IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 176006 “Geohemijska ispitivanja sedimentnih stena - fosilna goriva i zagađivači životne sredine”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centr Hemijskog fakulteta u Beogradu
  • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Branimir Jovančićević, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Predmet planiranih istraživanja su svi oblici organske supstance Zemljine kore koji su ili organski deo najvažnijih fosilnih goriva (bitumen i kerogen ugljeva i bituminoznih škriljaca), ili sami čine fosilna goriva (nafta), ili su pak u genetskoj vezi sa njima. Oni predstavljaju nativnu organsku supstancu sedimenata koja je u jakoj interakciji sa dominantnim neorganskim materijalima. Na ovaj način biće nastavljena istraživanja vezana za biomarkere i za aromatične ugljovodonike i istraživanja vezana za razradu metoda za određivanje strukture kerogena. Ona će biti praćena proučavanjem geoloških, mineraloških i geohemijskih karakteristika sedimentnih basena sa lokaliteta naše zemlje, ali i sa lokaliteta drugih država. Imajući u vidu da teritorija Srbije sa aspekta naftno-gasnog potencijala još nije u potpunosti istražena, planirana ispitivanja dobijaju i na praktičnom značaju. Zbog toga što fosilna goriva, naročito nafta i ugalj, generišu zagađenja organskim ili neorganskim supstancama koja se šire u sve segmente životne sredine, ovaj projekat će se baviti i zagađivačima koji proističu iz eksploatacije fosilnih goriva, njihovog transporta, procesa prerade i upotrebe proizvoda prerade. Na prvom mestu obuhvatiće razradu metoda za identifikaciju zagađivača. Biće proučavane transformacije pojedinih tipova zagađivača u različitim prirodnim sredinama (mikrobiološka razgradnja, promene u toku migracije), ali i metode za potpuno ili delimično uklanjanje zagađivača iz životne sredine (bioremedijacija).