IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172020 “Eksperimentalna i teorijska proučavanja reaktivnosti i biološka aktivnost stereodefinisanih tiazolidina i sintetičkih analoga”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru

Rukovodilac projekta: Dr Marija Baranac-Stojanović, vanredni profesor

Tema i cilj projekta:

Istraživanje naše grupe obuhvata nekoliko oblasti organske hemije, a posebno interesovanje je usmereno ka ispitivanju heterocikličnih push-pull molekula, s obzirom da pokazuju zanimljive fizičke i hemijske osobine. U ovakvim jedinjenjima, opšte formule D-pi-A, postoji jaka donor-akceptor (D-A) interakcija preko C=C dvostruke veze i ona su predmet brojnih istraživanja zbog svojih zanimljivih optičkih osobina. Naše istraživanje, bazirano na modernim eksperimentalnim i teorijskim metodama, je zamišljeno da obuhvati: i) sintezu serije 5-supstituisanih i 5-nesupstituisanih 4-oksotiazolidina 1 sa trisupstituisanom egzocikličnom dvostrukom vezom u položaju C-2, ii) utvrđivanje strukture dobijenih jedinjenja i iii) dinamike hemoselektivnih reakcija na prekursorima 1. Naša grupa će takođe raditi i na dizajnu, sintezi i karakterizaciji novih heterocikličnih sistema, izvedenih iz supstrata 1, sa ciljem dobijanja novih biološki aktivnih jedinjenja. U okviru organometalne hemije se planira ispitivanje reakcija niza metal-karbonil kompleksa sa 2-(1-bromalkiliden)-4-oksotiazolidinima kao model jedinjenjima kako bi se uporedila brzina deprotonovanja kiselog laktamskog vodonikovog atoma i brze halogen-metal zamene. Ovakve reakcije, do kojih dolazi napadom nukleofila na atom halogena dok je karbanjon odlazeća grupa se nazivaju halofilne reakcije i znatno su manje ispitane od klasičnih reakcija nukleofilne supstitucije (do kojih dolazi napadom nukleofila na ugljenikov atom).