IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Marija Mihailović

Naučni saradnik

 

 

 

 

 

Adresa:

Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Centar za Elektrohemiju
Njegoševa 12, soba 26
PAK 125213, 11000 Beograd, Srbija Telefon: +381 11 3640-231
Faks: +381 11 3640-234
Elektronska pošta: marija.mihailovic@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

1992/93. Stručna praksa i izrada diplomskog rada - Institut für Metallurgie, Technische Universität Clausthal, Germany (http://www.tu-clausthal.de/institute/)
1994. Dipl. inž. metalurgije, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet
2000. Magistar tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet
2016. Doktor tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet

Zvanja:

1997. Istraživač pripravnik
2000. Istraživač saradnik
2016. Naučni saradnik

Članstva u društvima:

Savez inženjera metalurgije Srbije
Srpsko hemijsko društvo

Profesionlno iskustvo:

1994. – 1996. Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (TMF, ITNMS)
1996. – 2016. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS)
2016. – Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) – Centar za elektrohemiju

Oblasti interesovanja:

Međufazni fenomeni na spoju metala i keramike; biokompatibilne prevlake na čelicima i superlegurama za implantate; livenje Al-legura u prisustvu elektromagnetnog polja; prerada sekundarnih sirovina Cu-Ni.

Stručne veštine: Optička mikroskopija, mehanička karakterizacija

Citiranost: 21 ( bez autocitata) h index = 2 (novembar 2016.)

Znanje jezika: engleski, nemački

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:
1996.-2000. Proučavanje mehanizama fizičko-hemijskih fenomena i međuzavisnosti svojstava od uslova toplјenja i livenja, kristalizacije i termomehaničke obrade u procesima prerade metalnih i kompozitnih materijala. Projekat 02E02.

Primenjena istraživanja:
1994. - 1997. Razvoj tehnologije izrade i prerade novih čelika, Projekat S.3.05.32.258, podprojekat 6: Istraživanje i osvajanje tehnologije proizvodnje mikrolegiranih čelika za odlivke, Strateški istraživačko tehnološki projekat R.Srbije.
1998. - 1999. Osvajanje proizvodnje lopatica rotora turbina termoelektrana preciznim vakuumskim livenjem. Projekat I.5.1860
2002. - 2004. Istraživanje i razvoj metalurških postupaka prerade metala i legura. Projekat MHT.2.02.0025.B
2005. - 2007. Istraživanje i razvoj metalurških tehnologija procesa dobijanja materijala i oblikovanje u tečnom i plastičnom stanju. Projekat TR 6715B, MNTR Republike Srbije.
2005. - 2006. Usavršavanje i razvoj tehnoloških postupaka dobijanja nodularnog liva za izradu demontažnih spojnica za remont cevovodne mreže. Projekat PTR 2078, MNZŽS Republike Srbije.
2008. - 2010. Razvoj plazma-sprej prevlaka na bazi hidroksiapatita za dobijanje implantata za ortopedsku hirurgiju. Projekat MHT 19015, MNT Republike Srbije.
2011. - 2016. Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilјu optimizacije emisije zagađujućih materija, TR34023, Projekat tehnološkog razvoja MPNTR Republike Srbije.
2011. - 2016. Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polјa i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene, TR34002, Projekat tehnološkog razvoja MPNTR Republike Srbije.

Izabrane publikacije:

 1. Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Karlo Raić, Zvonko Gulišija, Wetting phenomena of grooves at liquid metal/ceramics interface, Journal Metalurgija, Vol 55, No 3 (2016) p. 321-324.
 2. Aleksandra Patarić, Zvonko Gulišija, Branka Jordović, Lato Pezo, Marija Mihailović, Milentije Stefanović, Chemometric Approach for Mechanical Properties Prediction During the Electromagnetic Casting Process, Materials Transactions, Vol. 56, No. 6 (2015) p.835-839.
 3. Marija Mihailović, Karlo Raić, Aleksandra Patarić, Tatjana Volkov-Husović, Nano-Wetting Aspect at the Liquid Metal/ SiC Interface, Materials and Technology, Vol.49, 3 (2015) p. 413-416.
 4. Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A.Patarić, The Tempering Process Influence on the Mechanical and Microstructural Changes of a HSLA Steel , Metal Science and Heat Treatment, Vol. 56, Nos. 1-2 (2014) p.81-83.
 5. Z. Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A. Patarić, Processes at the Interface Molten Metal-Sand Mold, Journal Metalurgija, Vol 53, No 2 (2014) p.197-200.
 6. M. Sokić, V. Matković, B. Marković, Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, Z. Janjušević, The possibilities of obtaining metallic calcium from Serbian Carbonate Mineral Raw Materials, Chemical Industry & Chemical Engineering Quartetly, Vol. 20, No. 3 (2014) p.397-405.
 7. M. Mihailović, A. Patarić, Z. Gulišija, Z. Janjušević, M. Sokić, Mogućnosti primene atmosferskog plazma-sprej postupka za dobijanje prevlaka hidroksiapatita na uzorcima od nerđajućeg čelika, Hemijska industrija, 67, 5 (2013) p. 753-757.
 8. Z. Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A. Patarić, M. Sokić, V. Matković, B. Marković, Chemical Thermodynamic Processes at Metal-Mold Interface, Materials Transactions, Vol. 54, No. 10 (2013) p.1925-1929.
 9. Aleksandra Patarić, Marija Mihailović, Zvonko Gulišija, Quantitative Metallographic Assessment of the Electromagnetic Casting Influence on the Microstructure of 7075 Al Alloy, Journal of Materials Science, Volume 47, Issue 2 (2012), p.793-796.
 10. Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Zvonko Gulišija, Miroslav Sokić, Increasing production efficiency through casting quality improving by electromagnetic field applying, Journal of Mechanics Engineering and Automation (JMEA) Vol. 2 No.1 (2012) p. 59-62.
 11. Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Zvonko Gulišija, Djordje Veljović, Djordje Janaćković, Electrophoretically deposited nanosized hydroxyapatite coatings on 316lvm stainless steel for orthopaedic implants, Chemical Industry and Cemical Engineering Quarterly, 17, 1 (2011) p. 45-52.
 12. Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, The Possibility of Increasing Production Efficiency of Al Alloys Applying Electromagnetic Field, Journal Metalurgija, vol 50, No 4 (2011) p.253-256.
 13. Zoran Janjušević, Zvonko Gulišija, Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Investigation of Applicability the Hollomon-Jaffe Equation on Tempering a HSLA Steel, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 15, 3 (2009) p.131-136.
 14. M. Mihailović, T.Volkov-Husović, K.Raić, Micro- and Nano- Scale Wetting of Reactive Metal at Metal/Ceramic Interface, Advances in Science and Technology, Vol.45 (2006) p. 1526-1531.
 15. Zoran Janjušević, Slobodan Radosavljević, Zvonko Gulišija, Marija Mihailović, Influence of Metal-Mould Interface Phenomena on the Quality of Casting Surface, Science of Sintering 32, 2 (2000), 81-90.

Tehnička rešenja:

 1. Z. Gulišija, M. Stefanović, V.Mandić, S. Aleksandrović, Z.Janjušević, M. Mihailović, A.Patarić: Unapređenje projektovanja tehnologije izrade implantata za ortopetsku hirurgiju postupcima toplog kovanja korišćenjem novih softverskih alata, M84, ITNMS, TR 19015, br 1-19 od 25.02.2010. Verifikovao MNO za materijale.
 2. Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, Z.Janjušević, M. Stefanović, V.Mandić, S. Aleksandrović: Kontinuirano livenje legure aluminijuma ENAW 2024 u elektromagnetnom polju  M84, ITNMS TR. br. 1-31 od 29.04.2010. Verifikovao MNO za materijale.
 3. Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, Z.Janjušević, M. Stefanović, S. Aleksandrović, V. Mandić, Tehnološki postupak livenja aluminijumske legure 7075 u elektromagnetnom polju, M81, ITNMS TR br. I-48 od 24.12.2012. Verifikovao MNO za materijale 2013.
 4. Z. Gulišija, M. Stefanović, V.Mandić, S. Aleksandrović, Z.Janjušević, M. Mihailović, A.Patarić, М. Đorđević: Unapređenje projektovanja tehnologije plastične prerade u toplom stanju delova od Al-legura korišćenjem savremenih postupaka numeričkog modeliranja, M84, ITNMS, TR 34002, br 1-55 od 24.12.2013. Verifikovao MNO za materijale.
 5. Z.Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihailović, A.Patarić: Postrojenje za odvod gasova i otprašivajne indukcionog postrojenja IP150, M84, ITNMS, TR 34002, br.13/2-5 od 07.07.2015. Verifikovao MNO za materijale.