IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Biljana Dojčinović

Viši naučni saradnik

 

 

 

 

Adresa:

IHTM, Centar za hemiju, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
Laboratorija 538, II sprat, blok C 
Telefon: +381 11 33 36 745 
Faks: +381 11 26 36 061 
Mobilni telefon: +381 64 18 74 123
Elektronska pošta: bmatic@chem.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2001 - Diplomirani hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2007 - Diplomirani hemičar-master, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2011 - Doktor nauka-hemijske nauke, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja:

2002 - Istraživač pripravnik
2008 - Istraživač saradnik
2013 - Viši naučni saradnik

Članstva u društvima:

2001- Srpsko hemijsko društvo
2014 - Sudski veštak za oblast hemije, Ministarstvo pravde Republike Srbije

Profesionаlno iskustvo:

2001 - IHTM – Centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu
2010-2012- Asistent na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (honorarni rad) za predmete:

 • Odabrane oblasti primenjene hemije
 • Savremene instrumentalne metode u analitičkoj hemiji
 • Zagađivači hrane

Nagrade i priznanja:

 • 2013- Prva nagrada Fondacije "Docent Dr Milena Dalmacija" za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na Univerzitetima u Republici Srbiji (period 2010-2013). 
 • 2010 – IUPAC nagrada za najbolju poster prezentaciju, XLIVIII Savetovanje Srpskog hemijskog društva
 • 2006 – IUPAC nagrada za najbolju poster prezentaciju, XLIV Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Oblasti interesovanja:

 1. Advanced Oxidation Process, AOPs - Razvoj, optimizacija i primena unapređenih oksidacionih procesa za otklanjanje organskih zagađujućih supstanci iz životne sredine (tekstilne boje, herbicidi, hlorfenoli, nikotin, detergenti, fenol, itd.). AOP-i od interesa su: tretmani niskotemperaturnom plazmom (DBD, Dielectric Barrier Discharge), fotokataliza, homogeni i heterogeni Fentonov reagens i foto-Fentonov reagens i njemu slični, ozonoliza, itd.)
 2. ICP-OES (induktivno kuplovana plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom)- Istovremena multielementarna kvalitativna i kvantitativna analiza mikro i makroelemenata (preko 66 elemenata) u vodi, hrani, biološkim i medicinskim uzorcima, uzorcima iz životne sredine, nanomaterijalima, katalizatorima, sorbentima, legurama, petrohemijskim uzorcima, keramikama, zemljištu, plastikama, kompozitnim materijalima, itd. Cilj: razvoj, optimizacija, korekcija smetnji i primena analitičke tehnike.
 3. ICP- MS (induktivno kuplovana plazma sa masenom spektrometrijom) - Visokoefikasna multielementrarna analitička tehnika za kvantifikaciju tragova metala, nemetala i metaloida (ng/L, ppt) u medicinskim, biološkim i onkološkim uzorcima, vodi, hrani, uzorcima iz životne sredine, itd.
 4. HPLC-ICP-MS (HPLC separaciona analitička tehnika povezana/uparena sa induktivno kuplovanom plazmom sa masenom spektrometrijom)- specijacija As-ovih ( i Cr, Se, Hg, itd.) organskih i neorganskih jedinjenja u vodi, hrani, bioloskim, medicinskim i drugim vrstama uzoraka.
 5. Microwave-hydrothermal synthesis Mikrotalasno-hidrotermalna (solvotermalna) sinteza novih nanostrukturisanih materijala koji se koriste kao sorbenti, katalizatori (fotokataliza, Fenton-like catalysis, itd.) i materijali za ostale primene.

