IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172055 “Interakcije prirodnih proizvoda, njihovih derivata i kompleksnih jedinjenja sa proteinima i nukleinskim kiselinama”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu
  • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu
  • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Institut za virusologiju, vakcije i serume “Torlak” u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Dušan Sladić, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Predmet projekta biće biološka aktivnost prirodnih proizvoda, njihovih derivata i analoga, kao i kompleksnih jedinjenja, odnosno interakcije malih molekula sa biološkim makromolekulima (DNA, proteini). Biće sintetisana serija derivata antitumorskog hinonsko-hidrohinonskog para avaron-avarol i ispitana njihova aktivnost, pre svega na tumorske ćelijske linije. Biće praćene njihove interakcije sa DNA i enzimima (lizozim, heksokinaza, tirozin-kinaza), kao i uticaj na ćelijski ciklus i apoptozu. Interakcije sa DNA biće ispitivane i sa drugim prirodnim hidrohinonima i hinonima, kao i sa sintetičkim modelima jedinjenja koja se vezuju za DNA. Biće sintetisana serija tionovanih steroida, i različitih steroidnih dimera i ispitana njihova biološka aktivnost. Predviđa se sinteza velikog broja kompleksnih jedinjenja d-metala sa različitim ligandima hidrazonskog tipa, uključujući i selenosemikarbazone, ispitivanje njihove citotoksičnosti na ćelijske linije tumora i uticaja na procese ćelijske smrti. Predmet rada na projektu će biti i interakcije proteina i ugljenih hidrata, odnosno izolovanje i karakterizacija lektina iz morskih organizama.