IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172048 “Proizvodnja, izolovanje i karakterizacija enzima i malih molekula i njihova primena u rastvornom i imobilizovanom obliku u biotehnologiji hrane, biogorivima i zaštititi životne sredine”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Zoran Vujčić, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Predmet istraživanja biće ispitivanje uslova proizvodnje enzima iz materijala biljnog, životinjskog i mikrobiološkog porekla i ispitaće se njihova primenjivost pojedinačno i u multienzimskim sistemima, u rastvornom i imobilizovanom obliku, za dobijanje kvalitetnije hrane, jeftinijeg i čistijeg biogoriva i u zaštititi životne sredine. Selektovani sojevi mikroorganizama biće gajeni u submerznoj fermentaciji i fermentaciji na čvrstim materijalima. Prirodni i rekombinantni enzimi će se prečišćavati do homogenosti preparativnim hromatografskim i elektroforetskim metodama i detaljno okarakterisati biohemijskim i biofizičkim metodama. Nastavila bi se istraživanja poboljšavanja stabilnosti enzima hemijskim modifikacijama i imobilizacijama (i na novo sintetizovanim matriksima) u biotehnologiji hrane i zaštiti životne sredine. Poboljšavanje kvaliteta hrane upotrebom enzima, dodatkom malih molekula i biljnih vlakana, ispitivaće se analizom njihove nutritivne vrednosti, promenom sastava rastvornih i nerastvornih proteina, promenom aminokiselinskog sastava, energetske vrednosti i antioksidativnog potencijala. Ispitaće se uslovi ekstrakcije proteina i drugih polimera, uz istovremenu hidrolizu, prevodeći ih u molekule pogodne za ishranu ili fermentaciju. Oksidaze će se koristiti za detoksifikaciju zagađene vode ksenobioticima, kroz polimerizaciono-precipitacione reakcije. Ispitaće se mehanizam detoksifikacije upotrebom bioloških testova i analizom interakcija ksenobiotika sa DNA i proteinima.