Znanje jezika:

engleski, ruski

Najznačajniji projekti:

Međunarodni:

Rukovodilac projekta:

2016 – 2018 Bilateralni- Republika Francuska i Republika Srbija (N0: 451-03-39/2016/09/02):
"Razvoj „zelenih tehnologija“ za prečišćavanje otpadnih voda zasnovanih na nanoferitima",
Rukovodilac projekta: dr Biljana Dojčinović (IHTM)

Istraživač na projektu:

2012 – 2014 Bilateralni- Republika Francuska i Republika Srbija (N0: 680-00-132/2012-09/07):
"Multianalitna detekcija zagađivača sa novim elektrohemijskim sistemima",
Rukovodilac projekta: prof. dr Dragan Manojlović (Hemijski fakultet)

2008 – 2010 Bilateralni- Republika Francuska i Republika Srbija (N0: 337-00-00286/2007-02/10):
"Mreža makroporoznih ultramikroelektroda koje se primenjuju za analizu tragova metalnih jona u
životnoj sredini", Rukovodilac projekta: prof. dr Dragan Manojlović (Hemijski fakultet)

2008 – "WATER ANALYSIS-South-Eastern European Interlaboratory Study",
Realizatori: Republika Srbija, Grčka i Rumunija

Osnovna istraživanja:

Istraživač na projektu:

2002- 2005 "Sinteza, modifikovanje i karakterisanje sintetskih i prirodnih polimernih materijala", Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (N0: 1948)

2006-2007 "Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih nanokompozita, definisane molekulske i nadmolekulske strukture", Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (N0: 142023)

2007-2010 "Geohemijska ispitivanja u funkciji pronalaženja novih ležišta fosilnih goriva i zaštite životne sredine", Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (N0: 146008)

2011-2016 "Primena unpređenih oksidacionih procesa i nanostrukturisanih oksidnih materijala za uklanjanje zagađivača iz životne sredine uključujući razvoj i optimizaciju elektrohemijskih i spektrometrijskih tehnika za praćenje efikasnosti", Ministаrstvo prosvete, nаuke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (N0: 172030)

Primenjena istraživanja:

2008 "Laboratorijska ispitivanja u realnim uslovima smanjenja štetnih gasova SO2 i NOx u dimnim gasovima nastalih sagorevanjem kolubarskih lignita primenom plazma generatora DBD konstrukcije". Realizatori: JP "Elektroprivreda Srbije", Privredno društvo termoelektrane "Nikola Tesla" D.O.O. i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Ugovor broj: 16474)

Ostalo:

jun 2011. Predavanje na seminaru: "Primena ICP-OES tehnike za analizu uzoraka iz životne sredine –direktna i hidridna tehnika, uticaj matriksa", "Smarter technology –Safe food and Enviroment" ( ANALYSIS d.o.o., Beograd, Thermo Fisher Scientific (Engleska) i Hemijski fakultet, Beograd)

jun 2012. Sertifikat "Planiranje i realizacija PT aktivnosti” Consult ADQM d.o.o., Beograd. 2010-2013- Priprema, akreditacija i održavanje dve akreditovane metode u okviru IHTM kod Akreditacionog tela Srbije (ATS): "Određivanje tragova elemenata u vodi induktivno kuplovanom plazma-atomskom emisionom spektrometrijom" (EPA METHOD 200.7 Revision 5.0) i "Određivanje hemijske potrošnje kiseonika (volumetrija)" (SRPS ISO 6060:1994).

jul 2015. Predavanje "Primena ICP tehnika za određivanje biodistribucije elemenata", u okviru teme "Napredne tehnike za karakterizaciju nanomaterijala" Institut za nuklearne nauke "Vinča".

Članstva u komisijama:

 • Mentor jedne doktorske disertacije odbranjene (2015) na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Izrada i odbrana tri doktorske disertacije na Hemijskom fakultetu (2013 i 2014)
 • Izrada i odbrana jednog master rada na Hemijskom fakultetu (2014)
 • Izrada i odbrana dva diplomska rada na Hemijskom fakultetu (2013)
 • Član komisija za izbor više kandidata u naučna zvanja (Univerzitet u Beogradu)
 • Mentor nagrađenog rada iz hemije (3. nagrada) za treći razred gimnazije- Republičko takmičenje talenata, Republički centar za talente, Beograd, 2013.

