IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172008 “Sinteza aminohinolina i njihovih derivata kao antimalarika i inhibitora botulinum neurotoksina A”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu
  • Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Bogdan Šolaja, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Cilj:ostvariti zamenu antimalarika hlorokina(CQ)zbog povećanja broja MDR P.falciparum sojeva;razviti nove tetraoksanske antimalarike zbog pojave znatno smanjene kliničke efikasnosti lekova koji sadrže artemiziniske derivate (Nat.Rev.Microbiol 2010,8,272); transformisati vodeće netoksične inhibitore (SMNPI) BoNT/A LC u bioraspoložive inhibitore (niska nM oblast) koji će postati kandidati za lek. Razviti jedinjenja koja bi mogla lečiti botulizam nastao trovanjem botulinum neurotoksinima. Projekat obuhvata razvoj dualnih inhibitora,antimalarijskih jedinjenja istovremeno inhibitora botulinum neurotoksina. Pokazano je da SMNPI zasnovani na strukturi diazahrizena, holne kiseline i adamantana inhibiraju CQR P.f.sojeve sa IC50<10nM, kao i da leče miševe pri dozama od 50-80mg/kg/dan bez toksičnih efekata posle nekropsije. Drugi antimalarik, aminohinolinski steroidni derivat pokazao se i kao jak BoNT inhibitor: BoNT/A LC IC50=2.20µM;Ki=3.20µM. Projekat obuhvata sintezu novih hemotipova i optimizaciju sadašnjih, kod nas otkrivenih vodećih jedinjenja (leads); potencijalni in vivo kandidati biće testirani na metaboličku stabilnost u mikrozomima jetre. Primenićemo metode moderne računarske hemije,simulacije ponašanja interreagujućih molekula i izračunavanja slike elektrostatičkih potencijala ovih jedinjenja u različitim pH okruženjima,primenjujući više stepene teorije. Naučna saradnja sa WRAIR (malarija), USAMRIID (inhibicija BoNT) i SAIC-NCI (kompjutersko modelovanje; CRADA ugovori i/ili zajednički naučni projekti).