IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

ON172001 Proučavanje fizičkohemijskih i biohemijskih procesa u životnoj sredini koji utiču na zagađenje i istraživanje mogućnosti za minimiziranje posledica

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta:  NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u  Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru

Rukovodilac projekta: Dr Dragana Đorđević, naučni savetnik

Tema i cilj projekta:

Za određivanje uticaja i posledica antropogenog zagađenja bitan je interdisciplinarni pristup. U okviru ovog projekta ispitivaćemo fizičkohemijska svojstva atmosferskog aerosola. Dobijeni rezultati će biti ulazna baza podataka za hemometrijska modeliranja u cilju identifikacije dominantnih izvora emisija i izračunavanja njihovih doprinosa u regionu. Planiramo da merimo i isprljiva organska jedinjenja (VOCs) u ambijentnom vazduhu. Obavili bismo ispitivanje katalitičkih aktivnosti i selektivnosti sintetisanih katalizatora u reakcijama katalitičke oksidacije VOCs u cilju nalaženja najboljih rešenja za kontrolu njihove emisije. Primenom metode sekvencijalne ekstrakcije i određivanjem ukupnog sadržaja teških metala u uzorcima različitih tipova sedimenta biće određena veza ovih elemenata sa supstratima u sedimentu, njihova biodostupnost, mobilnost, kao i poreklo i opasnost koju ovi elementi predstavljaju za životnu sredinu. Pažnja će biti posvećena i određivanju PAHs, lipofilnih supstanci koje imaju veliki afinitet ka organskoj supstanci. Kvantnohemijskim metodama biće urađena analiza različitih parametara molekula od značaja za životnu sredinu. Tehnike zasnovane na PCR „fingerprinting“-u pokazale su se kao veoma osetljive pri određivanju bakterijskih zajednica, a pružaju i korisne filogenetske informacije. U kombinaciji sa fluoroscentnom in situ hibridizacijom, distribucija, funkcija i dinamika bakterijskih zejednica biće praćena in situ. Postoji rastući interes za analizu daha.