IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

III 43009 “Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Integralna interdisciplinarna istraživanja (III projekat)

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Institut za nuklearne nauke “Vinča” Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Antonije Onjia, naučni savetnik

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  • Institut za nuklearne nauke “Vinča”Univerziteta u Beogradu
  • Institut za primenu nuklearne energije INEP u Beogradu
  • Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” a.d.u Beogradu
  • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Nišu
  • Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Participanti:

Anahem d.o.o.
Analysis d.o.o.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije
JP Nuklearni objekti Srbije
Agencija za hemikalije
Agencija za zaštitu životne sredine
Gradska opština Stari grad

Tema i cilj projekta:

Istraživanja na navedenom projektu rezultiraće ovladavanjem novim sofisticiranim metodama i tehnikama za monitoring i kontrolisanje prisutnosti hemijskog i radioaktivnog zagađenja. Praktični rezultati će biti ostvareni kroz primenu proučavanih tehnika i metoda u rešavanju realnih analitičkih i inženjerskih potreba. Iz ovih istraživanja će proisteći uvođenje metodologije za merenje izvesnih štetnih supstanci (različite forme arsena, organokalajna jedinjenja, kancerogene boje, osiromašeni uranijum, dioksini, ...) koje do sada u Srbiji nisu razmatrane ili su vrlo malo analizirane od strane institucija iz inostranstva. Za skoro sve navedene ekološke parametre stalni monitoring je zakonom obavezujuć u USA, Japanu i Evropskoj uniji, a sa približavanjem nacionalnog zakonodavstva EU zakonodavstvu, pouzdana metodologija za monitoring postaje od urgentne vaznosti. Kao rezultat istraživanja dobiće se potpuniji uvid u stepen kontaminacije istraživanih prostora i potrebe za njihovom remedijacijom i zaštitom. Biće opisan uticaj ekoloških karakteristika istraživanih prostora na usvajanje zagađujućih supstancija od strane živog sveta. Očekuje se primena modela za procenu hemijskog i radijacionog opterećenja živih organizama u različitim segmentima životne sredine. Jedan deo istraživanja doprineće osvajanju tehnologija pripreme novih čvrstih matrica i višefaznih sistema sa poboljšanim svojstvima koji će imati ulogu u imobilizaciji toksičnih metala, organskih polutanata i radionuklida, kao komponente inženjerskih barijera u odlagalištima opasnih materija, za prečišćavanje vazduha i vode, za remedijaciju zemljišta kontaminiranog toksičnim supstancama i radionuklidima, za zaštitne barijere u polju jonizujučeg i ne-jonizujućeg zračenja, ali i kao antidot materijali. Biće razvijene i metode i postupci za smanjenje radijacionog opterećenja populacije, sa posebnim osvrtom na potrebe sistema za ranu najavu nuklearnih akcidenata i specifične visokodozne prakse i posebnih populacionih grupa. Rezultati će imati i naučni aspekt kroz opšte povećanje naučno-istraživačkog kapaciteta kroz obuku mladih istraživača, izradu doktorskih disertacija, kao i kroz saradnju sa istraživačima iz vrhunskih međunarodnih laboratorija. Rezultati istraživanja biće prezentovani na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima, objavljeni u obliku radova u međunarodnim i domaćim monografijama i časopisima, i realizovani u praksi kao patenti i tehnička rešenja.