Članstva u većima:

Od 2014. član je Naučnog veća Naučne ustanove IHTM, Univerzitet u Beogradu

Izabrane naučne publikacije:

 1. Biljana P. Dojčinović, Vesna V. Antić, Marija V. Vučković, Jasna Djonlagić; Synthesis thermoplastic poly(ester siloxane)s in the melt and in solution, Journal of the Serbian Chemical Society 70 (2005) 1469-1485. IF: 0.552
 2. Marija V. Vuckovic, Vesna V. Antic, Biljana P. Dojcinovic, Milutin N. Govedarica, Jasna Djonlagic; Synthesis and characterization of poly(ester ether siloxane)s, Polymer International, 55 (2006) 1304-1314.
  IF: 1.475
 3. Dragan Manojlović, Ana Popara, Biljana P. Dojčinović, Aleksandar Nikolić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Jagoš Purić; Comparison of two methods for removal of arsenic from potable water, Vacuum 83 (1) (2008) 142–145. IF: 1.114
 4. Biljana P. Dojčinović, Dragan Manojlović, Goran M. Roglić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Jagoš Purić; Plasma assisted degradation of phenol solutions, Vacuum 83 (1) (2008) 234–237. IF: 1.114
 5. Vesna V. Antić, Marija V. Vučković, Biljana P. Dojčinović, Mališa P. Antić, Miroljub B. Barać, Milutin N. Govedarica; About the mode of incorporation of silanol-terminated polysiloxanes into butylene terephthalate-b-dimethylsiloxane copolymers, Reactive and Functional Polymers 68 (2008) 851–860. IF: 2.039
 6. Gordana Ćirić-Marjanović, Ljiljana Dragičević, Maja Milojević, Miloš Mojović, Slavko Mentus, Biljana Dojčinović, Budimir Marjanović, Jaroslav Stejskal; Synthesis and Characterization of Self-Assembled Polyaniline Nanotubes/Silica Nanocomposites, The Journal of Physical Chemistry B 113 (2009) 7116–7127.
  IF: 4.189
 7. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, B. Dojčinović, B. Nedić, I. Gržetić, D.Jovanović; Synthesis, characterisation and adsorptive properties of organobentonites, Acta Physica Polonica A, 117 (5) (2010) 849-854. IF: 0.467
 8. Svetlana M. Stanišić, Ljubiša M. Ignjatović, Dragan D. Manojlović, Biljana P. Dojčinović; The comparison of sample extraction procedures for the determination of cations in soil by IC and ICP-AES, Central European Journal of Chemistry 9(3) (2011) 481-491. IF: 1.065
 9. Ivan Andjelkovic, Dragan Manojlovic, Dragana Djordjevic, Biljana Dojcinovic, Goran Roglic, Ljubisa Ignjatovic; Arsenic removal from aqueous solution by sorption on zirconium- and titanium-modified sorbents, Journal of the Serbian Chemical Society 76 (10) (2011) 1427–1436. IF: 0.820
 10. Dalibor Stankovic, Dragan Manojlovic, Goran Roglic, Sladjana Kostic-Rajacic, Ivan Andjelkovic, Biljana Dojcinovic, Jelena Mutic; Simultaneous determination of Pb and Cd traces in water samples by Anodic Stripping Voltammetry using modified GC electrode, Electroanalysis 23 (8) (2011) 1928-1933. IF: 2.630
 11. Biljana P. Dojčinović, Goran M. Roglić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Mirjana M. Kostić, Jelena Nešić, Dragan D. Manojlović; Decolorization of reactive textile dyes using water falling film dielectric barrier discharge, Journal of Hazardous Materials 192 (2011) 763– 771. IF: 4.144
