IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Sanja Stojadinović (rođena Mrkić)

Istraživač saradnik

 

 

 

 

Adresa:

NU IHTM, Centar za hemiju, Studentski trg 12-16, Lab 629/III
11158 Beograd, PAK 105104
Telefon: +381 11 333 66 82
Faks: +381 11 26 36 061
Elektronska pošta: mrkics@chem.bg.ac.rs

Obrazovanje:

1998. Diplomirani hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2007. Magistar hemijskih nauka, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja:

1999. Stručni saradnik, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2002. Istraživač pripravnik
2008. Istraživač saradnik

Članstva u društvima: Srpsko hemijsko društvo

Profesionlno iskustvo:

2002. i sada Centar za hemiju Naučne ustanove IHTM, Univerzitet u Beogradu
1999.- 2002. Stručni saradnik na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu za predmete:

 • Industrijska hemija
 • Hemija životne sredine II

Honorarni rad

2002. – 2008. Asistent na Hemijskom fakultetu - Katedra za primenjenu hemiju, Univerziteta u Beogradu za predmete:

 • Hemija životne sredine II
 • Hemija vode i otpadnih voda
 • Osnovi hemije atmosfere i zagađivači vazduha
 • Monitoring vazduha i vode
 • Hemija atmosfere (za studente Geografskog fakulteta)
 • Hemija vazduha i vode (za studente Geografskog fakulteta)

2008. – 2011. Asistent na Poljoprivrednom fakultetu na predmetima:

 • Opšta i neorganska hemija
 • Organska hemija

Oblasti interesovanja:

Geohemijska karakterizacija različitih tipova sedimentnih stena (matične stene za naftu, recentni sedimenti, ugljevi)
Organsko-geohemijska karakterizacija sirovih nafti
Hemija životne sredine

Znanje jezika: Srpski (maternji), Engleski

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja
2011. - 2016. “Geohemijska ispitivanja sedimentnih stena – fosilna goriva i zagađivači životne sredine (kerogen, bitumen, nafta, gas)”, Projekat broj 176006. Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2006. - 2010. “Geohemijska ispitivanja u funkciji pronalaženja novih ležišta fosilnih goriva i zaštite životne sredine”, Projekat broj 146008, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
2002. - 2005. “Proučavanje strukture, sastava i transformacija prirodnih proizvoda Zemljine kore”, Projekat broj 1574, Ministarstvo za nauke, tehnologije i razvoj Republike Srbije.
2002. - 2005. “Hemodinamika zagađujućih supstanci akvatičnih sistema i vodnih resursa (površinske i podzemne vode, sedimenti) u funkciji zaštite”, Projekat broj 1727, Ministarstvo za nauke, tehnologije i razvoj Republike Srbije

Izabrane publikacije:

 1. Stojadinović S., Kostić A., Nytoft H.P., Stojanović K. (2015) Applicability of Calculated Vitrinite Reflectance for Assessment of Source Rock’s Organic Matter Maturity in Hyperthermal Basins (Banat Depression, Serbia). Petroleum Chemistry 55, 444-454. 
 2. Mrkić S., Stojanović K., Kostić A., Nytoft P. H., Šajnović A. (2011) Organic geochemistry of Miocene source rocks from the Banat Depression (SE Pannonian Basin, Serbia). Organic Geochemistry 42, 665-677. 
 3. Mrkic S., Pfendt P.A., Jovančićević B., Matić B., Vujasinović S., Babič D., Vrvić M., Djordjević D., Gojgić-Cvijović G., Nikolić P., Dević G., Matić V., Relić D., Trifunović S. (2005) The influence of the association patterns of phosphorus–substrates and xylene–substrates on the degradation of xylenes in an alluvial aquifer. Journal of the Serbian Chemical Society 70, 1515-1531.