IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172062 “Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu
  • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Institut “Kirilo Savić” u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Ivanka Popović, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Zadatak istraživanja je sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera, hidrogelova i kompozita za materijale visokih zahteva, kao i za materijale za primenu u medicini, stomatologiji i farmaciji. Istraživanja su okrenuta ka sintezi polimera složene strukture sa svojstvima projektovanim na molekulskom nivou. Homo- i kopolimeri linearne, razgranate, hiper-razgranate ili umrežene strukture će se sintetizovati klasičnom i kontrolisanom radikalnom polimerizacijom, polikondenzacijom, polimerizacijama iniciranim redoks sistemima, u odsustvu ili prisustvu mikrotalasa. Posebna pažnja će biti posvećena dobijanju polimernih struktura koje mogu da se vežu za nanočestice sa ciljem funkcionalizacije površina čestica ili kompatibilizacije organskih i neorganskih materijala. Struktura, veličina i svojstva polimera će se odrediti standardnim metodama (IC i NMR spektroskopijom, GPC, viskozimetrijom, elektronskom mikroskopijom, DSC, TGA, dinamičko-mehaničkom reometrijom i dr). Ispitaće se bubrenje polimernih materijala, mogućnost imobilizacije aktivnih supstanci u njima, kao i efikasnost otpuštanja aktivnih supstanci iz polimera. U slučaju biorazgradivih polimera ispitaće se razgradnja polimera pod dejstvom enzima. Sintetizovanim polimerima, kao i nekim komercijalnim polimerima će biti dodavane površinski modifikovane čestice punila ili nanočestice. Nanokompozitima i polimernim mrežama će biti ispitana termička i mehanička svojstva, sa posebnim osvrtom na interakciju polimer-punilo.