IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172035 “Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

 • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
 • Vojnotehnički institut u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu
 • Institut tehničkih nauka SANU u Beogradu
 • Univerzitet Singidunum u Beogradu
 • Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu
 • Institut za nuklearne nauke “Vinča” Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Aleksandar Nikolić, viši naučni saradnik

Tema i cilj projekta:

Projekat je multidisciplinaran. U ovom projektu će se raditi na nekoliko uzajamno povezanih tema. Studiraće se jedinjenja strukturno srodna sa onima za koje se zna da imaju fiziološko dejstvo. Organska sinteza i fizičkohemijska karakterizacija fiziološki aktivnih supstanci, koordinacionih jedinjenja sa potencijalnim fiziološkim dejstvom i prekursora nanomaterijala. Struktura novih jedinjenja će biti utvrđena spektroskopskim i hromatografskim tehnikama. Ona dobijena u obliku dobrih kristala biće podvrgnuta rengenostrukturnoj analizi. Radiće se molekulsko modelovanje i QSAR analiza da bi se planirala ciljana sinteza. Za molekule biće rađena semiempirijska i Ab initio MO izračunavanja. Za odabrane molekule biće simulirano dokovanje na aktivna mesta enzima. Biće nastavljen razvoj MM metoda za komplekse prelaznih metala. Proučiti će se konzekvence interakcija malih molekula (holestrol,lekovi) i hemoglobina na njegovu hem-posredovanu funkciju. Za nanomaterijale planirane u ovom projektu očekuje se da poseduju zanimljiva funkcionalna superprovodna, luminescentna, feroelektrična svojstva. Projekat je relevantan za bar 2 prioriteta definisana Strategijom NRRS: Biomedicina i Nanomaterijali. Publikovaće se bar 30 radova u svetski vodećim naučnim časopisima. Neki rezultati biće zaštićeni patentima. Bar 4 doktorske disertacije i magistarske teze biće dovršene. Proširiće se saradnja sa istraživačima u svetu i sa kolegama na drugim projektima u zemlji. Nova oprema i softver biće nabavljeni.