 12. Biljana P. Dojčinović, Goran M. Roglić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Tomislav B. Tosti, Marijana D. Marković, Dragan D. Manojlović; Decolorization of Reactive Black 5 Using Dielectric Barrier Discharge in the Presence of Inorganic Salts, Journal of the Serbian Chemical Society 77 (4) (2012) 535–548. IF: 0.879
 13. Nina Radić, Bratislav M. Obradović, Mirjana Kostić, Biljana Dojčinović, Milorad M. Kuraica, Mirko Černák; Deposition of silver ions onto DBD and DCSBD plasma treated nonwoven polypropylene, Surface and Coatings Technology 206 (2012) 5006–5011. Impakt Faktor: 2,141
 14. Dragana D. Jovanović, Katarina Paunović, Dragan D. Manojlović, Branko Jakovljević, Zorica Rasic-Milutinović, Biljana P. Dojcinović; Arsenic in drinking water and acute coronary syndrome in Zrenjanin municipality, Serbia, Environmental Research 117 (2012) 75–82. IF: 3.500
 15. Maja Natić, Dragana Dabić, Dušanka Milojković-Opsenica, Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Dragan Manojlović, Živoslav Tešić; Development and validation of a simple thin-layer chromatographic method for the analysis of p-chlorophenol in treated wastewater, Journal of the Serbian Chemical Society 77 (11) 1649–1659 (2012). IF: 0.912
 16. Slavko Dimović, Ivana Smičiklas, Marija Šljivić-Ivanović, Biljana Dojčinović, Speciation of 90Sr and other metal cations in artificially contaminated soils: the influence of bone sorbent addition, Journal of Soils and Sediments (2013) 13 (2) 383-393. IF: 1.965
 17. Nina Radić, Bratislav M. Obradović, Mirjana Kostić, Biljana Dojčinović, Markéta Hudcová, Milorad M. Kuraica, Mirko Černák; Deposition of gold nanoparticles on polypropylene nonwoven pretreated by dielectric barrier discharge and diffuse coplanar surface barrier discharge, Plasma Chemistry and Plasma Processing, (2013) 33(1) 201-218. IF: 1.728
 18. Milica Jović, Dalibor Stanković, Dragan Manojlović, Ivan Anđelković, Anđelija Milić, Biljana Dojčinović, Goran Roglić; Study of the electrochemical oxidation of reactive textile dyes using platinum electrode, International Journal of Electrochemical Science (2013) 8(1) 168 – 183. IF: 3.729
 19. Nešić, J., Manojlović, D.D., Andelković, I., Dojčinović, B.P., Vulić, P.J., Krstić, J., Roglić, G.M., Preparation, characterization and photocatalytic activity of lanthanum and vanadium co-doped mesoporous TiO2 for azo-dye degradation, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (2013) 378 67-75. IF: 3.187
 20. Vadym Prysiazhnyi, Ana Kramar, Biljana Dojčinović, Andrijana Zekić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Mirjana Kostić; Silver incorporation on viscose and cotton fibers after air, nitrogen and oxygen DBD plasma pretreatment, Cellulose, (2013) 20(1) 315-325. IF: 3.476
 21. Aleksandra Pavlović, Dragana Dabić, Nebojša Momirović, Biljana Dojčinović, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Tešić, Maja Natic; Chemical composition of two different extracts of berries harvested in Serbia, Journal of Agricultural and Food Chemistry, (2013) 61 (17) 4188-4194. IF: 2.906
 22. Milica Jović, Dragan Manojlović, Dalibor Stanković, Biljana Dojčinović, Bratislav Obradović, Uroš Gašić, Goran Roglić, Degradation of triketone herbicides, mesotrione and sulcotrione, using advanced, Journal of Hazardous Materials, (2013) 260 1092-1099. IF: 3.925
