IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Standardna oprema

Vrsta opreme:

Galvanostati – potenciostati (veći broj različitih instrumenata)

Lokacija opreme:
Centar za elektrohemiju, Njegoševa 12 i Karnegijeva 4/III
Proizvođač - model:
BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR

Kratak opis:
Opšta elektrohemijska oprema za standardna elektrohemijska merenja: ciklična voltametrija, polarizaciona merenja, EIS, hronopotenciometrija, koroziona merenja i mnoga druga.

Kontakt osoba:
Vladimir Panić, panic@ihtm.bg.ac.rs, Vladislava Jovanović, vlad@tmf.bg.ac.rs

Dostupnost

Sva oprema kojom IHTM raspolaže dostupna je, kako za istraživačke aktivnosti, tako i u komercijalne svrhe.
O uslovima korišćenja neophodno je kontaktirati osobe navedene ispod kratkog opisa pojedinačne opreme navedene na ovoj stranici.

Polarimetar

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Rudolph Research Analytical, 2004.

Opis: Automatic Polarimeter AUTOPOL® IV, Rudolph Research Analytical, opremljen natrijumovom lampom (589 nm) i ćelijom za merenje (dužina 10 cm) – za određivanje specifične rotacije, [α] .

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

UV/Vis spektrometar GBC Cintra 40

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: GBC Scientific Eqiupment, 2002.

Opis: GBC Cintra 40 UV–Visible spectrometer – za određivanje apsorpcionih maksimuma i molarne apsorptivnosti jedinjenja.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Zamrzivač (-80°C), 2007.

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Opis: Zamrzavanje i čuvanje materijala na niskoj temperaturi (-80°C)

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Aparat za pravljenje leda: Icematic F100 Compact

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Icematic, 2003.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Terenski spektrofotometar sa reagensima: HACH DR/200 Spectrophotometer

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: HACH The Analytical Methods Company

Opis: Aparat služi za određivanje koncentracija katjona i anjona u tečnim uzorcima na terenu.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Anaerobiostat: Heraeus Hygienisches

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Heraeus Hygienisches Institut, Hamburg

Opis: Gajenje mikroorganizama u anaerobnim uslovima.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Autoklav: Sutjeska

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Sutjeska, RO za proizvodnju medicinskih uređaja

Opis: Sterilizacija pod povišenim pritiskom i temperaturom.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Hladna komora: Energoinvest Jugostroj F-8

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Energoinvest Jugostroj F-8

Opis: Čuvanje uzoraka na temperaturi 2-4°C.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Liofilizator: Christ ALPHA 2-4 LD plus

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, 2007.

Opis: Liofilizacija (Freeze drying)

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Termostatitana tresilica: Adolf Kuhner Lab-Therm Lab-Shaker

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Adolf Kuhner AG, Switzerland

Opis: Gajenje mikroorganizama, produkcija bioaktivnih komponenti, biodegradacije.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Gasni hromatograf (GC) sa headspace

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Agilent, 2013.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs