IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Radmila Garić-Grulović

Naučni savetnik

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

IHTM - Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo
Sektor za hemijsko inženjerstvo
Njegoševa 12, 11000 Beograd 6, PAK 125213
Laboratorije: Tehnološko metalurški fakultet, Karnegijeva 4, I sprat, Pilot plant
11120 Beograd 35, Pak 135804,

Telefon: 0113370408
Faks: 0113370500
Mobilni telefon:
Elektronska pošta: garic@tmf.bg.ac.rs

Obrazovanje: 

1981 Diplomirani inženjer, tehnolog (hemijsko inženjerstvo);
1990 Magistar tehničkih nauka;
2006 Doktor tehničkih nauka, oblast hemije i hemijske tehnologije;

Zvanja:

1982 Istraživač pripravnik;
1983 Istraživač saradnik;
2007 Naučni saradnik;
2010 Viši naučni saradnik;
2015 Naučni savetnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo (SHD);
Savez hemijskih inženjera Srbije (SHI);
Zadužbina Andrejević, Beograd;

Profesionalno iskustvo:

1982 – IHTM – Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

Nagrade i priznanja:

Oblasti interesovanja:

Osnovna i razvojna istraživanja hemijsko inženjerskih procesa i sistema:

 • fenomeni prenosa količine kretanja, toplote i mase u višefaznim sistemima fluid-čestice sa/bez hemijskih reakcija (fluidizovani, fontanski, fontansko-fluidizovani, modifikovani fontanski i fontansko-fluidizovani slojevi, transportni sistemi);
 • analogija izmedju fenomena prenosa količine kretanja, toplote i mase u višefaznim sistemima fluid-čestice;
 • interakcije gasa, tečnosti i čvrstih čestica u fluidizovanim, fontanskim, fontansko fluidizovanim slojevima i transportnim sistemima (vertikalnom dvofaznom toku fluida i čestica) kao i sušenje, adsorpcija/desorpcija u navedenim sistemima;
 • matematičko modelovanje za predviđanje osnovnih fluido-dinamičkih karakteristika višefaznih sistema, kao i prenosa toplote i mase neophodnih za rešavanje inženjerskih problema;

Razvoj i "scale up" višefaznih uredjaja/kontaktora.

Znanje jezika:

Ruski, Engleski.

Najznačajniji projekti:

Međunarodni:
2007 – 2009 Comprehensive (All in) Innovative solution for Pesticide Formulating, Packaging and Repackaging Wastewater Treatment, Projekat međunarodne saradnje, IRC Galenika Fitofarmacija-TMF-IHTM sa Evropskom Agencijom za rekonstrukciju (EAR) i Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) u okviru TAM programa (Turn Around Management), saradnik.
2008 – 2010 Nanostrukturni termostabilni katalitički sistemi sa niskim hidrodinamičkim otporom za prečišćavanje otpadnih gasova, Projekat bilateralne saradnje: Bugarska Akademija Nauke (Institut za opštu i neorgansku hemiju), IHTM (Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo), saradnik.
2011 – 2013 Produžena bilateralna saradnja sa Bugarskom (IONH - BAN), Naziv projekta: Nanostrukturni termostabilni katalitički sistemi sa niskim hidrodinamikim otporom za prečišavanje otpadnih gasova, (saradnik).
2014 – 2017 Projekat bilateralne saradnje sa Bugarskom (BAS - IHTM), Naziv projekta: Development of advanced catalytic systems applicable to chemical and photochemical processes for neutralization of environmental pollutions: 2014 – 2017 (saradnik).

Osnovna istraživanja:
2001 – 2005 Istraživanje fenomena prenosa relevantnih za razvoj procesa i opreme u oblasti kontaktora fluid-čestice i separacionih procesa, Projekat 1700, osnovna istraživanja, MNTR RS (saradnik).
2006 – 2010 Istraživanje fenomena prenosa relevantnih za razvoj višefaznih procesa i opreme, Osnovna istraživanja, projekat 142014G, MNTR RS (saradnik).
2011 – 2016 Razvoj efikasnijih hemijsko-inžinjerskih procesa zasnovan na istraživanjima fenomena prenosa i principima intenzifikacije procesa, projekat 172020, MNTR RS (saradnik).

Primenjena istraživanja:
2005 – 2006 Razvoj postupka i industrijskog prototipa za prečišćavanje dimetil amina u emisionim gasovima, Inovacioni projekat PTR-2115B, TMF-IHTM-Galenika-Fitofarmacija-MNZŽS RS (saradnik).
2006 – 2007 Razvoj postupka i industrijskog prototipa za uklanjanje organskih para u radnoj sredini i emisionim gasovima, Inovacioni projekat PTR-8071B, TMF-IHTM-Galenika-Fitofarmacija-MNZŽS RS (saradnik).
2007 – 2008 azvoj tehnologije i industrijskog prototipa za uklanjanje dihlobenila iz emisionih gasova, Inovacioni projekat 401-00-218/2007-01/45, Galenika-Fitofarmacija-TMF-IHTM-NESTING-MN RS (saradnik).
2007 – 2008 Formulacija nove grupe herbicida na bazi izopropilamina – razvoj postupka u zatvorenomsistemu i eliminacija emisije štetnih gasova i čestica u radnu i životnu sredinu, Inovacioni projekat 401-00-218/2007-01/46, Galenika – Fitofarmacija – TMF – IHTM – NESTING - MN RS (saradnik).
2008 – 2009 Razvoj postupka i izgradnja pilot postrojenja za tretman tečnog otpada fabrike pesticida, Inovacioni projekat, evid. br. 451-01-00065/2008-01/10, (odl. br. 401-00-00144/2008-01/42, od 27.10.2008), Galenika-Fitofarmacija-TMF-IHTM-NESTING-MN RS (saradnik).

Izabrane publikacije:

Monografije, poglavlja u knjigama:

 1. R. Garić-Grulović, Analogija izmedju prenosa količine kretanja, toplote i mase u tečnost tečnost-čestice sistemima, Zadužbina Andrejević, ISBN: 978-86-7244-806-1, Beograd, Srbija (2009).
 2. Garić-Grulović, R., Bošković-Vragolović, N., Grbavčić, Ž., Pjanović, R., Hydrodynamics and Mass Transfer in Heterogeneous Systems, chapter in book: Advanced Topics in Mass Transfer, ISBN 978-953-307-333-0, Hard cover, 626 pages, Publisher: InTech, Publication date: February (2011), pp. 211-228.
 3. Radmila Garić-Grulović, Željko Grbavčić, Fluidodynamics Characteristics of a Vertical Gas-Solid and Liquid-Solid Flow, chapter in book: Fluid Transport: Theory, Dynamics and Applications, Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-61122-317-0, Pub. Date: 2011, pp. 1-43.

Publikovani radovi:

