IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172027 “Razvoj novih sintetičkih metoda i njihova primena u sintezi prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Radomir Saičić, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Istraživanja predviđena projektom obuhvataju dve tematske celine: A) Razvoj novih sintetičkih metoda, i B) Totalne sinteze prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja. Metodološke studije, u okviru prve tematske celine (A), obuhvatiće: 1) Organokatalizovane aldolne reakcije strukturno složenijih supstrata (adicije funkcionalizovanih proenolata na aldehidne akceptore koji poseduju stereocentar i heteroatomni supstituent u alfa-položaju); 2) Stvaranje veza ugljenik-ugljenik primenom dvostruke katalize (kombinacije organokatalize i katalize organometalnim kompleksima prelaznih metala); 3) Alilovanje u vodenim uslovima pomoću visoko funkcionalizovanih alil-halogenida, i 4) Intramolekulska Fišerova sinteza indola. U okviru druge tematske celine (B) planirane su totalne sinteze sledećih molekula: 1) Oseltamivir (Tamiflu); 2) Strukturno modifikovani derivati Paklitaksela (Taksola); 3) Strukturni analozi Abisomicina; 4) Otelioni, i 5) Alokainska kiselina i njeni derivati. Sva sintetisana jedinjenja biće podvrgnuta testovima biološke aktivnosti i SAR studijama.