 23. Ana Kramar, Vadym Prysiazhnyi, Biljana Dojčinović, K. Mihajlovski, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Mirjana Kostić; Antimicrobial viscose fabric prepared by treatment in DBD and subsequent deposition of silver and copper ions - Investigation of plasma aging effect, Surface and Coatings Technology, (2013) 234 92-99. IF: 1.941
 24. Nataša Jović-Jovičić, Aleksandra Milutinović-Nikolić,, Marija Žunić, Zorica Mojović, Predrag Banković, Biljana Dojčinović, Ana Ivanović-Šašić, Dušan Jovanović, Organobentonites as multifunctional adsorbents of organic and inorganic water pollutants, Journal of the Serbian Chemical Society (2014) 79(2) 253–263.
  IF: 0.912
 25. Nesić Jelena, Manojlović Dragan D, Jović Milica S, Dojčinović Biljana P, Vulić Predrag J, Krstić Jugoslav B, Roglić Goran M, Fenton-like oxidation of azo dye using mesoporous Fe/TiO2 prepared by microwave-assisted hydrothermal process Journal of the Serbian Chemical Society (2014) 79(8) 977-991.
  IF: 0.912
 26. Štrbac Snežana, Šajnović Aleksandra M, Grubin-Kašanin Milica, Vasić Nebojša Dojčinović Biljana P, Simonović Predrag D, Jovančićević Branimir S, Metals in Sediment and Phragmites Australis (Common Reed) from Tisza River, Serbia; Applied Ecology and Environmental Research (2014) 12(1) 105-122. IF: 0.586
 27. Milošković Aleksandra, Dojčinović Biljana P, Simić Snežana B, Pavlović Milena, Simić Vladica M, Heavy Metal and Trace Element Bioaccumulation in Target Tissues of Three Edible Predatory Fish Species from Bovan Reservoir (Serbia); Fresenius Environmental Bulletin, (2014) 23(8A) 1884-1891. IF: 0.641
 28. Nićetin Milica R., Pezo Lato L., Lončar Biljana Lj., Filipović Vladimir S., Šuput Danijela Z., Zlatanović Snežana, Dojčinović Biljana P., Evaluation of water, sucrose and minerals effective diffusivities during osmotic treatment of pork in sugar beet molasses, Hemijska industrija, (2015) 69 (3) 241–251. IF: 0.364
 29. Aleksandar Ž. Kostić, Mirjana B. Pešić, Mirjana D. Mosić, Biljana P. Dojčinović, Maja M. Natić, Jelena Đ. Trifković, Mineral content of bee pollen from Serbia, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju), Arh Hig Rada Toksikol (2015) 66 251-258. IF: 0.932
 30. Radojković Marija M., Zeković Zoran P., Dojčinović Biljana P., Stojanović Zorica S., Cvetanović Aleksandra D., Manojlović Dragan D. Characterization of Morus species in respect to micro, macro, and toxic elements, Acta periodica technologica, (2014) 45 229-237
 31. Milica Pantelić, Dragana Dabić, Saša Matijašević, Sonja Davidović, Biljana Dojčinović, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Tešić, Maja Natić, Chemical Characterization of Fruit Wine Made from Oblačinska Sour Cherry, Scientific World Journal (2014), Volume 2014, Article ID 454797, 9 pages. IF: 1.730
 32. Mudrinić Tihana M, Mojović Zorica D, Milutinović-Nikolić Aleksandra D, Banković Predrag T, Dojčinović Biljana P, Vukelić Nikola S, Jovanović Dušan M, Beneficial effect of Ni in pillared bentonite based electrodes on the electrochemical oxidation of phenol; Electrochimica Acta 144 (2014) 92–99. IF: 4.086
 33. Jović Milica S, Dojčinović Biljana P, Kovačević Vesna V, Obradović Bratislav M, Kuraica Milorad M, Gašic Uroš M, Roglić Goran M, Effect of different catalysts on mesotrione degradation in water falling film DBD reactor, Chemical Engineering Journal 248 (2014) 63–70. IF: 4.058
