje postojećih elektrohemijskih tehnologija, postupaka i postrojenja uz ostvarenje kompletnih projekata i inženjering usluga u izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji odgovarajućih pogona.
 • elektrohemijsko dobijanje NaClO3, NaClO4 i NH4ClO4
 • elektrohemijska proizvodnja metalnih prahova, različite nasipne mase i granulometrijskog sastava (Cu, Ni, Zn, Cd, Pb, Fe, Ag, Au, Ru)
 • proizvodnja Ca-glukonata
 • Oblast antikorozione i površinske zaštite materijala
 • projektovanje, izvođenje, održavanje i nadzor sistema zaštite od korozije i objekata izloženih uticaju atmosfere, tla, rečne i morske vode (cevovoda, pumpne stanice, pontoni, platforme, brodovi, mostovi, rashladni sistemi i dr.)
 • protektorska (anodna) i
 • aktivna (katodna) zaštita i proizvodnja opreme za pasivnu i aktivnu katodnu zaštitu
 • elektroforetska zaštita
 • Projektovanje i konstruisanje galvanotehničkih linija različitih kapaciteta, namena i stepena složenosti
 • servisiranje i rekonstrukcija svih linija domaćeg i stranog porekla
 • poseduje sopstvenu galvansku liniju za pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju (zaštitu delova) gotovo svih metalnih prevlaka
 • vrši metalizaciju većine plastičnih masa
 • vrši atestiranje zaštitnih prevlaka.
 • Tehnologija i proizvodnja titanskih elektroda sa aktivnom katalitičkom prevlakom na bazi oksida plementiih metala (DSA-anode), za hloralkalne elektrolize i galvanske pogone.
 • Proizvodnja, reaktivacija i popravka svih tipova aktiviranih titanskih anoda (u obliku ploče, šipke ii mreže) po sopstvenoj tehnologiji.
 • Proizvodnja hlorinatora za pitku vodu i sprečavanje obrastanja u rashladnim sistemima.
 • Primenjena istraživanja u hemijskim izvorima struje.
 • Izvor električne energije zasnovan na elektrohemijskom sistemu reaktivni metal-vazduh sa stalnim elektrolitom ("Metalna sveća").
 • Primena elektrohemijskih postupaka u zaštiti životne sredine.
 • Proizvodnja hemikalija kvaliteta p.a.
 • Pomoćna sredstva za hemijsku i metalnu industriju (sredstva za hemijsko i elektrohemijsko odmašćivanje, nagrizanje, dekapiranje, fosfatiranje).
 • Senzori i elektrohemijske metode kontrole
 • Valaorizacija sekundarnih sirovina i otpadnog materijala
 • Konsalting usluge u vezi transfera novih tehnologija koje u sebi sadrže elektrohemijske postupke.

Pregled prodatih usluga na tržištu:

 • Osnivač i nosilac aktivnosti Biroa za hlor 1977. (stručna asocijacija proizvođača hlora u Jugoslaviji),
 • Osnivač i nosilac aktivnosti Centra za galvanotehniku 1989. (stručna asocijacija sa preko 100 preduzeća iz oblasti galvanotehnike i površinske zaštite materijala),
 • Fabrika kalijumove hemije "Župa" - Kruševac, 1974.
 • Razvoj tehnologije, proizvodnja i reparacija aktivnih titanskih anoda za potrebe hlor-alkalne industrije, 1980. [Proizvodnja, zamena i transfer tehnologije dimenziono stabilnih anoda (DSA) sa aktivnim prevlakama oksida plemenitih metala, svih oblika i dimenzija - u obliku ploča, šipki ili mreže. U prethodnoj i sadašnjoj Jugoslaviji proizvedeno i reaktivirano više od 5000 anoda].
 • Tehnološki postupak za proizvodnju srebrnog praha kontrolisane veličine čestica, TUP "Nikola Mašanović" - Dubrovnik, 1980.
 • Novi proizvodni postupak dobijawa EKG senzora, elektroda na bazi sistema Ag/AgCl za jednokratnu upotrebu "Mihajlo Pupin", Beograd, 1984.
 • Tehnološka linija za tvrdo hromiranje auto-ventila i ventila specijalne namene, "Prvi partizan" - Užice, 1986.
 • Novi proizvodni postupak dobijanja EKG senzora, elektroda na bazi sistema Ag/AgCl za jednokratnu upotrebu, "Interflow", Beograd, 1986.
 • Novi proizvodni postupak proizvodnje spirala za kontracepciju, sistem Ag/Cu - BIOARGENTUM, "GALENIKA"- Beograd, 1987.
 • Eksperimentalno postrojenje za proizvodnju metalnog praha reversnim strujama, "ENERGOINVEST - CIRM", Sarajevo, 1991.
 • Tehnološki postupak tvrdog hromiranja valјaka za grafičku industriju, "AMB GRAFIKA", Novi Sad, 1991.
 • Tehnološki postupak sanacije i zaštite od korozije vertikalnih prihvatnih posuda za skladištenje voćnih kaša zapremine 75 m3, "Budimka" - Požega, 1993.
 • Sprečavanje taloženja sonih naslaga u posudi za toplјenje NH4NO3 i reaktoru za proizvodnju azot-suboksida i sprečavanje pojave korozije, "TEHNOGAS", Beograd, 1994.
 • Razvoj postupka nanošenja srebra i specijalnih legura za potrebe železnice i gradskog saobraćaja, "MINEL-ELVO", Beograd, 1994.
 • Razvoj tehnološkog postupka zaštite od korozije aluminijumskih tuba za kozmetičke proizvode, "Merima", Kruševac, 1994.
 • Tehnološki postupak dobijanja zaštitno-dekorativnih, tvrdih i poroznih prevlaka hroma, "ŽUPA" - Kruševac, 1995.
 • Razvoj postupka za zaštitu od korozije instalacija sa geotermalnom vodom, PIK "7 juli", Debrc, Beograd, 1996.
 • Izrada tehničke dokumentacije i probnog pogona za grejanje geotermalnom vodom, PIK "7 juli", Debrc, Beograd, 1997.
 • Razvoj tehnološkog postupka za zaštitu bakarnog praha od oksidacije i razrada njegove primene, RTB TIR - Bor, 1997.
 • Legure za antikorozionu zaštitu, "FADIP", Bečej, 1997.
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem nasipne mase (2,1 - 2,6) g/cm3 i granulometrijskog sastava +250 mm (45-55)%,
  RTB TIR - Bor, 1998.
 • Tehnološki postupak elektrohemijske aktivacije procesa bezstrujnog taloženja legura nikla, "FADIP", Bečej, 1999.
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem nasipne mase (0,9 - 1,95) g/cm3, RTB TIR - Bor, 2000.
 • Sanacija i zaštita od korozije dela mostova i cevovoda oko objekta elektrolize "ŽUPA" - Kruševac, 2000.
 • Tehnološki postupak nanošenja prevlake tvrdog hroma na pito cev tip 1135-1, "Teleoptik-Žirskopi", Begorad-Zemun, 2000.
 • Tehnološki postupak fosfatiranja čeličnih konstrukcija autobusa, "Ikarbus", Zemun, 2000.
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem zadatih karakteristika, RTB, Bor, 2000
 • Depozicija srebra i ispitivanje dobijenih prevlaka, IMTEL, Beograd, 2000
 • Istraživanje uticaja deblјine sloja bakra i srebra na uzorcima, IHTM-CMM, Beograd, 2000
 • Ispitivanje uzoraka talasovoda merenjem deblјine prevlaka srebra. Merenje hrapavosti i zaštita srebrenjem, "MOMA STANIJLOVIĆ", Beograd, 2000
 • Sanacija i zaštita od korozije dela mostova i cevovoda oko objekta elektrolize, ŽUPA, Kruševac, 2000
 • Razrada tehnološkog postupka nanošenja tvrdog hroma na pito cev, TELEOPTIK, Beograd, 2000
 • Ispitivanje epoksi-poliesterske prevalke na čeličnim limovima, LOZNICA-ELEKTRO, Loznica, 2000
 • Izrada detalјne analize uticaja samostalne radnje na životnu sredinu, ANTIKOR, Beograd, 2000
 • Izrada detalјne analize uticaja farbanja na životnu sredinu, MINEL, Beograd, 2000
 • Razvoj sredstava za fosfatiranje čeličnih konstrukcija autobusa, IKARBUS, Zemun, 2000
 • Rad na delu projekta "Fizičko-hemijski procesi u tehnologiji savremenih materijala", SANU, Beograd, 2000

Kontakt

centar za elektrohemiju

Centar za elektrohemiju

Adresa:
Njegoševa 12,
P. fah 473
11000 Beograd 6
PAK 125213
Telefoni:
Centrala: +381 11 3640 232;
Rukovodilac Centra (dr Vladimir Panić): +381 11 3640-231;
Faks: +381 11 3640-234

pošta:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Laboratorije:
Karnegijeva 4/III, Beograd, soba 305
tel./fax: +381 11 3370 389,
tel: +381 11 3370 390;

Njegoševa 12, Beograd, soba 26
tel./fax: +381 11 3640 234;
tel: +381 11 3370 231;

pošta:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Milka Avramov Ivić, Šef laboratorije 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Svetlana Štrbac, elektrokataliza)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Jelena Lović, elektrohemijski senzori)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Sanja Stevanović, elektronska mikroskopija)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Vesna Cvetković, Šef laboratorije 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Miroslav Pavlović, elektroprovodni i elektroaktivni materijali, ac impedancija)

web sajt
elchem.ihtm.bg.ac.rs