IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Milka Jadranin

Viši naučni saradnik

 

 

Adresa:

IHTM, Centar za hemiju, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, Srbija
Centar za instrumentalnu analizu, Laboratorija za tečnu hromatografiju i masenu spektrometriju
(prizemlje, soba 320)

Telefon: +381 11 2637075
+381 11 2630474
Faks: +381 11 2636061
Elektronska pošta: milkaj@chem.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2004. Diplomirani hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2007. Magistar hemijskih nauka, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2013. Doktor hemijskih nauka, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja:

2004. Istraživač pripravnik
2008. Istraživač saradnik
2015. Viši naučni saradnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo

Profesionalno iskustvo:

2003 – 2004. Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2004 i sada IHTM, Centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu
2008. 23. i 24. Test osposobljenosti Organizacije za zabranu hemijskog naoružanja (OPCW)
2009. 25. Test osposobljenosti Organizacije za zabranu hemijskog naoružanja (OPCW)
2010. i) 27. Test osposobljenosti Organizacije za zabranu hemijskog naoružanja (OPCW)
ii) Kurs za unapređenje laboratorijskih veština koristeći tečnu hromatografiju – masenu spektrometriju za analizu hemikalija na koje se odnosi Konvencija o hemijskom naoružanju (CW-LSE), VERIFIN, Helsinki, Finska
2012. 8. Letnja škola hemije životne sredine i ekotoksikologije, RECETOX, Masaryk University, Brno, Češka Republika
2014. 35. Test osposobljenosti Organizacije za zabranu hemijskog naoružanja (OPCW)
2015. Kurs za unapređenje laboratorijskih veština koristeći kvantitativnu masenu spektrometriju za analizu hemikalija na koje se odnosi Konvencija o hemijskom naoružanju (CW-QMS), VERIFIN, Helsinki, Finska

Oblasti interesovanja:

Izolovanje i identifikacija sekundarnih metabolita (prirodnih proizvoda)
Primena instrumentalnih metoda (spektroskopskih, spektrometrijskih i hromatografskih) u analizi organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla
Analiza hemijskog oružja

Znanje jezika:

Engleski, ruski

Najznačajniji projekti:

Međunarodni:
2013 – 2014. Inovativni prilaz boljem korišćenju lokalnog biodiverziteta u zemljama jugoistočne Evrope zasnovan na etnofarmakologiji. UNESCO
2015 i sada Sekundarni metaboliti divlje-rastućih i kultivisanih biljaka sa potencijalnom biološkom aktivnošću (Projekat međuakademijske saradnje između Bugarske akademije nauka (BAN) i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU))

Osnovna istraživanja:
2005. (2001 – 2005.) Prirodni proizvodi iz biljaka i morskih organizama: medicinski i ekološki značaj (1755). Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
2006 – 2010. Sekundarni metaboliti samoniklih, lekovitih biljaka: izolovanje, karakterizacija i biološka aktivnost (142053). Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj) Republike Srbije
2011 – 2016. Bioaktivni prirodni proizvodi samoniklih, gajenih i jestivih biljaka: određivanje strukture i aktivnosti (172053). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Izabrane publikacije:

Poglavlja u knjigama:

  1. Katarina Šavikin, Ivana Aljančić, Vlatka Vajs, Slobodan Milosavljević, Milka Jadranin, Iris Đorđević,