 1. Grbavčić, Ž.B., Vuković, D.V., Garić, R.V., Hadžismajlović, Dž.E., Jovanović,S., Littman, H., Morgan, H., A Variational Model for Prediction Fluid-Particle Interphase Drag Coefficient and Particulate Expansion of Fluidized and Sedimenting Beds, Powder Technol., 68 (3), 199-211 (1991).
 2. Grbavčić, Ž.B. Vuković, D.V., Garić, R.V., Hadžismajlović, Dž.E., Littman, H., Jovanović,Dj.S., Littman, H., Morgan, M.H. III, Hydrodynamic Modelling of Vertical Liquid-Solids Flow, Powder Technol., 72 (2), 183-191 (1992).
 3. Garić, R.V., Grbavčić, Ž.B., Vuković, D.V., Hadžismajlović, Dž.E., Model za predvidjanje osnovnih fluido-dinamičkih karakteristika u vertikalnom dvofaznom toku gas-krupne čestice, Hemijska industrija, 46, 8-14 (1992).
 4. Garić, R.V., Grbavčić, Ž.B., Jovanović, S.Dj., Hydrodynamic modeling of vertical non-accelerating gas-solids flow, Powder Technol., 84 (1), 65-74 (1995).
 5. Garić-Grulović, R., Grbavčić, Ž., Rožić, Lj., Modelovanje vertikalnog dvofaznog toka fluid-čestice, Proc. Teh.,3, p.219-224 (1995).
 6. Garić, R., Grbavčić, Ž., Rožić, Lj., Indirect determination of the particle-wall friction coefficient in the vertical pneumatic and hydraulic conveying of coarse particles, J.Serb.Chem.Soc., 61, 391-400 (1996).
 7. Grbavčić, Ž., Arsenijević, Z., Garić, R., Zdanski, F., Determination of Non-Spherical Particle Terminal Velocity Using Variational Model for Particulate Expansion, J.Serb.Chem.Soc., 61, 377-389 (1996).
 8. Grbavčić, Ž. B., Garić, R. V., Jovanović, S. Dj., Rožić, Lj. S., Hydrodynamic modeling of vertical accelerating gas-solids flow, Powder Tehnol. Elsevier Science S.A., Vol 92, No. 2, 155-161, Jul (1997); and Vol 94, No. 2, 91-97, December (1997).
 9. Radmila V.Garić-Grulović, Željko B.Grbavčić, Stevan Đ. Jovanović, Zorana Lj.Arsenijević, Ljiljana S. Rožić, Prenos toplote u vertikalnom dvofaznom toku tečnost-krupne čestice, Procesna tehnika, 2-3, p.60-66 (1998).
 10. Z.Lj.Arsenijević, Ž.B.Grbavčić, R.V.Garić-Grulović, F.K., Zdanski, Determination of Non-Spherical Particle Terminal Velocity Using Particulate Expansion Data, Powder Technology, 103 (3), 265-273 (1999).
 11. Garić-Grulović, R., Grbavčić, Ž., Arsenijević, Z., Jovanović, S., Heat transfer in vertical liquid-solids flow of coarse particles, Thermal Sci., Vol. 4(2), 55-68 (2000).
 12. Grbavčić, Ž., Arsenijević, Z., Garić-Grulović, R., Drying of suspension and pastes in fluidized bed inert particles, J.Serb.Chem.Soc., 65 (12), p. 963-975 (2000).
 13. Garić-Grulović, R., Grbavčić, Ž., Arsenijević, Z, Prenos materije u vertikalnom dvofaznom toku tečnost-krupne čestice, Proc. Teh.,1, p.63-68 (2002).
 14. Pejanović, S., Garić-Grulović, R., Bozalo, P., Apsorpcija u koloni sa pokretnim punjenjem; II. Ispitivanje karakteristika prenosa mase, Hemijska industrija, 57(7-8), 330-334 (2003).
 15. Grbavčić, Ž.B., Arsenijević, Z.Lj., Garić-Grulović, R.V., Drying of Slurries in Fluidized Bed of Inert Particles, in Drying Technology, 22(8), 1793-1812 (2004).
 16. Garić-Grulović, R.V., Grbavčić, Ž.B., Arsenijević, Z.Lj., Heat Transfer and Flow Pattern in Vertical Liquid-Solids Flow, Powder Technol., 145 (3), 163-171 (2004).
 17. Arsenijević, Z.Lj., Grbavčić, Ž.B., Garić-Grulović, R.V., Drying of Suspensions in the Spouted Bed with Draft Tube, Can. J. Chem. Eng. 82 (3), 450-464, (2004).
 18. Garić-Grulović, R.V., Grbavčić, Ž.B., Arsenijević, Z.Lj., A pseudo-fluid representation of vertical liquid-coarse solids flow, J.Serb.Chem.Soc., 70(5) 775-784 (2005).
 19. Grbavčić, Ž.B., Garić-Grulović, R.V., Arsenijević, Z.Lj., Prediction of choking velocity and voidage in vertical pneumatic conveying of coarse particles, Powder Technol., 161 (1), 1-9 (2006).
 20. Arsenijević, Z.Lj. Grbavčić, Ž.B., Garić-Grulović, R.V., Prediction of the particle circulation rate in the draft tube spouted bed suspension dryer, J.Serb.Chem.Soc., 71(4), 401-412 (2006).
 21. N. Bosković–Vragolović, R. Garić–Grulović and Ž. Grbavčić., Wall-to-liquid mass transfer in fluidized beds and vertical transport of inert particles, J.Serb.Chem.Soc., 72(11), 1103-1113 (2007).
 22. R. Garić-Grulović, N. Bošković-Vragolović, Ž Grbavčić, Z. Arsenijević, Wall-to-bed heat transfer in vertical hydraulic transport and in particulate fluidized beds, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51, 5942–5948 (2008).
