IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Projekti

Projekti finansirani od strane resornog ministarstva:

Osnovna istraživanja:

 • 2008-2010: Mezoporozni i nanomaterijali u katalitičkim i sorpcionim procesima, ON 166001 B

Primenjena istraživanja:

 • 2002-2004: Modifikacija prirodnih silikatnih materijala i sinteza novih tipova hidrogenacionih katalizatora na silikatnom nosaču, MHT.2.09.0022.B
 • 2005-2010: Sinteza i karakterizacija i testiranje katalitičkih svojstava specijalno dizajniranih materijala, ON 142019
 • 2005-2008: Istraživanje i razvoj tehnologije novih proizvoda iz sekundarnih mineralnih sirovina Kolubarskog ugljenog basena, TR-6712B

Ostalo: Integralna interdisciplinarna istraživanja (III)

 • 2011-2016: Nanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima, III 45001

Međunarodni projekti:

 • 2003-2005 - Modified Nickel-Containing Catalysts for Vegetable oil Hydrogenation
 • 2004-2006 - Synthesis and Catalytic Properties of Heterogeneous Catalysts, part I
 • 2005-2007 - Morphology, Texture and Properties of Modified Nickel-Containing Catalyst precursors for Vegetable Oil Hydrogenation
 • 2006-2009 - Synthesis and Catalytic Properties of Heterogeneous Catalysts, part II
 • 2008-2012 - Nanostrukturni termostabilni katalitički sistemi sa niskim hidrodinamičkim otporom za prečišćavanje otpadnih gasova,
  projekt bilateralne saradnje sa Bugarskom (IONH – BAN)
 • 2009-2011 - Ni/SiO2 Catalysts for Edible Oil Hydrogenation with Controlled Pore Structure,
 • 2010-2011 - Synthesis and Catalytic Properties of Heterogeneous Catalysts
 • 2011-2013 - Ni/SiO2 Catalysts for Edible Oil Hydrogenation with Controlled Pore Structure - Part 2                
 • 2014-2016 - New Nano-Sized Hydrogenation Catalysts Based on Metals of VIII Group  

Kontakt

centar za katalizu

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo - CKHI

Sektor za katalizu

Adresa:
Studentski trg 12-16/III
11000 Beograd 
Tel: +381 11 2630 213
Tel/Fax: +381 11 2637 977
E-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Sektor za hemijsko inženjerstvo

Adresa:
Karnegijeva 4/I
11000 Beograd
Tel: +381 11 3370 408, 3370 500; 
E-mail: garic@tmf.bg.ac.rs