IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172030 “Primena unapređenih oksidacionih procesa i nanostrukturisanih oksidnih materijala za uklanjanje zagađivača iz životne sredine, razvoj i optimizacija instrumentalnih tehnika za praćenje efikasnosti”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu
  • Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Dragan Manojlović, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Planirana istraživanja u okviru ovoga projekta se mogu podeliti u tri osnovna dela: (i) primena unapređenih oksidacionih procesa za uklanjanje organskih zagađivača u otpadnim vodama, (ii) sinteza i primena nanostrukturisanih materijala kao sorbenata i heterogenih katalizatora i (iii) razvoj i optimizacija instrumentalnih analitičkih tehnika za praćenje efikasnosti procesa uklanjanja toksičnih supstanci. Prvi deo bi se odnosio na primenu DBD (dielectric barrier discharge - dielektričnog barijernog pražnjenja) reaktora kao generatora hidroksi-radikala i ozona koji bi se koristio u tretmanu organskih zagađivača u otpadnim vodama i predtretmanu sirovih voda opterećenih visokim sadržajem arsena. Uporedo sa ispitivanjem efikasnosti DBD reaktora, za istraživanje bi bio korišćen i klasični tip ozonizatora u kombinaciji sa UV fotolizom primenom novih tipova homogenih i heterogenih katalizatora na bazi nanostrukturisanih materijala. Drugi deo bi se odnosio na sintezu novih nanostrukturisanih oksidnih materijala uniformne čestične raspodele i njihovu primenu kao sorbenata sa posebnim osvrtom na sorpciju arsena. U okviru trećeg dela projekta je planiran razvoj novih tipova elektrohemijskih senzora, kao i optimizacija spektroskopskih tehnika u cilju sniženja detekcionog limita, određivanja različitih oblika neorganskih zagađivača i poboljšanje efikasnosti razdvajanja kod separacionih tehnika. Rezultati dobijeni tokom ovih istraživanja biće prezentovani u poznatim međunarodnim časopisima.