 23. Željko B. Grbavčić, Zorana Lj. Arsenijević and Radmila V. Garić-Grulović, Prediction of single particle settling velocities through liquid fluidized beds, Powder Technology, Volume 190, Issue 3, 25, Pages 283-291, March (2009).
 24. R. V. Garić-Grulović, Ž. B. Grbavčić, N. Bošković-Vragolović, Z. Lj. Arsenijević, Mass transfer in vertical liquid–solids flow of coarse particles, Powder Technology, Volume 189, Issue 1, 25, Pages 130-136, January (2009).
 25. Grbic, B., Radic, N., Arsenijevic, Z., Garic-Grulovic, R., Grbavčić, Ž., Structure sensitivity of dimethylamine deep oxidation over Pt/Al2O3 catalysts, APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, vol. 90 br. 3-4, str. 478-484 (2009).
 26. N. Bošković-Vragolović, R. Garić-Grulović, Grbavčić, and R. Pjanović, Mass Transfer and Fluid Flow Visualization in Packed and Fluidized Beds by the Adsorption Method, Russian Journal of Physical Chemistry A, Vol. 83, No. 9, pp. 1550–1553 (2009).
 27. N. Bošković-Vragolović, R. Garić-Grulović, Ž..Grbavčić, R. Pjanović, Mass transfer in heterogeneous systems by adsorption method, CI&CEQ, Vol. 15(1), 25-28 (2009).
 28. Arsenijević, Z., Grbavčić, Ž.B., Garić-Grulović, R.V., Bošković-Vragolović, N.M., Wall effects on the velocities of a single sphere settling in a stagnant and counter-current fluid and rising in a co-current fluid, Powder Technology, Volume 203, Issue 2, 10, pp. 237-242 (2010).
 29. Pjanović, R., Bošković-Vragolović, N., Veljković-Giga, J., Garić-Grulović, R., Pejanović, S., Bugarski, B., Diffusion of drugs from hydrogels and liposomes as drug carriers, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Volume 85, Issue 5, pp. 693–698 (2010).
 30. Arsenijević, Z., Grbavčić, Z., Grbić, B., Radić, N., Garić-Grulović, R., Miletić, S., Savčić, G., Dordević, B., Fluidized bed combustion of a pesticide manufacturing liquid, J.Serb.Chem.Soc., Volume 75, Issue 4, pp. 523-535 (2010).
 31. Arsenijević, Z., Grbavčić, Ž., Grbić, B., Radić, N., Garić-Grulović, R., Đuriš M. M., Removal of ethylene oxide from waste gases by absorption, Hemijska Industrija, Volume 65, No. 4 (2011), pp. 389–395.
 32. Đuriš Mihal, Garić-Grulović Radmila, Zorana Arsenijević, Darko Jaćimovski, Željko Grbavčić, Segregation in water fluidized beds of sand particles, Powder Technology, Volume 235 (February 2013), pp. 173–179.
 33. Bošković-Vragolović Nevenka, Garić-Grulović Radmila, Pjanović Rada, Grbavčić Željko, Mass transfer and fluid flow visualization for single cylinder by the adsorption method, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 59 (April 2013) pp. 155–160.
 34. Đuriš Mihal, Kaluđerović Radoičić Tatjana, Garić-Grulović Radmila, Arsenijević Zorana, Grbavčić Željko, Particle velocities in quasi two-dimensional water fluidized beds of spherical particles, Powder Technology, Volume 246, (2013), pp. 98-107.
 35. Kaluđerović Radoičić Tanja, Đuriš Mihal, Garić-Grulović Radmila, Arsenijević Zorana, Grbavčić Željko, Solid circulation rate and particle collisions in quasi two-dimensional water fluidized beds of spherical particles, Powder Technology, Volume 253, (Februar 2014), pp. 295-303.
 36. Kaluđerović Radoičić Tanja, Đuriš Mihal, Garić-Grulović Radmila, Arsenijević Zorana, Grbavčić Željko, Particle characterization of polydisperse quartz filtration sand, Powder Technology, Volume 254, (Mart 2014), pp. 63-71.
 37. Garić-Grulović Radmila, Kaluđerović Radoičić Tanja, Arsenijević Zorana, Đuriš Mihal, Grbavčić Željko, Hydrodynamic modeling of downward gas-solid flow. Part I: Counter-current flow, Powder Technology, 256 (2014),pp. 404-415.
 38. Arsenijević Zorana, Kaluđerović Radoičić Tanja, Garić-Grulović Radmila, Đuriš Mihal, Grbavčić Željko, Hydrodynamic modeling of downward gas-solid flow. Part II: Co-current flow, Powder Technology, 256 (2014), pp. 416-427.
 39. Jaćimovski Darko, Garić-Grulović Radmila, Grbavčić Željko, Bošković Vragolović Nevenka, Analogy between momentum and heat transfer in liquid–solid fluidized beds, Powder Technology, 274 (2015), pp. 213–216, Accepted 7 November 2014, Available online 15 November 2014.
 40. Đeković Šević Milica, Bošković-Vragolović Nevenka, Takić Ljiljana, Garić-Grulović Radmila, Pejanović Srđan, Određivanje zapreminskog koeficijenta prenosa mase ozona u barbotažnoj koloni sa dvofluidnom mlaznicom, Hemijska industrija, 69 (5), 2015, Pages: 553-559.

