IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172032 “Proučavanje odnosa strukture i aktivnosti novosintetisanih biološki aktivnih supstanci”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u  Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Poljopirivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Slađana Kostić-Rajačić, naučni savetnik

Tema i cilj projekta:

Istraživanja u okviru ovoga projekta baziraće se na sintezi i proučavanju molekula koji imaju farmakološko dejstvo na receptore centralnog nervnog sistema. Planirane aktivnosti na projektu mogu se podeliti u tri dela. Prvi deo je baziran na sintezi i karakterizaciji novih jedinjenja, potencijalnih dopaminergičko-serotonergičkih liganada koji imaju farmakološke karakteristike atipičnih antipsihotika ili su agonisti za D2 dopaminske receptore, kao i liganada opioidnih receptora, posebno agonista i antagonista NOP receptora. Predviđen je razvoj novih sintetskih metoda ili optimizacija postojećih za sintezu ključnih prekursora u sintezi liganada. Farmakološka karakterizacija sintetisanih liganada (afinitet vezivanja za različite klase receptora, ispitivanje antagonističke ili agonističke aktivnosti, neuroprotektivno delovanje, in vivo testovi na životinjama)je drugi deo projekta. Proračuni u okviru molekulskog modelovanja- QSAR analiza, molekulska dinamika, semiempirijski i ab initio proračuni kao i doking analiza interakcija ligand-receptor čine treći deo projekta. Predviđeno je i pravljenje baze podataka arilpiperazinskih liganada za dopaminske i serotoninske receptore. Kombinovanjem ova tri pravca očekuje se sinteza liganada sa poboljšanim farmakološkim karakteristikama (potencijalnih farmaceutika). Kao rezultat ovih istraživanja očekuje se publikovanje najmanje 12 naučnih radova kao i završetak tri doktorske disertacije.