 34. Šavikin Katarina P, Živković Jelena Zdunić Gordana M, Godjevac Dejan M, Djordjević Boban S, Dojčinović Biljana P, Djordjević Neda O, Phenolic and mineral profiles of four Balkan indigenous apple cultivars monitored at two different maturity stages, Journal of Food Composition and Analysis 35 (2) (2014) 101–111. IF: 2.259
 35. Savić Aleksandar R, Filipović Lana M, Arandjelović Sandra S, Dojčinović Biljana P, Radulović Siniša S, Sabo Tibor J, Grgurić-Šipka Sanja R, Synthesis, characterization and cytotoxic activity of novel platinum(II) iodido complexes, European Journal of Medicinal Chemistry 82 (2014) 372-384. IF: 3.499
 36. Šljivić-Ivanović Marija Z, Smičiklas Ivana D, Milenković Aleksandra S, Dojčinović Biljana P, Babić Biljana M, Mitrić Miodrag N, Evaluation of the effects of treatment factors on the properties of bio-apatite materials, Journal of Materials Science (2015) 50(1) 354-365. IF: 2.371
 37. Stefan Nikolić, Dejan M.Opsenica, Vuk Filipović, Biljana Dojčinović, Sandra Aranđelović, Siniša Radulović, Sanja Grgurić-Šipka, Strong in Vitro Cytotoxic Potential of New Ruthenium–Cymene Complexes, Organometallics (2015) 34(14) 3464-3473. IF: 4.126
 38. Paul-Steffen Kuhn, Laura Cremer, Anatolie Gavriluta, Katarina K. Jovanović, Lana Filipović, Alfred A. Hummer, Gabriel E. Büchel, Biljana P. Dojčinović, Samuel M. Meier, Annette Rompel, Siniša Radulović, Jean Bernard Tommasino, Dominique Luneau, Vladimir B. Arion, Heteropentanuclear Oxalato-Bridged nd–4f (n=4, 5) Metal Complexes with NO Ligand: Synthesis, Crystal Structures, Aqueous Stability and Antiproliferative Activity, Chemistry - A European Journal (2015) 21 (39) 13703-13713. IF: 5.731
 39. Marijana D. Marković, Biljana P. Dojčinović, Bratislav M. Obradović, Jelena Nešić, Maja M. Natić, Tomislav B. Tosti, Milorad M. Kuraica, Dragan D. Manojlović, Degradation and detoxification of the 4-chlorophenol by non-thermal plasma-influence of homogeneous catalysts, Separation and Purification Technology (2015) 154 246–254. IF: 3.091
 40. Marija Z. Šljivić-Ivanović, Ivana D. Smičiklas, Slavko D. Dimović, Mihajlo D. Jović, Biljana P. Dojčinović, Study of Simultaneous Radionuclide Sorption by Mixture Design Methodology, Industrial and Engineering Chemistry Research (2015) 54 11212−11221. IF: 2.587
 41. Munera M. Aonyas, Jelena Nešić, Milica Jović, Marijana Marković, Biljana Dojcinović, Bratislav Obradović, Goran M. Roglić, Degradation of Triton X-100 in water falling film dielectric barrier discharge reactor, CLEAN-Soil, Air, Water (2015) 43 (9999) 1–8. IF: 1.945
 42. Aleksandar Ž. Kostić, Nebojša Ð. Pantelić, Lazar M. Kaluđerović, Jarmila P. Jonaš, Biljana P. Dojčinović, Jelena B. Popović-Djordjević, Physicochemical Properties of Waters in Southern Banat (Serbia); Potential Leaching of Some Trace Elements from Ground and Human Health Risk, Exposure and Health (2016) DOI 10.1007/s12403-016-0197-7. IF: 0.912
 43. Aleksandra Milošković, Biljana Dojčinović, Simona Kovačević, Nataša Radojković, Milena Radenković, Djuradj Milošević, Vladica Simić, Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish, Environmental Science and Pollution Research (2016), DOI 10.1007/s11356-016-6207-2. IF: 2.828