IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

45019 Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava Podprojekat 2: Nove elektrohemijske metode za dobijanje polimernih, keramičkih i metalnih materijala

Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja Republike Srbije

Vrsta projekta:

III

Trajanje projekta:

2011-2014

Koordinator projekta:

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu

Realizatori projekta:

TMF, IHTM

Rukovodilac projekta:

Dr Đorđe Janaćković

Broj istraživača:

8

Tema i cilj projekta:

Istraživanje mehanizma elektrodepozicije, morfologije i korozione otpornosti prevlake cerijuma na leguri aluminijuma AA 6060

Najznačajniji rezultati:

U seriji eksperimenata je pokazano da tretman aluminijuma u vodenom rastvoru soli cerijuma inhibira korozioni process. Pokazano je da je prevlaka cerijuma dobra zamena za konverzionu prevlaku hroma. Prevlake cerijuma dobijene su različitim metodama: dip-imersion i electrodeposition. Prevlaka cerijuma sadrži kristalni film Ce7O12, redukovanu formu CeO2 i amorfni hidratisani film sa Ce3+ i Ce4+ jone.

Publikacije:

U pripremi

Kontakt:

Popicj@ihtm.bg.ac.rs