IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Olivera Marković

istraživač saradnik

adresa:
Univerzitet u Beogradu
Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut od nacionalnog značaja
Centar za hemiju
Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
laboratorija 529
E-mail: olivera.markovic@ihtm.bg.ac.rs; olja@chem.bg.ac.rs

Obrazovanje

2009-2013.      Univerzitet u Beogradu–Hemijski fakultet, osnovne akademske studije
Stečeni stručni naziv: Diplomirani hemičar
2013-2014.      Univerzitet u Beogradu–Hemijski fakultet, master akademske studije
Stečeni akademski naziv: Master hemičar
2014-               Univerzitet u Beogradu–Hemijski fakultet, doktorske akademske studije
                        Katedra za analitičku hemiju

Zvanja

2016-2019. istraživač pripravnik/Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
2019– istraživač saradnik/Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Članstvo u društvima

2014– član Srpskog hemijskog društva
2015– član International Association of Physical Chemists – IAPC

Profesionalno iskustvo

2016– Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut od nacionalnog značaja, Centar za hemiju
2017– Univerzitet u Beogradu–Hemijski fakultet, Katedra za analitičku hemiju, honorarno angažovana u izvođenju vežbi na različitim predmetima:
Odabrane metode istrumentalne analize (351H1) za studente studijskih programa MAS Hemija, MAS Hemija životne sredine i IAS Nastava hemije;
Odabrane oblasti analitičke hemije (349A1) za studente studijskih programa OAS Hemija, OAS Hemija životne sredine i IAS Nastava hemije;
Bioanalitička hemija (341B1) za studente studijskog programa OAS Biohemija;
Analitička hemija 2 (302B1) za studente studijskog programa OAS Biohemija;
Analitička hemija 2 (302H1) za studente studijskog programa OAS Hemija. 

Oblasti interesovanja

Fizičko-hemijska karakterizacija i proučavanje jonskih ravnoteža biološki aktivnih i potencijalno biološki aktivnih supstanci (određivanje kiselinskih konstanti, rastvorljivosti, lipofilnosti, proučavanje interakcija ispitivanih supstanci sa raznovrsnim agensima u fiziološkim uslovima). 

Znanje jezika

Srpski jezik–maternji;
Engleski jezik–opšti nivo C1 (prema Zajedničkom referentnom evropskom okviru za jezike)
Ruski jezik–početni nivo 

Projekti

Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji
projekat broj 172035, domaći fundamentalni projekat
Ministarstvo posvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Rukovodilac projekta: dr Aleksandar Nikolić 

Publikacije

Radovi

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Ankita V. Shah, Abu T.M. Serajuddin, Tatjana Ž. Verbić, Alex Avdeef, Solubility-pH profile of desipramine hydrochloride in saline phosphate buffer: Enhanced solubility due to drug-buffer aggregates, Eur. J. Pharm. Sci. 133, 2019, 264–274.
DOI number: https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.03.014 

* Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Jelena M. Konstantinović, Nataša V. Terzić Jovanović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Human serum albumin binding of certain antimalarials, Spectrochim. Acta A 192, 2018, 128-139.
DOI number: https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.10.061 

Saopštenja

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Ankita V. Shah, Abu T.M. Serajuddin, Alex Avdeef, Tatjana Ž. Verbić, Desipramine solubility studies: enhanced solubility due to drug-buffer aggregates, 8th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 9-11, 2019, Split, Croatia, Book of Abstracts, 17.

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Alex Avdeef, Tatjana Ž. Verbić, pH-Dependent solubility profiles of imipramine and amitriptyline hydrochlorides, 8th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 9-11, 2019, Split, Croatia, Book of Abstracts, 51.

* Olivera S. Marković, Jelena M. Konstantinović, Ilija N. Cvijetić, Susana Amézqueta, Klara Valko, Clara Ràfols, Natalija Đ. Polović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Measurements of plasma protein binding – variety of experimental techniques, 6th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 4-6, 2017, Zagreb, Croatia, Book of Abstracts, 30.

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Tatjana Ž. Verbić, Alex Avdeef, pH-Dependent solubility profile of desipramine hydrochloride, 6th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 4-6, 2017, Zagreb, Croatia, Book of Abstracts, 42.

* Olivera S. Marković, Dragana D. Stojkov, Petar M. Ranković, Miloš P. Pešić, Ilija N. Cvijetić, Tatjana Ž. Verbić, The effect of the filter type on the quality of “shake flask” solubility determinations, 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society, June 10-11, 2016, Kragujevac, Serbia, Book of Abstracts, 17.

* Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Nataša V. Terzić Jovanović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Human serum albumin binding of certain antimalarials, 4th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development, September 21-24, 2015, Red Island, Croatia, Book of Abstracts, 67.

* Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Nataša V. Terzić Jovanović, Tatjana Ž. Verbić, Bogdan A. Šolaja, Human serum albumin binding of certain antimalarials, 51st Meeting of the Serbian Chemical Society, June 5-7, 2014, Niš, Serbia, Book of Abstracts, 23.

Ostale aktivnosti

2012. Praksa u Laboratoriji rudnika „Rembas“ u Resavici u periodu 24. jul - 11. septembar (analiza mrkog uglja i jamskog vazduha).
2013. Volonter (vodič) na izložbi „Laboratorija velikana-nasleđe srpske hemije“ održanoj u Galeriji nauke i tehnike SANU u periodu 5.11–3.12.
2014. Stručna praksa u Agenciji za zaštitu životne sredine u Beogradu u periodu 16.06–15.09. (na mestu analitičara u Odeljenju za kontrolu kvaliteta voda, sedimenata i zemljišta)
2015. Održala predavanje pod nazivom „Puferi–sastav, hemijska svojstva i značaj“ na promociji „Tamo gde nauka počinje“ na Hemijskom fakultetu.