IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

III 43004 “Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Integralna interdisciplinarna istraživanja (III projekat)

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta:    Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta:Dr Miroslav Vrvić, redovni profesor

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  • Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Univerzitet Edukons

Participanti:

Impamil d.o.o., Beograd
NRK Inženjering d.o.o., Beograd
BREM Group, Beograd
JP Elektroprivreda Srbije, Beograd

Tema i cilj projekta:

PP-1 Nova tehnologija u zaštiti životne sredine u primeni, kao originalna i jedinstvena. Naučni radovi iz ove oblasti! PP-2 Model za upravljanje zaštitom geo- i biosredina primenjiv na konkretnim degradiranim prostorima. Sistematisani podaci o mineralnim vodama sa esencijalnim mikroelementima kao bioaktivnim komponentama, posebno za one koji imaju svojstva nutraseutikala- vitafoods. Naučni radovi iz ovih oblasti! PP-3 Biosurfaktanti i enzimi za primenu u bioremedijaciji i biokatalitičkim transformacijama posebno kao bionanomaterijala. Testirani biljni bioaktivni preparati koji imaju antimikrobnu, antikoagulativnu i antioksidativnu aktivnost. Naučni radovi iz ovih oblasti! PP-4 Glukani kvasca i polulanski i hemijski modifikovani nanomaterijali za primenu u dijetetskim proizvodima, ali i kao matrica i za kompozitne materijale za druge primene. Sopstveni sinbiotik na nivou dokumentacije kompletirane za EFSA-u. Najmanje 3 nova dijetetska proizvoda na tržištu.