Saopštenja:

 1. R. V.Garić-Grulović, Z.B.Grbavčić, Z.Lj.Arsenijević, Mass Transfer in Vertical Two-Phase Flow of Liquid Coarse Particles, The 3rd Internacional Symposium for South-east European Countries (SEEC) on Fluidized Beds in Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology, Proc., pp. 23-30, Sinaia, Romania, September 24-29 (2001).
 2. Garić-Grulović, R., Grbavčić, Ž., Arsenijević, Z., Momentum & heat transfer in vertical liquid-solid flow, 4th South-East European Symposium on Fluidized Beds in Energy production, Chemical and Process Engineering and Ecology, Thessaloniki, Greece, Proc., Vol. 1, pp.113-120, April 3-4 (2003).
 3. Grbavčić, Ž.B., Garić-Grulović, R.V., Arsenijević, Z.Lj., Prediction of the Choking Velocity and Voidage in Vertical Pneumatic Conveying of Coarse Particles, 5th South East European Symposium on Research, Development and Implementation of New Energy Efficient and Ecologically Acceptable Technologies Applied to Anergy Aroduction, Chemical and Environmental Engineering, Proc., J.Hristov, ed., pp 3-18, ISBN 954-9380-03-3, Sunny Beach, September 10-14, Bulgaria (2005).
 4. Garić-Grulović, R.V., Grbavčić, Ž.B., Arsenijević, Z.Lj., A Pseudo-Fluid Representation of Vertical Liquid-Coarse Solids Flow, 5th South East European Symposium on Research, Development and Implementation of New Energy Efficient and Ecologically Acceptable Technologies Applied to Anergy Aroduction, Chemical and Environmental Engineering, Proc., J.Hristov, ed., pp 29-40, ISBN 954-9380-03-3, Sunny Beach, September 10-14, Bulgaria (2005).
 5. Arsenijević, Z.Lj., Grbavčić, Ž.B., Garić-Grulović, R.V., Modeling of suspension drying on inert particles in the draft tube spouted bed, 15th International Drying Symposium, Proceedings, Vol A, pp. 407-414, ISBN 963-9483-59-1, Budapest, Hungary, August 20-23, 2006.
 6. R. Garić-Grulović, Ž. Grbavčić, N. Bošković-Vragolović, Z. Arsenijević, Analogija između prenosa količine kretanja, toplote i mase u vertikalnom dvofaznom toku fluid–čestice, 21. Medjunarodni Kongres o Procesnoj Industriji, Procesing 2008, Zbornik radova na CD-u., Subotica 4 - 6.VI (2008).
 7. NBošković-Vragolović, R. Garić-Grulovic, Ž. Grbavčić and R. Pjanović, Mass transfer and fluid flow visualization in packed and fluidized beds by the adsorption method, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 24-26 (2008).
 8. Radmila V. Garić-Grulović, Nevenka M. Bošković-Vragolović, Željko B. Grbavčić, Zorana Lj. Arsenijević, Prenos mase zid-pseudofluid u vertikalnom toku tečnost krupne čestice, 48. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Zbornik radova na CD-u., Novi Sad, 17-18 April, (2010).
 9. Arsenijević Z., Grbavčić Z., Grbić B., Radić N., Garić-Grulović R., Djuriš M., Pesticide Manufacturing Liquid Waste Combustion in a Fluidized Bed of Inert Particles, Proceesings of the ASME-ATI-UIT 2010 Conference on Thermal and Environmental Issues in Energy Systems, Sorrento, Italy, 16 – 19 May, (2010), pp.853-858.
 10. Grbavčić, B. Ž., Arsenijević, Lj. Z., Grbić V. B., Radić, D. N., Garić-Grulović, V. R., Đuriš, M. M., Uklanjanje etilen oksida iz emisionih gasova postupkom apsorpcije, II međ. kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji", 09-11. mart (2011), Jahorina, Republika Srpska, BiH, Zbornik radova na CD-u), str. 697-703.
