IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

III 46013 “Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Integralna interdisciplinarna istraživanja (III projekat)

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Institut za proučavanje lekovitog bilja “Josif Pančić” u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  • Institut za proučavanje lekovitog bilja “Josif Pančić” u Beogradu
  • Institut za medicinska istraživanja u Beogradu
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
  • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Participanti:

SR "Janko"
PTR "Vinarija braća Rajković"
SZTR "Vinska kuća Minića"
SZR Samo1
Poljoprivredno gazdinstvo 708569000719
JP Nacionalni park Tara
PD Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš
Privredna Komora Srbije
Zanatska radnja rasadnik Omega
Ivanis
SZR "Vinarija Ivanović"

Tema i cilj projekta:

Rezultati projekta će biti ostvareni kroz osnovna, razvojna i primenska istraživanja. Primena rezultata će biti u prehrambenoj i farmaceutskoj delatnosti, u oblasti kontrole kvaliteta kao i u naučno-istraživačkoj delatnosti i podizanju opšteg nivoa znanja iz oblasti nauke o hrani, nauke o ishrani i agronomiji. Planirani rezultati su iz kategorija novi proizvodi, novi tehnološki postupak, nova metoda, radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja, radovi u časopisima nacionalnog značaja i saopštenja na naučnim i stručnim skupovima. Od novih proizvoda planirani su: tradicionalni proizvodi sa dodatom vrednošću sa primenom kao funkcionalna hrana i savremenim tehnološkim postupkom konzervisanja i formulacije (na pr. sok sa dodatom vrednošću); proizvodi na bazi ekstrakata voća namenjeni farmaceutskoj industriji u preventivne i terapijske svrhe (npr. medicinski vitaminski sirup, preparat na bazi meda sa ekstraktima voća) i prehrambenoj industriji (proizvodi od celog zrna žitarica obogaćeni voćem); proizvodi na bazi nus produkata u preradi voća i grožđa sa primenom u farmaciji i stomatologiji (npr. medicinsko vino, gel u stomatologiji); standardizovane biljne sirovine, dobijene proizvodnjom na oglednim parcelama. Novi proizvodi će biti detaljno hemijski okarakterisani sa pratećim biološkim profilom kao potvrdom delovanja. Novi tehnološki postupak se odnosi na tehnologiju proizvodnje funkcionalne hrane od celog zrna žitarica sa dodatkom voća ili ekstrakta voća i lekovitog i začinskog bilja. Različite analitičke metode kao što su visokoefikasna tečna hromatografija (HPLC) i visokoefikasna tankoslojna hromatografija (HPTLC) će se koristiti za praćenje kvaliteta polazne sirovine, nus produkata ili gotovih proizvoda. Posebno se izdvaja kvantifikacija dominantnih komponenti ekstrakata odabranog voća HPTLC metodom koja se u Srbiji nedovoljno koristi a daje niz mogućnosti u analitičkom radu i razvojnim i primenskim istraživanjima. Naša istraživanja, posebno autohtonih sorti vinove loze i odgovarajućih vina omogućiće razvoj savremenih analitičkih metoda za kontrolu geografskog porekla autohtonih sorti Srbije. Rezultati će obuhvatiti i edukacije i predlog mera u preventivi i terapiji masovnih hroničnih nezaraznih oboljenja. Aktuelnost rezultata projekta se ogleda u činjenici da je jedna od važnih oblasti naučno-istraživačkog radu u svetu hemijska karakterizacija i potvrda biološke aktivnosti voća i proizvoda od voća, pri čemu se posebna pažnja posvećuje autohtonim vrstama i novim sortama. U razvijenim zemljama opšte interesovanje za povoljnim efektom aktivnih jedinjenja biljnog porekla na zdravlje ljudi, smanjenje incidence hroničnih oboljenja i starenje stimulisalo je farmaceutsku i prehrambenu industriju na razvoj dijetetskih dodataka i funkcionalne hrane. Postizanje konkurentnosti domaćih proizvoda koji su rezultat ovog projekta ostvariće se savremenom formulacijom, kompletnom analitikom koja prati proizvod i rezultatima studija koje potvrđuju delovanje proizvoda.