IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172036 “Sinteza novih kompleksa metala i ispitivanje njihovih reakcija sa peptidima”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Prirodnomatematički fakultet u Kragujevcu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  • Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  • Poljoprivredni fakultet, Lešak

Rukovodilac projekta: Dr Miloš Đuran, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Ispitivanje reakcija Pt(II), Au(III) i Pd(II) jona, kao i kompleksa ovih jona metala, sa različitim peptidima koji u bočnom lancu sadrže L-aminokiseline metionin, histidin i cistein. Ispitivanje mehanizma ovih reakcija primenom različitih spektroskopskih (NMR, UV-Vis, IR) i elektrohemijskih metoda. Reakcije kompleksa Pt(II), Au(III) i Pd(II) sa peptidima izučavaće se u širokom pH intervalu (2,0 < pH < 10,0), sa posebnim osvrtom na fiziološku pH vrednost. Planirana je sinteza, spektroskopska i rendgensko-strukturna karakterizacija kompleksa Au(III), Pt(II) i Pd(II) sa peptidima različite dužine peptidnog niza. Rezultati postignuti u okviru ovih ispitivanja porediće se sa odgovarajućim literaturnim podacima i izvoditi zaključci o mogućem mehanizmu antitumorskog i toksičnog delovanja kompleksa Pt(II) i Au(III). Ispitivanje katalitičkog delovanja kompleksa Pt(II) i Pd(II) na selektivnu hidrolizu peptidne veze u različitim peptidima koji sadrže L-aminokiseline histidin i metionin pri različitim reakcionim uslovima (pH, temperatura, koncentracija katalizatora i supstrata). Planirana je sinteza, spektroskopska i rendgensko-strukturna karakterizacija novih kompleksa jona esencijalnih mikroelemenata (Mn(II), Co(II), Co(III), Cu(II), Ni(II), Zn(II)) sa različitim 1,3-pdta aminokarboksilatnim ligandima (1,3-pdta = 1,3-propandiamintetraacetat). Primenom elektrohemijskih metoda i biosenzora ispitivaće se interakcije kurkumina i serotonina sa DNK u prisustvu različitih jona metala.