 11. Đuriš M. Mihal, Arsenijević Lj. Zorana, Grbavčić B. Željko, Garić-Grulović V. Radmila, Segregacija u fluidizovanom sloju voda-polidisperzna smeša čestica, Zbornik radova na CD-u., XLIX savetovanje Srpskog hemijskog društva / 49th SCS Meeting, Kragujevac, 13. i 14. maj (2011), str. 80-84.
 12. Garić-Grulović V. Radmila, Grbavčić B. Željko, Bošković-Vragolović M. Nevenka, Arsenijević Lj. Zorana, Prenos toplote zid-pseudofluid u vertikalnom toku tečnost krupne čestice, Zbornik radova na CD-u., XLIX savetovanje Srpskog hemijskog društva / 49th SCS Meeting, Kragujevac, 13. i 14. maj (2011), str. 89-93.
 13. Garić-Grulović Radmila, Grbavčić Željko, Arsenijević Zorana, Određivanje koeficijenta trenja čestice–zid transportne cevi u vertikalnom pneumatskom i hidrauličkom transportu, Zbornik radova na CD-u., PROCESING '11, 24. Međunarodni Kongres o Procesnoj Industriji, Fruška gora, 1 - 3. jun (2011).
 14. Đuriš Mihal, Arsenijević Zorana, Garić-Grulović Radmila, Jaćimovski Darko, Grbavčić Željko, Ispitivanje fluidizacionih karakteristika filtracionog peska, Zbornik radova na CD-u., str. 56, L savetovanje Srpskog hemijskog društva / 50th SCS Meeting, Beograd, 14. i 15. jun (2012), str. 56-60.
 15. Garić-Grulović V. Radmila, Grbavčić B. Željko, Bošković-Vragolović M. Nevenka, Jaćimovski R. Darko, Arsenijević Lj. Zorana, Đuriš M. Mihal, Analogija prenosa količine kretanja, toplote i mase u vertikalnom toku pseudofluida, Zbornik radova na CD-u., str. 70, L savetovanje Srpskog hemijskog društva / 50th SCS Meeting, Beograd, 14. i 15. jun (2012), str. 70-74.
 16. Đuriš Mihal, Kaluđerović Radoičić Tatjana, Garić-Grulović Radmila, Arsenijević Zorana, Grbavčić Željko, Particle velocities in two-dimensional liquid-solid fluidized beds, III Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji", 09-11. mart (2013), Jahorina, Republika Srpska, BiH, Zbornik radova na CD-u, str. 668-677.
 17. Mihal Đuriš, Tatjana Kaluđerović Radoičić, Radmila Garić-Grulović, Zorana Arsenijević, Željko Grbavčić, Solids circulation rate in water fluidized beds of spherical particles, Zbornik radova na CD-u., 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Niš, 5-7. juni (2014), str. 48-51.
 18. Zorana Arsenijević, Tatjana Kaluđerović Radoičić, Mihal Đuriš, Radmila Garić-Grulović, Željko Grbavčić, Hydrodynamic modeling of co-current gas / coarse particle flow in downer, Zbornik radova na CD-u., 52. savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 29-30. maj (2015).
 19. Garić-Grulović R., Jaćimovski D., Bošković-Vragolović N., Pjanović R., Grbavčić Ž., Analogy Between Momentum and Heat Transfer in Vertical Liquid-Solid Flow, 11th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, International Centre for Heat and Mass Transfer (ICHMT) and the University of Pretoria, Conference Centre in the Skukuza Rest Camp, Kruger National Park, South Africa, 20 to 23 July 2015. pp: 726 – 731.
 20. D. Jaćimovski, R. Garić-Grulović, R. Pjanović, N. Bošković-Vragolović, Mass transfer without and with chemical reaction in particulate fluidized beds, The 8th triennial symposium onTurbulence, Heat and Mass Transfer, The International Centre for Heat and Mass Transfer (ICHMT), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September 15-18, 2015.